Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 245kWORD 186k
Esmaspäev, 11. aprill 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 5.Volituste kontrollimine
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Parlamendikomisjonide koosseis
 8.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 9.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Tööplaan
 15.Rahvusvaheline romade päev (arutelu)
 16.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (arutelu)
 17.Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (arutelu)
 18.Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (lühiettekanne)
 19.Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (lühiettekanne)
 20.ELi käsitlev õpe koolides (lühiettekanne)
 21.Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (lühiettekanne)
 22.ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (lühiettekanne)
 23.Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (lühiettekanne)
 24.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (lühiettekanne)
 25.Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (lühiettekanne)
 26.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse seose hiljutiste terrorirünnakutega Brüsselis, milles hukkus 32 ja sai vigastada 340 inimest. President tuletas meelde, et islamiterrorism nõuab ohvreid kõikjal maailmas ja meil tuleb ühiselt, vihkamise ja vägivallata kaitsta demokraatiat ja oma vabadusi.

President edastas ohvrite perekondadele Euroopa Parlamendi kaastundeavalduse.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer oli kohal 2. juuli 2014. aasta, 13. novembri 2014. aasta, 12. veebruari 2015. aasta, 25. märtsi 2015. aasta, 9. juuni 2015. aasta ja 14. oktoobri 2015. aasta istungitel, kuid tema nime ei ole kohalolijate nimekirjas.

Reinhard Bütikofer on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule 20. mai 2015. aasta istungil, ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.


4. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Ungari pädevad asutused on edastanud Csaba Molnári parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses Budapesti II ja III ringkonna kohtus alustatud kriminaalmenetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


5. Volituste kontrollimine

Parlament otsustas JURI-komisjoni ettepanekul kinnitada parlamendiliikmete João Pimenta Lopese, Carolina Punseti ja Jaromír Kohliceki volitused vastavalt 31. jaanuarist 2016, 3. veebruarist 2016 ja 4. veebruarist 2016.


6. Fraktsioonide koosseis

Beatrix von Storch ei ole enam fraktsiooni ECR liige ja ta liitus fraktsiooniga EFDD 8. aprillil 2016.


7. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsioonide GUE/NGL, EFDD ja ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

CONT-komisjon: Rina Ronja Kari asemel Luke Ming Flanagan

ECON-komisjon: Diane Jamesi asemel Beatrix von Storch

ENVI-komisjon: Marcus Pretzelli asemel Syed Kamall.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetusprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair'ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (05418/1/2016 - C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)COM(2016)0213)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)COM(2016)0214)
            
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 12. aprillist 2016.


9. Parandused (kodukorra artikkel 231)

JURI-komisjon on edastanud järgmised Euroopa Parlamendis vastuvõetud tekstide parandused:

- Parandus P8_TA(2015)0439(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määruses (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Euroopa Liidu Teataja L 341, 24. detsember 2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Parandus P8_TA(2015)0440(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivis (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 336, 23. detsember 2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Parandused on kättesaadavad Europarli veebisaidil.

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks


10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 13. aprillil 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
Aluslepingu artikli 304 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus uue psühhoaktiivse aine 1-fenüül-2-(1-pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (α-pürrolidinovalerofenoon, α-PVP) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud protokolli nende sätete osas, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

AGRI, LIBE

- 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 1: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil - Nõukogu 16. märtsi 2016. aasta seisukoht (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ECON, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2016. kalendriaastaks (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – LT kandidaat (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport ELi rolli kohta rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (2015/2060(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Raport uute territoriaalsete arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng (2015/2224(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Raport vaesusevastase eesmärgi saavutamise kohta majapidamiskulude kasvu kontekstis (2015/2223(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Raport kalandusalaste aspektide kohta seoses riikliku jurisdiktsiooni alt välja jäävate piirkondade merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon) (2015/2109(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Raport erasektori ja arengu kohta (2014/2205(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Raport väikesemahulise rannapüügi uuendamise ja mitmekesistamise kohta kalapüügist sõltuvates piirkondades (2015/2090(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Raport Erasmus+ ja teiste vahendite kohta liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis (2015/2257(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Raport Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruande kohta (2015/2127(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Raport ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta (2015/2220(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Raport ühiste eeskirjade kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtme ja kalanduskokkulepete rakendamiseks (2015/2091(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Ladislav Balko kontrollikoja liikmeks (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Jan Gregor kontrollikoja liikmeks (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Anthony Abela kontrollikoja liikmeks (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Mihails Kozlovs kontrollikoja liikmeks (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Samo Jereb kontrollikoja liikmeks (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Janusz Wojciechowski kontrollikoja liikmeks (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Raport Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2000(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Raport olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (2015/2095(INI)) - LIBE komisjon - Raportöörid: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Raport ELi kohta muutuvas maailmas, mis on üha rohkem ühendatud, vaidlustatum ja keerukam (2015/2272(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Brasiilia Liitvabariigi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2015. aasta oktoobri III, novembri II ja detsembri I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000055/2016), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjonile: Euroopa põllumajandussektori kriisi leevendusmeetmed (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016), mille esitas(id) Antonio Tajani, Othmar Karas ja Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016), mille esitas(id) Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016), mille esitas(id) Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016), mille esitas(id) Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer ja Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsient (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016), mille esitas(id) Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016), mille esitas(id) Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ja Jakob von Weizsäcker komisjonile: Isesõitvad autod (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)


