Indeks 
Protokol
PDF 251kWORD 185k
Mandag den 11. april 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 5.Valgs prøvelse
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Udvalgenes sammensætning
 8.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Arbejdsplan
 15. Den internationale romadag (forhandling)
 16. Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)
 17. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (forhandling)
 18. Programmet for målrettet og effektiv regulering (kortfattet forelæggelse)
 19. Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 20. EU-undervisning i skolen (kortfattet forelæggelse)
 21. Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)
 22. EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer (kortfattet forelæggelse)
 23. Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder (kortfattet forelæggelse)
 24. De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter (kortfattet forelæggelse)
 25. Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler (kortfattet forelæggelse)
 26.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om de seneste terrorangreb i Bruxelles, hvor 32 mennesker døde og 340 blev såret. Han mindede om, at islamisk terrorisme havde krævet ofre overalt i verden, og at vi sammen, uden had og uden vold, er nødt til at forsvare demokratiet og vores frihedsrettigheder.

Formanden kondolerede på vegne af Parlamentet ofrenes familier.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer havde været til stede under møderne den 2. juli 2014, den 13. november 2014, den 12. februar 2015, den 25. marts 2015, den 9. juni 2015 og den 14. oktober 2015, men hans navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.

Reinhard Bütikofer havde meddelt, at han havde været til stede under mødet den 20. maj 2015, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.


4. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De ungarske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Csaba Molnár i forbindelse med en straffesag, der var indledt ved retten i distrikt II og III i Budapest.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


5. Valgs prøvelse

Parlamentet besluttede på forslag af JURI at godkende João Pimenta Lopes', Carolina Punsets og Jaromír Kohliceks mandater med virkning fra henholdsvis den 31. januar 2016, 3. februar 2016 og 4. februar 2016.


6. De politiske gruppers sammensætning

Beatrix von Storch havde forladt ECR-Gruppen og tilsluttet sig EFDD-Gruppen med virkning fra den 8. april 2016.


7. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra GUE/NGL-Gruppen, EFDD-Gruppen og ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

CONT: Luke Ming Flanagan i stedet for Rina Ronja Kari

ECON: Beatrix von Storch i stedet for Diane James

ENVI: Syed Kamall i stedet for Marcus Pretzell.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


8. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

henvist til kor. udv.: JURI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

henvist til kor. udv.: LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse(omarbejdning) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

henvist til kor. udv.: LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (05418/1/2016 - C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

henvist til kor. udv.: LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europaparlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)            
henvist til kor. udv.: LIBE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 12. april 2016.


9. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

JURI havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P8_TA(2015)0439(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (Den Europæiske Unions Tidende L 341 af 24. december 2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Berigtigelse P8_TA(2015)0440(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Den Europæiske Unions Tidende L 336 af 23. december 2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Berigtigelserne findes på Europarl.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 13. april 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlands på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 304 ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon, α-PVP) kontrolforanstaltninger (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, med undtagelse af de af dens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI, ECON, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare handlinger (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

AGRI, LIBE

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen - Rådets holdning af 16. marts 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ECON, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

AGRI, ENVI, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - LT kandidat (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM, LIBE

- Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM, LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer (2015/2060(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Betænkning om nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020: integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) (2015/2224(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Betænkning om opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne (2015/2223(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Betænkning om fiskerimæssige aspekter i forbindelse med den internationale aftale om havets biologiske mangfoldighed i områder uden for national jurisdiktion, De Forenede Nationers havretskonvention (2015/2109(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Betænkning om den private sektor og udvikling (2014/2205(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Betænkning om innovation og diversificering af det ikke-industrielle kystfiskeri i fiskeriafhængige områder (2015/2090(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Betænkning om Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse – en livslang læringstilgang (2015/2257(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (2015/2127(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Betænkning om gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (2015/2220(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Betænkning om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler (2015/2091(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Jan Gregor til medlem af Revisionsretten (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Anthony Abela til medlem af Revisionsretten (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Mihails Kozlovs til medlem af Revisionsretten (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Samo Jereb til medlem af Revisionsretten (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Hermann Winklers immunitet (2016/2000(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Betænkning om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2015/2095(INI)) - LIBE udvalg - Ordførere: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Betænkning om EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (2015/2272(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde mellem Den Føderative Republik Brasilien og Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) – TRAN udvalg – Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne oktober III, november II og december I og II i 2015 forelå på Europarl.


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000055/2016) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Foranstaltninger til afhjælpning af krisen i den europæiske landbrugssektor (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) af Antonio Tajani, Othmar Karas og Burkhard Balz for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Revision af støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) af Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Revision af støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) af Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas og Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Revision af støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) af Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer og Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) af Kay Swinburne for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Revision af støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) af Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer og Jakob von Weizsäcker, til Kommissionen: Selvkørende biler (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april I (PE 579.940/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Anmodning fra PPE-Gruppen om på dagsordenen efter betænkning af Sajjad Karim (A8-0301/2015) (punkt 54 i PDOJ) at opføre en forhandling om indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (B8-0439/2016) (2016/2624(RSP)).

Talere: Angélique Delahaye for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Philippe Lamberts, der talte for anmodningen og Pavel Poc, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (255 for, 91 imod, 16 hverken/eller).

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Formanden meddelte, at Malta havde trukket sin kandidat til Revisionsretten tilbage. Betænkning af fra Igor Šoltes (A8-0058/2016) om den foreslåede udnævnelse af Anthony Abela til medlem af Revisionsretten blev således taget af dagsordenen.

Torsdag

Ingen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Talere: Gianni Pittella og Manfred Weber om konfrontationen mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens politi og flygtningene i den græske flygtningelejr i Idomeni, og Pervenche Berès om situationen for Bibo Bourgi i Senegal (formanden lovede at tage kontakt til den senegalesiske præsident).


15.  Den internationale romadag (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den internationale romadag (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: György Hölvényi for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, og James Carver for EFDD-Gruppen.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16.  Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)

Betænkning om årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet [2014/2252(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Kazimierz Michał Ujazdowski (ordfører for udtalelse fra AFCO), Helga Stevens (ordfører for udtalelse fra EMPL), Patricija Šulin (ordfører for udtalelse fra CONT), Tiziana Beghin (ordfører for udtalelse fra INTA), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Mady Delvaux for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Martina Anderson, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Pavel Svoboda og Sergio Gaetano Cofferati.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu og Ivan Jakovčić.

Talere: Věra Jourová og Sajjad Karim.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.10 i protokollen af 12.4.2016.


17.  Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (forhandling)

Beslutningforslag om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), indgivet af Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen og Frédérique Ries, for ENVI.

Giovanni La Via (formand for ENVI) forelagde beslutningsforslaget.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Angélique Delahaye for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Susanne Melior, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Tibor Szanyi, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Julie Girling, som besvarede det, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese og Pilar Ayuso, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir og Bronis Ropė.

Talere: Věra Jourová og Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 13.4.2016.


18.  Programmet for målrettet og effektiv regulering (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden [2014/2150(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Andrey Novakov.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 12.4.2016.

Indlæg af Paloma López Bermejo om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden forklarede proceduren).


19.  Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked [2015/2089(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor og Ruža Tomašić.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 12.4.2016.


20.  EU-undervisning i skolen (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU-undervisning i skolen [2015/2138(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi og Bogdan Brunon Wenta.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 12.4.2016.


21.  Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse – en livslang læringstilgang [2015/2257(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 12.4.2016.


22.  EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer [2015/2060(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard, om Notis Marias' indlæg, Notis Marias, der svarede (formanden kom med visse præciseringer), Marco Zanni, Stanislav Polčák og Tibor Szanyi.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.15 i protokollen af 12.4.2016.


23.  Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om innovation og diversificering af det ikke-industrielle kystfiskeri i fiskeriafhængige områder [2015/2090(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García og Werner Kuhn.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.16 i protokollen af 12.4.2016.


24.  De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fiskerimæssige aspekter i forbindelse med den internationale aftale om havets biologiske mangfoldighed i områder uden for national jurisdiktion, De Forenede Nationers havretskonvention [2015/2109(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Werner Kuhn.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 12.4.2016.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand


25.  Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler [2015/2091(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák og Werner Kuhn.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.17 i protokollen af 12.4.2016.


26. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling og Andrejs Mamikins.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 579.940/OJMA).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik