Показалец 
Протокол
PDF 267kWORD 219k
Понеделник, 11 април 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявлениe на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на политическите групи
 7.Състав на комисиите
 8.Позиции на Съвета на първо четене
 9.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Ред на работа
 15.Международен ден на ромите (разискване)
 16.Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)
 17.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (разискване)
 18.Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (кратко представяне)
 19.Към подобрено регулиране на единния пазар (кратко представяне)
 20.Обучение за Европейския съюз в училище (кратко представяне)
 21.Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (кратко представяне)
 22.Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (кратко представяне)
 23.Непромишлен крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони (кратко представяне)
 24.Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова (кратко представяне)
 25.Външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството (кратко представяне)
 26.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. Изявлениe на председателството

Председателят направи изявление относно неотдавнашните терористични атентати в Брюксел, при които загинаха 32 души, а 340 души бяха ранени. Той припомни, че ислямисткият тероризъм води до жертви навсякъде по света и че ние трябва да защитаваме заедно демокрацията и нашите свободи, без омраза, нито насилие.

Председателят предаде съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer е присъствал на заседанията от 2 юли 2014 г., 13 ноември 2014 г., 12 февруари 2015 г., 25 март 2015 г., 9 юни 2015 г. и 14 октомври 2015 г., но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Reinhard Bütikofer уведоми, че е присъствал на заседанието, състояло се на 20 май 2015 г., но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.


4. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Унгарските компетенти органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Csaba Molnár във връзка с наказателно производство, образувано във Втори и Трети окръжен съд на Будапеща.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси, Парламентът реши да утвърди мандатитите на членовете на ЕП João Pimenta Lopes, Carolina Punset и Jaromír Kohlicek, считано съответно от 31 януари 2016 г., 3 февруари 2016 г. и 4 февруари 2016 г.


6. Състав на политическите групи

Beatrix von Storch напусна групата ECR и се присъедини към групата EFDD, считано от 8 април 2016 г.


7. Състав на комисиите

Председателят получи от групите GUE/NGL, EFDD и ECR следните искания за назначаване:

комисия CONT: Luke Ming Flanagan на мястото на Rina Ronja Kari

комисия ECON: Beatrix von Storch на мястото на Diane James

комисия ENVI: Syed Kamall на мястото на Marcus Pretzell.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


8. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (05418/1/2016 - C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре,12 април 2016 г.


9. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията по правни въпроси предаде следните поправки на текстове, приети от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA(2015)0439(COR01) на регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (Официален вестник на Европейския съюз, L 341 от 24.12.2015 г.) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Поправка P8_TA(2015)0440(COR01) на директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Официален вестник на Европейския съюз, L 336 от 23.12.2015 г.) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Поправките са на разположение на сайта на Европейския парламент (Europarl).

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.


10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 13 април 2016 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Eвропейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 91/672/ЕИО на Съвета и Директива 96/50/ЕО на Съвета (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL, JURI, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

В съответствие с член 304 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Предложение за решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α- пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за сътрудничество относно Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти(ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, с изключение на неговите разпоредби, които попадат в обхвата на част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI, ECON, IMCO

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна вследствие на присъединяването ѝ към Европейския съюз (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

AGRI, LIBE

- Проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2016 г.: Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза - Позиция на Съвета от 16 март 2016 г. (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ECON, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

AGRI, ENVI, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2016г. (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - литовски кандидат (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, LIBE

- Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, LIBE

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (2015/2060(INI)) - ECON - Докладчик: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Доклад относно новите териториални инструменти за развитие в Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие (2015/2224(INI)) - REGI - Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Доклад относно постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (2015/2223(INI)) - EMPL - Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Доклад относно аспектите, свързани с риболова, в рамките на международното споразумение за морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция, Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право (2015/2109(INI)) - PECH - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Доклад относно частния сектор и развитието (2014/2205(INI)) - DEVE - Докладчик: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Доклад относно иновации и диверсификация в рамките на дребномащабния крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони (2015/2090(INI)) - PECH - Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Доклад относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот (2015/2257(INI)) - CULT - Докладчик: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Доклад относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г. (2015/2127(INI)) - CONT - Докладчик: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Доклад относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС – Централна Азия (2015/2220(INI)) - AFET - Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Доклад относно общи правила с оглед на прилагането на външното измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството (2015/2091(INI)) - PECH - Докладчик: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Доклад относно предложението за назначаване на Ладислав Балко за член на Сметната палата (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Доклад относно предложението за назначаване на Ян Грегор за член на Сметната палата (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Доклад относно предложението за назначаване на Антони Абела за член на Европейската сметна палата (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Доклад относно предложението за назначаване на Михаилс Козловс за член на Сметната палата (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Доклад относно предложението за назначаване на Само Йереб за член на Европейската сметна палата (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Доклад относно предложението за назначаване на Януш Войчеховски за член на Сметната палата (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Херман Винклер (2016/2000(IMM)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Доклад относно предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON - Докладчик: Peter Simon (A8-0063/2016)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON - Докладчик: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за сътрудничество относно Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE - Докладчик: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Доклад относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (2015/2095(INI)) - LIBE - Докладчици: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за подписването от името на Европейския съюз на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH - Докладчик: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Доклад относно ЕС в променящата се глобална среда. Един по-свързан, оспорван и сложен свят (2015/2272(INI)) - AFET - Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Федеративна република Бразилия и Европол (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN - Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG - Докладчик: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Доклад относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG - Докладчик: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN - Докладчик: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN - Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN - Докладчик: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно действията, предприети вследствие на позициите и резолюциите на Парламента, приети по време на третата октомврийска, втората ноемврийска, първата и втората декемврийска месечна сесия на 2015 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000055/2016) зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Мерки за облекчаване на кризата в сектора на европейското селско стопанство (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) зададен от Antonio Tajani, Othmar Karas и Burkhard Balz, от името на групата PPE, към Комисията: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) зададен от Elisa Ferreira, от името на групата S&D, към Комисията: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) зададен от Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) зададен от Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer и Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, към Комисията: Коефициент за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) зададен от Kay Swinburne, от името на групата ECR, към Комисията: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) зададен от Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer и Jakob von Weizsäcker, към Комисията: Автономно шофиране (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на първата априлска месечна сесия (PE 579.940/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане на групата PPE за вписване в дневния ред, след доклада Sajjad Karim (A8-0301/2015) (точка 54 от проекта на дневен ред), на разискване относно възражението по член 106: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (B8-0439/2016) (2016/2624(RSP)).

Изказаха се: Angélique Delahaye, от името на групата PPE, която обоснова искането, Philippe Lamberts, в полза на искането, и Pavel Poc, срещу искането.

С електронно гласуване (255 - гласа „за“ 91- гласа „против“, 16 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Председателят съобщи, че Малта е оттеглила своя кандидат за член на Сметната палата. Следователно докладът Igor Šoltes (A8-0058/2016) относно назначаването на Антони Абела за член на Сметната палата е оттеглен от дневния ред.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказаха се: Gianni Pittella и Manfred Weber относно сблъсъка на силите на реда на БЮРМ и бежанци в гръцкия лагер „Идомени“, и Pervenche Berès относно положението на г-н Bibo Bourgi в Сенегал (председателят пое ангажимента да се свърже с президента на Сенегал).


15. Международен ден на ромите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Международен ден на ромите (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: György Hölvényi, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, и James Carver, от името на групата EFDD.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


16. Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)

Доклад относно годишните доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността [2014/2252(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Kazimierz Michał Ujazdowski (докладчик по становището на комисията AFCO), Helga Stevens (докладчик по становището на комисията EMPL), Patricija Šulin (докладчик по становището на комисията CONT), Tiziana Beghin (докладчик по становището на комисията INTA), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Mady Delvaux, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Martina Anderson, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Pavel Svoboda и Sergio Gaetano Cofferati.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Věra Jourová и Sajjad Karim.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.10 от протокола от 12.4.2016 г.


17. Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (разискване)

Предложение за резолюция относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSР)) (B8-0439/2016), внесено от Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen и Frédérique Ries, от името на комисията ENVI

Giovanni La Via (председател на комисията ENVI) представи предложението за резолюция.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Angélique Delahaye, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Susanne Melior, Pavel Poc, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Tibor Szanyi, за да зададе въпрос „синя карта“ на Julie Girling, която отговори, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Peter Liese и Pilar Ayuso, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič и Christel Schaldemose.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir и Bronis Ropė.

Изказаха се: Věra Jourová и Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 13.4.2016 г.


18. Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (кратко представяне)

Доклад относно програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): настояща ситуация и перспективи [2014/2150(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Андрей Новаков.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 12.4.2016 г.

Изказа се Paloma López Bermejo относно протичането на процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) (председателят обясни приложимата процедура).


19. Към подобрено регулиране на единния пазар (кратко представяне)

Доклад относно „Към подобрено регулиране на единния пазар“ [2015/2089(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor и Ruža Tomašić.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 12.4.2016 г.


20. Обучение за Европейския съюз в училище (кратко представяне)

Доклад относно обучението за Европейския съюз в училище [2015/2138(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Илхан Кючюк, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi и Bogdan Brunon Wenta.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.13 от протокола от 12.4.2016 г.


21. Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (кратко представяне)

Доклад относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот [2015/2257(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić и Ivan Jakovčić.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 12.4.2016 г.


22. Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (кратко представяне)

Доклад относно ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи [2015/2060(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard, относно изказването на Notis Marias, Notis Marias, за да й отговори (председателят даде пояснения), Marco Zanni, Stanislav Polčák и Tibor Szanyi.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.15 от протокола от 12.4.2016 г.


23. Непромишлен крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони (кратко представяне)

Доклад относно „Иновации и диверсификация в рамките на непромишления крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони“ [2015/2090(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García и Werner Kuhn.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.16 от протокола от 12.4.2016 г.


24. Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова (кратко представяне)

Доклад относно аспектите, свързани с риболова, в рамките на международното споразумение за морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция, Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право [2015/2109(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Werner Kuhn.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 12.4.2016 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател


25. Външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството (кратко представяне)

Доклад относно общите правила с оглед на прилагането на външното измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството [2015/2091(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák и Werner Kuhn.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.17 от протокола от 12.4.2016 г.


26. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ангел Джамбазки, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling и Andrejs Mamikins.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 579.940/OJMA).


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Правна информация - Политика за поверителност