Indeks 
Zapisnik
PDF 247kWORD 215k
Ponedjeljak, 11. travnja 2016. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Sastav klubova zastupnika
 7.Sastav odbora
 8.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 9.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 10.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 13.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 14.Plan rada
 15.Međunarodni dan Roma (rasprava)
 16.Godišnja izvješća za 2012. i 2013. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (rasprava)
 17.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: produljenje odobrenja aktivne tvari glifosata (rasprava)
 18.Program za primjerenost i učinkovitost propisa (kratko predstavljanje)
 19.Ususret boljem reguliranju jedinstvenog tržišta (kratko predstavljanje)
 20.Učenje o EU-u u školama (kratko predstavljanje)
 21.Erasmus+ i ostale mjere za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (kratko predstavljanje)
 22.Uloga Unije u okviru međunarodnih financijskih, monetarnih i regulatornih institucija i tijela (kratko predstavljanje)
 23.Mali obalni ribolov u regijama koje ovise o ribolovu (kratko predstavljanje)
 24.Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora: aspekti ribarstva (kratko predstavljanje)
 25.Vanjska dimenzija zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazume o ribarstvu (kratko predstavljanje)
 26.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o nedavnim terorističkim napadima u Bruxellesu u kojima su smrtno stradale 32 osobe, a 340 njih bilo ranjeno. Podjsetio je na to da islamistički terorizam svoje žrtve bira svugdje u svijetu i da skupa moramo zaštititi demokraciju i naše vrijednosti, bez mržnje i nasilja.

Predsjednik je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima žrtava.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer bio je nazočan na sjednicama održanima 2. srpnja 2014., 13. studenog 2014., 12. veljače 2015., 25. ožujka 2015., 9. lipnja 2015. i 14. listopada 2015., ali njegovo ime nije na popisu nazočnih .

Reinhard Bütikofer priopćio je da je bio nazočan na sjednici od 20. svibnja 2015., ali da njegovo ime nije na popisu nazočnih.


4. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna mađarska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Csaba Molnára u okviru kaznenog postupka pokrenutog na Sudu okruga II. i III. u Budimpešti.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


5. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI Parlament je odlučio potvrditi mandat zastupnika Joãoa Pimente Lopesa, Caroline Punset i Jaromíra Kohliceka sa stupanjem na snagu 31. siječnja 2016., 3. veljače 2016. i 4. veljače 2016.


6. Sastav klubova zastupnika

Beatrix von Storch istupila je iz Kluba zastupnika ECR-a i postala članicom Klubu zastupnika EFDD-a 8. travnja 2016.


7. Sastav odbora

Predsjednik je od klubova zastupnika GUE/NGL, EFDD i ECR primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor CONT: Luke Ming Flanagan umjesto Rine Ronje Kari

Odbor ECON: Beatrix von Storch umjesto Diane James

Odbor ENVI: Syed Kamall umjesto Marcusa Pretzell.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


8. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. objavio da je od Vijeća dobio sljedeća stajališta, kao i razloge zbog kojih ih je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

upućeno nadležnom odboru: JURI

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) 06415/2016 – COM(2016)0209)

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (preinaka) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))) 06414/2016 – COM(2016)0184)

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - COM(2016)0213)

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)   
         
upućeno nadležnom odboru: LIBE

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 12. travnja 2016.


9. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Odbor JURI dostavio je sljedeće ispravke na usvojene tekstove Europskog parlamenta:

- Ispravak P8_TA(2015)0439(COR01) Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (Službeni list Europske unije, L 341, 24. prosinca 2015.) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Ispravak P8_TA(2015)0440(COR01) Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (Službeni list Europske unije, L 336, 23. prosinca 2015.) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Europarl.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zatraže glasovanje o ispravcima.


10. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 13. travnja 2016. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/50/EZ i Direktive Vijeća 91/672/EEZ (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL, JURI, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani su izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Predsjednik će se u skladu s člankom 304. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

JURI, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-on (α-pirolidinovalorofenon, α-PVP) kontrolnim mjerama (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o ostavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom. Predsjednik će se u skladu s člankom 307. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskim odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, uz iznimku njegovih odredaba koje pripadaju u područje primjene trećeg dijela glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI, ECON, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u pogledu njegovih odredaba o obvezama povezanima s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima i definiranjem kaznenih djela (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

AGRI, LIBE

- Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2016.: Novi instrument za pružanje hitne potpore unutar Unije - Stajalište Vijeća od 16. ožujka 2016. (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

ECON, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

AGRI, ENVI, ITRE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi (EU) br. 1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2016. (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - LT kandidat (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

FEMM, LIBE

- Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

FEMM, LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o ulozi Unije u okviru međunarodnih financijskih, monetarnih i regulatornih institucija i tijela (2015/2060(INI)) - Odbor ECON - Izvjestiteljica: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Izvješće o novim alatima za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020.: integrirana teritorijalna ulaganja (ITI) i lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) (2015/2224(INI)) - Odbor REGI - Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Izvješće o ostvarenju cilja borbe protiv siromaštva u svjetlu rastućih troškova za kućanstva (2015/2223(INI)) - Odbor EMPL - Izvjestitelj: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Izvješće o aspektima ribarstva obuhvaćenima međunarodnim sporazumom o morskoj biološkoj raznolikosti u područjima izvan nacionalne jurisdikcije, Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (2015/2109(INI)) - Odbor PECH - Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Izvješće o privatnom sektoru i razvoju (2014/2205(INI)) - DEVE - Izvjestitelj: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Izvješće o inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova u područjima koja ovise o ribolovu (2015/2090(INI)) - Odbor PECH - Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Izvješće o programu Erasmus+ i ostalim mjerama za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – pristup koji se temelji na cjeloživotnom učenju (2015/2257(INI)) - Odbor CULT - Izvjestitelj: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Izvješće o Europskoj investicijskoj banci (EIB) – godišnje izvješće za 2014. (2015/2127(INI)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Izvješće o provedbi i preispitivanju strategije EU-a za srednju Aziju (2015/2220(INI)) - Odbor AFET - Izvjestitelj: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Izvješće o zajedničkim pravilima u pogledu primjene vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazume o ribarstvu (2015/2091(INI)) - Odbor PECH - Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Izvješće o predloženom imenovanju Ladislava Balka za člana Revizorskog suda (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Izvješće o predloženom imenovanju Jana Gregora za člana Revizorskog suda (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Izvješće o predloženom imenovanju Anthonya Abele za člana Revizorskog suda (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Izvješće o predloženom imenovanju Mihailsa Kozlovsa za člana Revizorskog suda (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Izvješće o predloženom imenovanju Same Jereba za člana Revizorskog suda (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Izvješće o predloženom imenovanju Janusza Wojciechowskog za člana Revizorskog suda (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Hermannu Winkleru (2016/2000(IMM)) - Odbor JURI - Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja najniže standardne stope (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - Odbor ECON - Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - Odbor ECON - Izvjestitelj: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - Odbor ITRE - Izvjestitelj: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Izvješće o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (2015/2095(INI)) - Odbor LIBE – Izvjestiteljica: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - Odbor PECH - Izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Izvješće o EU-u u globalnom okruženju koje se mijenja – povezaniji, konfliktniji i kompleksniji svijet (2015/2272(INI)) - Odbor AFET - Izvjestiteljica: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i Europola (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - Odbor LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o određenim aspektima usluga u zračnom prometu između Europske unije i Vlade Posebnog upravnog područja Macaa Narodne Republike Kine (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - Odbor TRAN - Izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - Odbor BUDG – Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - Odbor BUDG - Izvjestitelj: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - Odbor TRAN - Izvjestitelj: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- *** II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (preinaka) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) - Odbor TRAN - Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - Odbor TRAN - Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom treće sjednice u listopadu 2015., druge sjednice u studenom 2015 te prve i druge sjednice održane u prosincu 2015. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000055/2016) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Mjere za ublažavanje krize u europskom poljoprivrednom sektoru (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) koje je postavio Antonio Tajani, Othmar Karas i Burkhard Balz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Preispitivanje pomoćnog faktora za mala i srednja poduzeća (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) koje je postavio Elisa Ferreira, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Komisiji: Preispitivanje pomoćnog faktora za mala i srednja poduzeća (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) koje je postavio Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas i Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Preispitivanje pomoćnog faktora za mala i srednja poduzeća (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) koje je postavio Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer i Cora van Nieuwenhuizen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Pomoćni faktor za mala i srednja poduzeća (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) koje je postavio Kay Swinburne, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji: Preispitivanje pomoćnog faktora za mala i srednja poduzeća (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) koje je postavio Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer i Jakob von Weizsäcker, Komisiji: Autonomna vožnja (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)


14. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od prve sjednice u travnju (PE 579.940/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba EPP-a da se na dnevni red, nakon izvješća Sajjada Karima (A8-0301/2015) (točka 54. PDOJ-a), doda rasprava o podnošenju prigovora u skladu s člankom 106.: o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosata (B8-0439/2016) (2016/2624(RSP)).

Govorili su: Angélique Delahaye, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je obrazložila zahtjev, Philippe Lamberts koji se izjasnio u korist zahtjeva i Pavel Poc koji se izjasnio protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (255 za, 91 protiv, 16 uzdržan) odobrio zahtjev.

Utorak

Nema predloženih izmjena:

Srijeda

Predsjednik je izvijestio da je Malta povukla svog kandidata za Revizorki sud. Stoga je izvješće Igora Šoltesa (A8-0058/2016) o imenovnju Anthonya Abele za člana Revizorskog suda povučeno s dnevnog reda.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

Time je utvrđen plan rada.

°
° ° °

Govorili su: Gianni Pittella i Manfred Weber o konfrontaciji snaga reda Republike Makedonije i izbjeglica u grčkom kampu Idomeni te Pervenche Berès o situaciji g. Biba Bourgija u Senegalu (Predsjednik će stupiti u kontakt s predsjednikom Senegala).


15. Međunarodni dan Roma (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Međunarodni dan Roma (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: György Hölvényi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


16. Godišnja izvješća za 2012. i 2013. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (rasprava)

Izvješće o godišnjim izvješćima za 2012. i 2013. o supsidijarnosti i proporcionalnosti [2014/2252(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Kazimierz Michał Ujazdowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Helga Stevens (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Patricija Šulin (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Tiziana Beghin (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Tadeusz Zwiefka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mady Delvaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, António Marinho e Pinto, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Martina Anderson, Max Andersson, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Pavel Svoboda i Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Victor Negrescu i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Věra Jourová i Sajjad Karim.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika od 12.4.2016..


17. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: produljenje odobrenja aktivne tvari glifosata (rasprava)

Prijedlog rezolucije o nacrtu provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosata u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), koji su u ime Odbora ENVI podnijeli Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen i Frédérique Ries.

Giovanni La Via (predsjedik odbora ENVI) predstavio je prijedlog rezolucije.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Angélique Delahaye, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Susanne Melior, Pavel Poc, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tibor Szanyi, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Julie Girling, koja je na pitanje odgovorila, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Peter Liese i Pilar Ayuso, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič i Christel Schaldemose.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir i Bronis Ropė.

Govorili su: Věra Jourová i Giovanni La Via.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 13.4.2016..


18. Program za primjerenost i učinkovitost propisa (kratko predstavljanje)

Izvješće o Programu za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT): Trenutačno stanje i izgledi za budućnost [2014/2150(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Andrey Novakov.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika od 12.4.2016..

Govorila je Paloma López Bermejo o odvijanju postupka spontanog javljanja za riječ „catch the eye” (predsjednik je objasnio postupak koji se primjenjuje).


19. Ususret boljem reguliranju jedinstvenog tržišta (kratko predstavljanje)

Izvješće o temi Ususret boljem reguliranju jedinstvenog tržišta [2015/2089(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Ruža Tomašić.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika od 12.4.2016..


20. Učenje o EU-u u školama (kratko predstavljanje)

Izvješće o učenju o EU-u u školama [2015/2138(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi i Bogdan Brunon Wenta.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika od 12.4.2016..


21. Erasmus+ i ostale mjere za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (kratko predstavljanje)

Izvješće o programu Erasmus+ i ostalim mjerama za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – pristup koji se temelji na cjeloživotnom učenju [2015/2257(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić i Ivan Jakovčić.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika od 12.4.2016..


22. Uloga Unije u okviru međunarodnih financijskih, monetarnih i regulatornih institucija i tijela (kratko predstavljanje)

Izvješće o ulozi Unije u okviru međunarodnih financijskih, monetarnih i regulatornih institucija i tijela [2015/2060(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard, o govoru Notisa Mariasa, Notis Marias koji je odgovorio (predsjednica je dala pojašnjenja), Marco Zanni, Stanislav Polčák i Tibor Szanyi.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.15 zapisnika od 12.4.2016..


23. Mali obalni ribolov u regijama koje ovise o ribolovu (kratko predstavljanje)

Izvješće o inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova u regijama koje ovise o ribolovu [2015/2090(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García i Werner Kuhn.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.16 zapisnika od 12.4.2016..


24. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora: aspekti ribarstva (kratko predstavljanje)

Izvješće o aspektima ribarstva obuhvaćenima međunarodnim sporazumom o morskoj biološkoj raznolikosti u područjima izvan nacionalne jurisdikcije, Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora [2015/2109(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Werner Kuhn.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 12.4.2016..

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica


25. Vanjska dimenzija zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazume o ribarstvu (kratko predstavljanje)

Izvješće o zajedničkim pravilima u pogledu primjene vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazume o ribarstvu [2015/2091(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák i Werner Kuhn.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.17 zapisnika od 12.4.2016..


26. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling i Andrejs Mamikins.


27. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 579.940/OJMA).


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti