Index 
Jegyzőkönyv
PDF 257kWORD 214k
2016. április 11., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 5.Mandátumvizsgálat
 6.A képviselőcsoportok tagjai
 7.A bizottságok tagjai
 8.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 9.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.Ügyrend
 15.Nemzetközi roma nap (vita)
 16.A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról (vita)
 17.A glifozát hatóanyag jóváhagyásának megújítása (vita)
 18.Célravezető és hatásos szabályozásprogram (REFIT): helyzetkép és kilátások (rövid ismertetés)
 19.Az egységes piaci szabályozás javítása felé (rövid ismertetés)
 20.Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása (rövid ismertetés)
 21.Az Erasmus+ program és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközei (rövid ismertetés)
 22.Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (rövid ismertetés)
 23.A part menti halászat a halászatból élő területeken (rövid ismertetés)
 24.Az ENSZ tengerjogi egyezménye: halászati vonatkozások (rövid ismertetés)
 25.A közös halászati politika külső dimenziója, ideértve a halászati megállapodásokat is (rövid ismertetés)
 26.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a közelmúltban Brüsszelben történt terrortámadásokról, amelyeknek 32 halálos áldozata és 340 sebesültje volt. Emlékeztet arra, hogy az iszlamista terrorizmus a világon mindenhol szedi áldozatait és közösen kell megvédenünk a demokráciát és a szabadságjogainkat, gyűlölet és erőszak nélkül.

Az elnök a Parlament együttérzését tolmácsolja az áldozatok hozzátartozóinak.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer jelen volt a 2014. július 2-i, 2014. november 13-i, 2015. február 12-i, 2015. március 25-i, 2015. június 9-i és 2015. október 14-i ülésen, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Reinhard Bütikofer közli, hogy jelen volt a 2015. május 20-i ülésen, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


4. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes magyar hatóságok kérelmezték Molnár Csaba mentelmi jogának felfüggesztését egy, a Budapest II. és III. kerületi bírósága előtt indított büntetőeljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslata alapján a Parlament úgy határoz, hogy jóváhagyja João Pimenta Lopes, Carolina Punset és Jaromír Kohlicek 2016. január 31-i, 2016. február 3-i, illetve 2016. február 4-i hatállyal történő kinevezését.


6. A képviselőcsoportok tagjai

Beatrix von Storch kilépett az ECR képviselőcsoportból, és 2016. április 8-i hatállyal az EFDD képviselőcsoport tagja.


7. A bizottságok tagjai

Az elnök a GUE/NGL, EFDD és a ECR képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

CONT bizottság: Rina Ronja Kari helyére Luke Ming Flanagan

ECON bizottság: Diane James helyére Beatrix von Storch

ENVI bizottság: Marcus Pretzell helyére Syed Kamall.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

- A Tanács álláspontja első olvasatban a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (átdolgozás) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Tanács álláspontja első olvasatban a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/JHA tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és a Tanácsi irányelv elfogadása céljából (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Tanács álláspontja első olvasatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai Parlamenti és Tanácsi rendelet elfogadása céljából (általános adatvédelmi rendelet) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)            
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2016. április 12.


9. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A JURI bizottság az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez az alábbi helyesbítéseket terjesztette elő:

- Helyesbítés P8_TA(2015)0439(COR01) az Európai Parlament által 2015. december 16-án a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel elfogadott jogalkotási állásfoglaláshoz (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 341., 2015. december 24.) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Helyesbítés P8_TA(2015)0440(COR01) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 336., 2015. december 23.) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

A helyesbítések az Europarl oldalon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2016. április 13-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a szakmai képesítések elismeréséről a belvízi hajózásban, illetve a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL, JURI, IMCO

- Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (Grúzia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
A Szerződés 304. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

JURI, IMCO

- Javaslat az 1-fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozatra (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

- Javaslat a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az (EK) 1967/2006, az (EK) 1098/2007 és az (EK) 1224/2009 tanácsi rendelet, továbbá az (EU) 1343/2011 és az(EU) 1380/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az (EK) 894/97/EK, az (EK) 850/98, az (EK) 2549/2000, az (EK) 254/2002, az (EK) 812/2004 és az (EK) 2187/2005 tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, ENVI

- Javaslat az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartozó rendelkezések kivételével az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ENVI, ECON, IMCO

- Javaslat az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel és a bűncselekményi tényállások meghatározásával kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

AGRI, LIBE

- 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: Új eszköz az Unión belül vészhelyzeti támogatás nyújtására - A Tanács 2016. március 16-i álláspontja (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ECON, LIBE

- Javaslat a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

AGRI, ENVI, ITRE

- Javaslat az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – a litván jelölt (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, LIBE

- Javaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, LIBE

- Javaslat a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az EU szerepéről a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (2015/2060(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Jelentés az új területfejlesztési eszközökről a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikában: Integrált területi beruházás (ITI) és Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) (2015/2224(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Jelentés a szegénység elleni küzdelem célkitűzésének eléréséről a növekvő rezsiköltségek fényében (2015/2223(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Jelentés a nemzeti joghatóságokon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségéről szóló nemzetközi megállapodás keretében a halászati vonatkozásokról – az ENSZ tengerjogi egyezményéről (2015/2109(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Jelentés a magánszektor fejlesztésben betöltött szerepéről (2014/2205(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Jelentés az innovációról és a kisüzemi part menti halászat diverzifikálásáról a halászatból élő területeken (2015/2090(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Jelentés az Erasmus+ programról és a szakképzési mobilitás támogatásának más eszközeiről – az egész életen át tartó tanulás perspektívájából (2015/2257(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank (EBB) 2014. évi éves jelentéséről (2015/2127(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Jelentés az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtásáról és felülvizsgálatáról (2015/2220(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Jelentés a közös halászati politika külső dimenziójának – többek között a halászati megállapodások – alkalmazására vonatkozó közös szabályokról (2015/2091(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Jelentés Ladislav Balkónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Jelentés Jan Gregornak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Jelentés Anthony Abelának a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Jelentés Mihails Kozlovsnak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Jelentés Samo Jerebnek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Jelentés Janusz Wojciechowskinak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Jelentés a Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2000(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Jelentés az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Jelentés a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (2015/2095(INI)) - LIBE bizottság - Előadók: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Jelentés az Unió szerepéről a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és összetettebb világban (2015/2272(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Jelentés a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Svédország kérelme: EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2016/000 TA 2016 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2015. októberi III., novemberi II. és decemberi I. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000055/2016) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai mezőgazdasági ágazat válságának enyhítését célzó intézkedések (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) felteszi: Antonio Tajani, Othmar Karas és Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A kkv-szorzó felülvizsgálata (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) felteszi: Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A kkv-szorzó felülvizsgálata (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) felteszi: Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas és Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A kkv-szorzó felülvizsgálata (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) felteszi: Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer és Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A kkv-szorzó (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) felteszi: Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A kkv-szorzó felülvizsgálata (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) felteszi: Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer és Jakob von Weizsäcker, a Bizottsághoz: Automata vezetés (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Ügyrend

Kiosztották a áprilisi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 579.940/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

A PPE arra irányuló kérése, hogy Sajjad Karim jelentését követően (A8-0301/2015) (az előzetes napirendtervezet 54. pontja) tűzzenek napirendre vitát a 106. cikknek megfelelő kifogásról: a a glifozát hatóanyag jóváhagyásának megújítása (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Felszólal: Angélique Delahaye, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Philippe Lamberts, aki támogatja azt, valamint Pavel Poc, aki ellenzzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (255 mellette, 91 ellene, 16 tartózkodás).

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

Az elnök közli, hogy Málta visszavonta számvevőszéki jelöltjét. Ezért az Anthony Abela számvevőszéki taggá való kinevezéséről szóló Igor Šoltes-jelentés (A8-0058/2016) lekerült a napirendről

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: Gianni Pittella és Manfred Weber Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság rendvédelmi szervei és a menekültek közötti összetűzésről az idomeni görög menekülttáborban, valamint Pervenche Berès Bibo Bourgi helyzetéről Szenegálban. (Az elnök vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot Szenegál elnökével).


15. Nemzetközi roma nap (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Nemzetközi roma nap (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: György Hölvényi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


16. A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról (vita)

Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2012. és 2013. évi éves jelentésekről [2014/2252(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kazimierz Michał Ujazdowski (az AFCO bizottság véleményének előadója), Helga Stevens (az EMPL bizottság véleményének előadója), Patricija Šulin (a CONT bizottság véleményének előadója), Tiziana Beghin (az INTA bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mady Delvaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Martina Anderson, Max Andersson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Pavel Svoboda és Sergio Gaetano Cofferati.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Victor Negrescu és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Věra Jourová és Sajjad Karim.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.10. pont .


17. A glifozát hatóanyag jóváhagyásának megújítása (vita)

Állásfoglalástervezet a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), előterjesztette: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen és Frédérique Ries, az ENVI bizottság nevében.

Giovanni La Via (az ENVI bizottság elnöke) ismerteti az állásfoglalásra irányuló indítványt.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Angélique Delahaye, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Susanne Melior, Pavel Poc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Julie Girling, aki válaszol arra, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Peter Liese és Pilar Ayuso, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir és Bronis Ropė.

Felszólal: Věra Jourová és Giovanni La Via.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.13-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .


18. Célravezető és hatásos szabályozásprogram (REFIT): helyzetkép és kilátások (rövid ismertetés)

Jelentés a „Célravezető és hatásos szabályozásprogramról (REFIT): helyzetkép és kilátások” [2014/2150(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Andrey Novakov.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.11. pont .

Felszólal: Paloma López Bermejo a „catch the eye” eljárás lefolyásáról (az elnök ismerteti az alkalmazandó eljárást).


19. Az egységes piaci szabályozás javítása felé (rövid ismertetés)

A hatékonyabb egységes piaci szabályozás felé című jelentés [2015/2089(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor és Ruža Tomašić.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.12. pont .


20. Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása (rövid ismertetés)

Jelentés az európai uniós ismeretek iskolai elsajátításáról [2015/2138(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.13. pont .


21. Az Erasmus+ program és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközei (rövid ismertetés)

Jelentés az Erasmus+ programról és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközeiről – az egész életen át tartó tanulás [2015/2257(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.14. pont .


22. Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (rövid ismertetés)

Jelentés az Unió szerepéről a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben [2015/2060(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard, Notis Marias felszólalására vonatkozóan, Notis Marias, aki válaszol (az elnök pontosításokat közöl), Marco Zanni, Stanislav Polčák és Tibor Szanyi.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.15. pont .


23. A part menti halászat a halászatból élő területeken (rövid ismertetés)

Jelentés a part menti halászat innovációjáról és diverzifikálásáról a halászatból élő területeken [2015/2090(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García és Werner Kuhn.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.16. pont .


24. Az ENSZ tengerjogi egyezménye: halászati vonatkozások (rövid ismertetés)

Jelentés a tengeri biológiai sokféleségről szóló nemzetközi megállapodás halászati vonatkozásairól a nem nemzeti joghatóság alá tartozó területeken – az ENSZ tengerjogi egyezménye [2015/2109(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo és Werner Kuhn.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök


25. A közös halászati politika külső dimenziója, ideértve a halászati megállapodásokat is (rövid ismertetés)

Jelenés az új közös halászati politika külső dimenziójának alkalmazására vonatkozó közös szabályokról, ideértve a halászati megállapodásokat is [2015/2091(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák és Werner Kuhn.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.17. pont .


26. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling és Andrejs Mamikins.


27. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 579.940/OJMA).


28. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat