Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 247kWORD 186k
Maanantai 11. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Valiokuntien kokoonpano
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Kansainvälinen romanipäivä (keskustelu)
 16.Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (keskustelu)
 17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (keskustelu)
 18.Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (lyhyt esittely)
 19.Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (lyhyt esittely)
 20.EU-asioiden oppiminen koulussa (lyhyt esittely)
 21.Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (lyhyt esittely)
 22.EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (lyhyt esittely)
 23.Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (lyhyt esittely)
 24.Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat (lyhyt esittely)
 25.YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien (lyhyt esittely)
 26.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Brysselin viimeaikaisista terrori-iskuista, joissa 32 henkeä sai surmansa ja 340 loukkaantui. Hän muistutti, että ääri-islamilaisen terrorismin uhreja on kaikkialla maailmassa ja että meidän on puolustettava yhdessä demokratiaa ja vapauksiamme ilman vihaa ja väkivaltaa.

Puhemies esitti parlamentin puolesta surunvalittelut uhrien omaisille.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer oli läsnä 2. heinäkuuta 2014, 13. marraskuuta 2014, 12. helmikuuta 2015, 25. maaliskuuta 2015, 9. kesäkuuta 2015 ja 14. lokakuuta 2015 pidetyissä istunnoissa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Reinhard Bütikofer on ilmoittanut olleensa läsnä 20. toukokuuta 2015 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


4. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Unkarin toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Csaba Molnárin koskemattomuuden pidättämiseksi Budapestin II ja III alueiden tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi João Pimenta Lopesin, Carolina Punsetin ja Jaromír Kohlicekin valtakirjat 31. tammikuuta 2016, 3. helmikuuta 2016 ja 4. helmikuuta 2016 alkaen.


6. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Beatrix von Storch ei ole enää ECR-ryhmän jäsen, vaan hän on liittynyt EFDD-ryhmän jäseneksi 8. huhtikuuta 2016 alkaen.


7. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut GUE/NGL-, EFDD- ja ECR-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

CONT-valiokunta: Rina Ronja Karin tilalle Luke Ming Flanagan

ECON-valiokunta: Diane Jamesin tilalle Beatrix von Storch

ENVI-valiokunta: Marcus Pretzellin tilalle Syed Kamall.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (14956/2/2015 - C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (05418/1/2016 - C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 12. huhtikuuta 2016.


9. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

JURI-valiokunta on välittänyt seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P8_TA(2015)0439(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti L 341, 24. joulukuuta 2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Oikaisu P8_TA(2015)0440(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (Euroopan unionin virallinen lehti L 336, 23. joulukuuta 2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD)).

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 13. huhtikuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD)).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

JURI, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen 1-fenyyli-2-(1-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lukuun ottamatta sen määräyksiä, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI, ECON, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena kyseiseen sopimukseen sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

AGRI, LIBE

- Lisätalousarvioesitys nro 1 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä - Neuvoston 16. maaliskuuta 2016 vahvistama kanta (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ECON, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AGRI, ENVI, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Liettuan ehdokas (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM, LIBE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM, LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22 päivänä syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö EU:n roolista kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (2015/2060(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Mietintö aiheesta ”Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet” (2015/2224(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Mietintö köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttamisesta kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (2015/2223(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Mietintö kalastukseen liittyvistä näkökulmista Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen alaisessa kansainvälisessä sopimuksessa kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisesta monimuotoisuudesta (2015/2109(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Mietintö yksityisestä sektorista ja kehitysyhteistyöstä (2014/2205(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Mietintö pienimuotoisen rannikkokalastuksen innovoinnista ja monipuolistamisesta kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (2015/2090(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Mietintö aiheesta ”Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi – elinikäisen oppimisen lähestymistapa” (2015/2257(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Mietintö Euroopan investointipankista (EIP) – vuosikertomus 2014 (2015/2127(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Mietintö EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta (2015/2220(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Mietintö yhteisistä säännöistä YKP:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien (2015/2091(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Ladislav Balko tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (13879/2015 – C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Jan Gregor tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Anthony Abela tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Mihails Kozlovs tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Samo Jereb tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Janusz Wojciechowski tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Mietintö Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2000(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Mietintö Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2015/2095(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijät: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Mietintö EU:sta muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (2015/2272(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Brasilian liittotasavallan ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Macaon välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun III, marraskuun II ja joulukuun I ja II 2015 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000055/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Toimenpiteet Euroopan maatalousalan kriisin lieventämiseksi (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) Antonio Tajani, Othmar Karas ja Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer ja Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikerroin (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ja Jakob von Weizsäcker komissiolle: Itseohjautuva ajaminen (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Käsittelyjärjestys

Huhtikuun I (PE 579.940/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

PPE-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan Sajjad Karimin mietinnön (A8-0301/2015) (lopullisen esityslistaluonnoksen 54 kohta) jälkeen keskustelu työjärjestyksen 106 artiklan mukaisesta vastalauseesta: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Puheenvuorot: Angélique Delahaye, joka perusteli pyynnön PPE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts, joka kannatti pyyntöä, ja Pavel Poc, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (255 puolesta, 91 vastaan, 16 tyhjää).

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

Puhemies ilmoitti, että Malta on vetänyt pois ehdokkaansa tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Näin ollen Igor Šoltesin mietintö (A8-0058/2016) Anthony Abelan nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi poistetaan esityslistalta.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Puheenvuorot: Gianni Pittella ja Manfred Weber yhteenotoista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian poliisin ja Kreikassa sijaitsevan Idomenin leirin pakolaisten välillä sekä Pervenche Berès Bibo Bourgin tilanteesta Senegalissa (puhemies lupasi ottaa yhteyttä Senegalin presidenttiin).


15. Kansainvälinen romanipäivä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kansainvälinen romanipäivä (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: György Hölvényi PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta ja James Carver EFDD-ryhmän puolesta.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksista 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista [2014/2252(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Stevens (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Patricija Šulin (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tiziana Beghin (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Mady Delvaux S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martina Anderson, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Sajjad Karim.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.10.


17. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (keskustelu)

Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016): Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ja Frédérique Ries ENVI-valiokunnan puolesta.

Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja) esitteli päätöslauselmaesityksen.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Angélique Delahaye PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Susanne Melior, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Julie Girling vastasi, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Peter Liese ja Pilar Ayuso, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič ja Christel Schaldemose.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Giovanni La Via.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.4.2016, kohta 11.9.


18. Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (lyhyt esittely)

Mietintö sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta ohjelmasta (REFIT): tilanne ja näkymät [2014/2150(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Andrey Novakov.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.11.

Paloma López Bermejo käytti puheenvuoron "catch the eye"-menettelyn kulusta (puhemies selvensi sovellettavaa menettelyä).


19. Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (lyhyt esittely)

Mietintö aiheesta ”Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä” [2015/2089(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Ruža Tomašić.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.12.


20. EU-asioiden oppiminen koulussa (lyhyt esittely)

Mietintö EU-asioiden oppimisesta koulussa [2015/2138(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi ja Bogdan Brunon Wenta.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.13.


21. Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (lyhyt esittely)

Mietintö aiheesta ”Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi – elinikäisen oppimisen lähestymistapa” [2015/2257(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić ja Ivan Jakovčić.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.14.


22. EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n roolista kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä [2015/2060(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard Notis Mariasin puheenvuorosta, Notis Marias, joka vastasi hänelle (puhemies selvensi asiaa), Marco Zanni, Stanislav Polčák ja Tibor Szanyi.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.15.


23. Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (lyhyt esittely)

Mietintö pienimuotoisen rannikkokalastuksen innovoinnista ja monipuolistamisesta kalastuksesta riippuvaisilla alueilla [2015/2090(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García ja Werner Kuhn.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.16.


24. Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat (lyhyt esittely)

Mietintö kalastukseen liittyvistä näkökulmista Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen alaisessa kansainvälisessä sopimuksessa kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisesta monimuotoisuudesta [2015/2109(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Werner Kuhn.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.7.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI


25. YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien (lyhyt esittely)

Mietintö yhteisistä säännöistä YKP:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien [2015/2091(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák ja Werner Kuhn.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.17.


26. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling ja Andrejs Mamikins.


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 579.940/OJMA).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö