Seznam 
Zápis
PDF 250kWORD 209k
Pondělí, 11. dubna 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Členství v politických skupinách
 7.Členství ve výborech
 8.Postoje Rady v 1. čtení
 9.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 11.Předložení dokumentů
 12.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Plán práce
 15.Mezinárodní den Romů (rozprava)
 16.Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (rozprava)
 17.Obnovení schválení účinné látky glyfosát (rozprava)
 18.Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (krátké přednesení)
 19.Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (krátké přednesení)
 20.Vyučování o EU ve škole (krátké přednesení)
 21.Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (krátké přednesení)
 22.Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (krátké přednesení)
 23.Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (krátké přednesení)
 24.Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (krátké přednesení)
 25.Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (krátké přednesení)
 26.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k nedávným teroristickým útokům v Bruselu, při nich zemřelo 32 osob a 340 osob bylo zraněno. Připomněl, že islamistický terorismus způsobuje oběti po celém světě a že musíme společně, bez nenávisti a násilí bránit demokracii a naše svobody.

Předseda vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí.

Parlament držel minutu ticha.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer byl přítomen na denních zasedáních ve dnech 2. července 2014, 13. listopadu 2014, 12. února 2015, 25. března 2015, 9. června 2015 a 14. října 2015, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Reinhard Bütikofer oznámil, že byl přítomen na denním zasedání dne 20. května 2015, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.


4. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné maďarské orgány předaly v rámci trestního stíhání zahájeného budapešťským soudem pro obvody II a III žádost, aby byl Csaba Molnár zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


5. Ověření pověřovacích listin

Na návrh výboru JURI Parlament rozhodl o potvrzení mandátů poslanců Joãa Pimenty Lopese, Caroliny Punsetové a Jaromír Kohlíčka s účinností od 31. ledna 2016, 3. února 2016 a 4. února 2016.


6. Členství v politických skupinách

Beatrix von Storchová vystoupila ze skupiny ECR a stala se členkou skupiny EFDD počínaje dnem 8. dubna 2016.


7. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupin GUE/NGL, EFDD a ECR následující žádosti o jmenování:

výbor CONT: Luke Ming Flanagan, kterým je nahrazena Rina Ronja Kari

výbor ECON: Beatrix von Storch, kterou je nahrazena Diane James

výbor ENVI: Syed Kamall, kterým je nahrazen Marcus Pretzell.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


8. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

předáno příslušnému výboru: JURI

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (přepracované znění) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)
            
předáno příslušnému výboru: LIBE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 12. dubna 2016.


9. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Výbor JURI předal následující opravy textů přijatých Evropským parlamentem:

- Oprava P8_TA(2015)0439(COR01) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. L 341, 24.12.2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Oprava P8_TA(2015)0440(COR01) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.


10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 13. dubna 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 91/672/EHS a směrnice Rady 96/50/ES (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, JURI, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl- 2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním opatřením (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI, ECON, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

AGRI, LIBE

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: nový nástroj pro poskytování mimořádné podpory v rámci Unie – postoj Rady ze dne 16. března 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků soznačením CE natrh akterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a(ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI, ENVI, ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Částečná obměna členů Účetního dvora – LT zástupce (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

- Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o úloze EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (2015/2060(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Zpráva o nových nástrojích pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020: Integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj (2015/2224(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Zpráva o naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (2015/2223(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Zpráva o aspektech rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti v oblastech mimo vnitrostátní jurisdikci, Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (2015/2109(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Zpráva o soukromém sektoru a rozvoji (2014/2205(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Zpráva o inovaci a diverzifikaci drobného pobřežního rybolovu v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (2015/2090(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Zpráva o programu Erasmus+ a dalších nástrojích na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotním pojetí učení (2015/2257(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky (EIB) za rok 2014 (2015/2127(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Zpráva o provádění a přezkumu strategie EU pro Střední Asii (2015/2220(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Zpráva o společných pravidlech pro uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (2015/2091(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Zpráva o návrhu na jmenování Ladislava Balka členem Účetního dvora (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Zpráva o návrhu na jmenování Jana Gregora členem Účetního dvora (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Zpráva o návrhu na jmenování Anthonyho Abely členem Účetního dvora (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Zpráva o návrhu na jmenování Mihailse Kozlovse členem Účetního dvora (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Zpráva o návrhu na jmenování Sama Jereba členem Účetního dvora (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Zpráva o návrhu na jmenování Janusze Wojciechowského členem Účetního dvora (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Hermann Winkler zbaven imunity (2016/2000(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Zpráva k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci (2015/2095(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajky: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé, jménem Evropské unie (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Zpráva o EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (2015/2272(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Zpráva Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody Evropským policejním úřadem (Europol) o strategické spolupráci mezi Brazilskou federativní republikou a Europolem (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2016/000 TA 2016 - technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském třetím říjnovém, druhém listopadovém a prvním a druhém prosincovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000055/2016), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Opatření ke zmírnění krize evropského zemědělství (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016), kterou pokládají Antonio Tajani, Othmar Karas a Burkhard Balz za skupinu PPE Komisi: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016), kterou pokládá Elisa Ferreira za skupinu S&D Komisi: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016), kterou pokládají Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL Komisi: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016), kterou pokládají Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer a Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE Komisi: Podpůrný koeficient pro malé a střední podniky (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016), kterou pokládá Kay Swinburne za skupinu ECR Komisi: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (MSP) (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016), kterou pokládají Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer a Jakob von Weizsäcker Komisi: Autonomní řízení (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního dubnového (PE 579.940/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny PPE, aby byla za zprávu Sajjad Karim (A8-0301/2015) (bod 54 PDOJ) na pořad jednání zařazena rozprava o námitce podle článku 106: obnovení schválení účinné látky glyfosát (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Vystoupili: Angélique Delahaye za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Philippe Lamberts ve prospěch žádosti a Pavel Poc proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (255 pro, 91 proti, 16 zdržení se).

Úterý

beze změny

Středa

Předseda oznámil, že Malta vzala zpět nominaci svého člena Účetního dvora. Zpráva o jmenováního Anthonyho Abely členem Účetního dvora (A8-0058/2016), kterou předkládá Igor Šoltes, tudíž byla stažena z pořadu jednání.

Čtvrtek

beze změny

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupili: Gianni Pittella a Manfred Weber ke střetu pořádkových sil Bývalé jugoslávské republiky Makedonie s uprchlíky v řeckém táboře Idomeni a Pervenche Berès k situaci pana Biba Bourgiho v Senegalu (předseda přislíbil, že se obrátí na senegalského prezidenta).


15. Mezinárodní den Romů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Mezinárodní den Romů (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: György Hölvényi za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE a James Carver za skupinu EFDD.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


16. Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (rozprava)

Zpráva o výročních zprávách o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 [2014/2252(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Kazimierz Michał Ujazdowski (navrhovatel výboru AFCO), Helga Stevens (navrhovatelka výboru EMPL), Patricija Šulin (navrhovatelka výboru CONT), Tiziana Beghin (navrhovatelka výboru INTA), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Mady Delvaux za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Martina Anderson, Max Andersson za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda a Sergio Gaetano Cofferati.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Victor Negrescu a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Věra Jourová a Sajjad Karim.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.10 zápisu ze dne 12.4.2016.


17. Obnovení schválení účinné látky glyfosát (rozprava)

Návrh usnesení o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), který předložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen a Frédérique Ries za výbor ENVI.

Giovanni La Via (předseda výboru ENVI) uvedl návrh usnesení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Angélique Delahaye za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Susanne Melior, Pavel Poc za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Tibor Szanyi, aby zvednutím modré karty položil otázku Julie Girling, která na otázku odpověděla, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Peter Liese a Pilar Ayuso, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič a Christel Schaldemose.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir a Bronis Ropė.

Vystoupili: Věra Jourová a Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 13.4.2016.


18. Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (krátké přednesení)

Zpráva o programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti [2014/2150(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Andrey Novakov.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 12.4.2016.

Vystoupila Paloma López Bermejo k průběhu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající vysvětlil uplatňovaný postup).


19. Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (krátké přednesení)

Zpráva o cestě k lepší regulaci jednotného trhu [2015/2089(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Ruža Tomašić.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 12.4.2016.


20. Vyučování o EU ve škole (krátké přednesení)

Zpráva o vyučování o EU ve škole [2015/2138(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi a Bogdan Brunon Wenta.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.13 zápisu ze dne 12.4.2016.


21. Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (krátké přednesení)

Zpráva o programu Erasmus+ a dalších nástrojích na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotním pojetí učení [2015/2257(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 12.4.2016.


22. Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (krátké přednesení)

Zpráva o úloze EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí [2015/2060(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard k vystoupení, které učinil Notis Marias, Notis Marias s odpovědí (předsedající poskytla upřesnění), Marco Zanni, Stanislav Polčák a Tibor Szanyi.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.15 zápisu ze dne 12.4.2016.


23. Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (krátké přednesení)

Zpráva o inovaci a diverzifikaci drobného pobřežního rybolovu v oblastech, které jsou na rybolovu závislé [2015/2090(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García a Werner Kuhn.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.16 zápisu ze dne 12.4.2016.


24. Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (krátké přednesení)

Zpráva o aspektech rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti v oblastech mimo vnitrostátní jurisdikci, Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu [2015/2109(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Werner Kuhn.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 12.4.2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně


25. Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (krátké přednesení)

Zpráva o společných pravidlech pro uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu [2015/2091(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák a Werner Kuhn.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.17 zápisu ze dne 12.4.2016.


26. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling a Andrejs Mamikins.


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 579.940/OJMA).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Právní upozornění - Ochrana soukromí