14. Tööplaan

Jagati välja aprilli I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 579.940/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Fraktsiooni PPE taotlus lisada päevakorda pärast Sajjad Karimi raportit (A8-0301/2015) (PDOJ punkt 54) arutelu, milles käsitletakse vastuväite esitamist kooskõlas kodukorra artikliga 106 toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamise teemal (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016) .

Sõna võtsid Angélique Delahaye fraktsiooni PPE nimel, kes toetas taotlust, Philippe Lamberts, kes toetas taotlust, ja Pavel Poc, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (255 poolt, 91 vastu, erapooletuid 16).

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

President andis teada, et Malta võttis tagasi oma kontrollikoja liikme kandidaadi. Seega on Igor Šoltese raport (A8-0058/2016) Anthony Abela kontrollikoja liikmeks nimetamise kohta päevakorrast välja arvatud.

Neljapäev

Muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võtsid Gianni Pittella ja Manfred Weber endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi korrakaitsejõudude ja põgenike kokkupõrgete kohta Kreekas asuvas Idomeni põgenikelaagris ja Pervenche Berès Bibo Bourgi olukorra teemal Senegalis. (Parlamendi president lubas võtta ühendust Senegali presidendiga.)


15. Rahvusvaheline romade päev (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rahvusvaheline romade päev (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid György Hölvényi fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel ja James Carver fraktsiooni EFDD nimel.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


16. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (arutelu)

Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta [2014/2252(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Helga Stevens (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Patricija Šulin (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Tiziana Beghin (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Mady Delvaux fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Martina Anderson, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda ja Sergio Gaetano Cofferati.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Victor Negrescu ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Sajjad Karim.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.10.


17. Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (arutelu)

Resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), mille esitasid Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ja Frédérique Ries ENVI komisjoni nimel.

Giovanni La Via (ENVI komisjoni esimees) tutvustas resolutsiooni ettepanekut.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Angélique Delahaye fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Susanne Melior, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Tibor Szanyi, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Julie Girling, kes vastas sellele, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Peter Liese ja Pilar Ayuso, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir ja Bronis Ropė.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Giovanni La Via.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.4.2016 protokolli punkt 11.9.


18. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (lühiettekanne)

Raport õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) kohta: hetkeseis ja tulevikuväljavaated [2014/2150(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Andrey Novakov.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.11.

Sõna võttis Paloma López Bermejo eelneva registreerimiseta sõnavõttude läbiviimise teemal. (President selgitas kohaldatavat korda.)


19. Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (lühiettekanne)

Raport ühtse turu tulevase parema reguleerimise kohta [2015/2089(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.12.


20. ELi käsitlev õpe koolides (lühiettekanne)

Raport ELi käsitleva õppe kohta koolides [2015/2138(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi ja Bogdan Brunon Wenta.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.13.


21. Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (lühiettekanne)

Raport Erasmus+ ja teiste vahendite kohta liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis [2015/2257(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.14.


22. ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (lühiettekanne)

Raport ELi rolli kohta rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus [2015/2060(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard Notis Mariase sõnavõtu teemal, Notis Marias vastas talle (president selgitas küsimust), Marco Zanni, Stanislav Polčák ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.15.


23. Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (lühiettekanne)

Raport väikesemahulise rannapüügi uuendamise ja mitmekesistamise kohta kalapüügist sõltuvates piirkondades [2015/2090(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García ja Werner Kuhn.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.16.


24. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (lühiettekanne)

Raport kalandusalaste aspektide kohta seoses riikliku jurisdiktsiooni alt välja jäävate piirkondade merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon) [2015/2109(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Werner Kuhn.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.7.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident


25. Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (lühiettekanne)

Raport ühiste eeskirjade kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtme ja kalanduskokkulepete rakendamiseks [2015/2091(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák ja Werner Kuhn.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokolli punkt 5.17.


26. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling ja Andrejs Mamikins.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 579.940/OJMA).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika