Rodyklė 
Protokolas
PDF 250kWORD 214k
Pirmadienis, 2016 m. balandžio 11 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Frakcijų sudėtis
 7.Komitetų sudėtis
 8.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 9.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 10.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 11.Gauti dokumentai
 12.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Darbų programa
 15.Tarptautinė romų diena (diskusijos)
 16.Metinės 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (diskusijos)
 17.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas (diskusijos)
 18.Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa. (trumpas pristatymas)
 19.Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas (trumpas pristatymas)
 20.Mokymasis apie ES mokyklose (trumpas pristatymas)
 21.Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje (trumpas pristatymas)
 22.ES vaidmuo tarptautinėse finansų, pinigų ir reguliavimo institucijose ir organuose (trumpas pristatymas)
 23.Mažos apimties priekrantės žvejyba nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse (trumpas pristatymas)
 24.Su žvejyba susiję klausimai Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje (trumpas pristatymas)
 25.Išorės aspektas BŽP, įskaitant žvejybos susitarimus (trumpas pristatymas)
 26.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl naujausių teroristinių išpuolių Briuselyje, kurių metu žuvo 32 žmonės, o 340 buvo sužeisti. Jis priminė, kad islamistinio terorizmo aukomis tampa žmonės ir kad privalome drauge, be neapykantos ir smurto apsaugoti demokratiją ir mūsų laisves.

Pirmininkas pareiškė Parlamento užuojautą aukų šeimoms.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer dalyvavo 2014 m. liepos 2 d., 2014 m. lapkričio 13 d., 2015 m. vasario 12 d., 2015 m. kovo 25 d., 2015 m. birželio 9 d. ir 2015 m. spalio 14 d. posėdžiuose, tačiau jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašus.

Reinhard Bütikofer pranešė, kad jis dalyvavo 2015 m. gegužės 20 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


4. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Vengrijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Csaba Molnár imunitetą dėl Budapešto II ir III apskričių teismo nagrinėjamos baudžiamosios bylos.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


5. Įgaliojimų tikrinimas

Remdamasis JURI komiteto pasiūlymu, Parlamentas nusprendė patvirtinti šių narių įgaliojimus: João Pimenta Lopes, Carolina Punset ir Jaromír Kohlicek, sprendimas įsigalioja atitinkamai 2016 m. sausio 31 d., 2016 m. vasario 3 d. ir 2016 m. vasario 4 d.


6. Frakcijų sudėtis

Beatrix von Storch paliko ECR frakciją ir prisijungė prie EFDD frakcijos nuo 2016 m. balandžio 8 d.


7. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos GUE/NGL, EFDD ir ECR frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

CONT komitetas: Luke Ming Flanagan vietoj Rina Ronja Kari

ECON komitetas: Beatrix von Storch vietoj Diane James

ENVI komitetas: Syed Kamall vietoj Marcus Pretzell.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


8. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD) 06457/2016 - COM(2016)0206)

perduota atsakingam komitetui: JURI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Per pimąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)
         
perduota atsakingam komitetui: LIBE

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2016 m. balandžio 12 d.


9. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

JURI komitetas perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

- P8_TA(2015)0439(COR01) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 341 2015 12 24) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- P8_TA(2015)0440(COR01) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 336 2015 12 23) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.


10. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2016 m. balandžio 13 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 91/672/EEB ir 96/50/EB (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
Pagla Sutarties 304 straipsnį Pirmininkas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) sudarymo (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, ENVI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI, ECON, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

AGRI, LIBE

- 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Nauja priemonė, skirta skubiai paramai teikti Sąjungoje - 2016 m. kovo 16 d. Tarybos pozicija (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ECON, LIBE

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

AGRI, ENVI, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2016 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. LT kandidatas (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl ES vaidmens tarptautinių finansų, pinigų ir reguliavimo institucijų ir įstaigų veikloje (2015/2060(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Pranešimas dėl naujų teritorinio vystymosi priemonių 2014–2020 m. sanglaudos politikoje: integruotos teritorinės investicijos (ITI) ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) (2015/2224(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Pranešimas dėl kovos su skurdu tikslo siekimo atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas (2015/2223(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Pranešimas dėl su žvejyba susijusių klausimų tarptautiniame susitarime dėl jūrų biologinės įvairovės nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose rajonuose (Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija) (2015/2109(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Pranešimas dėl privačiojo sektoriaus ir vystymosi (2014/2205(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Pranešimas dėl mažos apimties priekrantės žvejybos inovacijų ir įvairinimo nuo žuvininkystės priklausomuose regionuose (2015/2090(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Pranešimas Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje. Mokymosi visą gyvenimą požiūris (2015/2257(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Pranešimas dėl Europos investicijų banko (EIB) 2014 m. metinės ataskaitos (2015/2127(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Pranešimas dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir persvarstymo (2015/2220(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Pranešimas dėl bendrų taisyklių siekiant taikyti BŽP išorės aspektą, įskaitant žvejybos susitarimus (2015/2091(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Ladislavą Balko Audito Rūmų nariu (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Janą Gregorą Audito Rūmų nariu (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Anthony Abelą Audito Rūmų nariu (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Mihailsą Kozlovsą Audito Rūmų nariu (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Samo Jerebą Audito Rūmų nariu (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Januszą Wojciechowski Audito Rūmų nariu (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Hermanno Winklerio (Hermann Winkler) imunitetą (2016/2000(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl pareigos taikyti minimalų standartinį tarifą trukmės (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) sudarymo projekto (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Pranešimas dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2015/2095(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjos: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Pranešimas ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis (2015/2272(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2015 m. spalio mėn. III, lapkričio mėn. II ir gruodžio mėn. I ir II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000055/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Krizei žemės ūkio sektoriuje sušvelninti skirtos priemonės (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016), kurį pateikė Antonio Tajani, Othmar Karas ir Burkhard Balz PPE frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016), kurį pateikė Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016), kurį pateikė Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016), kurį pateikė Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer ir Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficientas (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016), kurį pateikė Kay Swinburne ECR frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016), kurį pateikė Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ir Jakob von Weizsäcker Komisijai: Autonominis vairavimas (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis balandžio mėn. I sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 579.940/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

PPE frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę po Sajjad Karim pranešimo (A8-0301/2015) ( PDOJ 54 punktas) diskusijas dėl prieštaravimo pagal DTT 106 straipsnį dėl veikliosios medžiagos glifosato leidimo galiojimo atnaujinimo (B8-0439/2016) (2016/2624(RSP)).

Kalbėjo: Angélique Delahaye PPE frakcijos vardu, ji paaiškino prašymą, Philippe Lamberts pasisakė už pasiūlymą, Pavel Poc – prieš pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (255 balsavo už, 91 – prieš, 16 susilaikė) patenkino prašymą.

Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

Pirmininkas pranešė, kad Malta atsiėmė savo kandidatą į Audito Rūmus. Taigi iš darbotvarkės išbraukiamas prranešimas, kurį parengė Igor Šoltes (A8-0058/2016) dėl Anthony Abela paskyrimo Audito Rūmų nariu.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Darbų programa patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo: Gianni Pittella ir Manfred Weber dėl BJRM teisėsaugos pareigūnų ir pabėgėlių susirėmimių Idomeni pabėgėlių stovykloje (Graikijoje) ir Pervenche Berès dėl Bibo Bourgi padėties Senegale (pirmininkas pažadėjo susisiekti su Senegalo Prezidentu).


15. Tarptautinė romų diena (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tarptautinė romų diena (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: György Hölvényi PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu ir James Carver EFDD frakcijos vardu.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


16. Metinės 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (diskusijos)

Pranešimas dėl metinių 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų [2014/2252(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO komiteto nuomonės referentas), Helga Stevens (EMPL komiteto nuomonės referentė), Patricija Šulin (CONT komiteto nuomonės referentė), Tiziana Beghin (INTA komiteto nuomonės referentė), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Mady Delvaux S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Martina Anderson), Max Andersson Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda ir Sergio Gaetano Cofferati.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Victor Negrescu ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Sajjad Karim.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.10 punktas.


17. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas (diskusijos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekto (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), kurį pateikė Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ir Frédérique Ries ENVI komiteto vardu.

Giovanni La Via (ENVI komiteto pirmininkas) pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Angélique Delahaye PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Susanne Melior), Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Tibor Szanyi (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Julie Girling, pastaroji į jį atsakė), Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Peter Liese ir Pilar Ayuso), Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir ir Bronis Ropė.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Giovanni La Via.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 13 protokolo 11.9 punktas.


18. Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa. (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Dabartinė padėtis ir perspektyva“ [2014/2150(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Andrey Novakov.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.11 punktas.

Kalbėjo Paloma López Bermejo dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos (Pirmininkas paaiškino taikomą procedūrą).


19. Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimo [2015/2089(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.12 punktas.


20. Mokymasis apie ES mokyklose (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mokymosi apie ES mokyklose [2015/2138(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi ir Bogdan Brunon Wenta.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.13 punktas.


21. Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje. Mokymosi visą gyvenimą požiūris“ [2015/2257(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.14 punktas.


22. ES vaidmuo tarptautinėse finansų, pinigų ir reguliavimo institucijose ir organuose (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES vaidmens tarptautinėse finansų, pinigų ir reguliavimo institucijose ir organuose [2015/2060(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard dėl Notis Marias kalbos, Notis Marias jis jai atsakė (Pirmininkė pateikė išaiškinimą), Marco Zanni, Stanislav Polčák ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.15 punktas.


23. Mažos apimties priekrantės žvejyba nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mažos apimties priekrantės žvejybos inovacijos ir diversifikacijos nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse [2015/2090(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García ir Werner Kuhn.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.16 punktas.


24. Su žvejyba susiję klausimai Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Su žvejyba susiję klausimai tarptautiniame susitarime dėl jūrų biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus naudojimo nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiose zonose (Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija)“ [2015/2109(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ir Werner Kuhn.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.7 punktas.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja


25. Išorės aspektas BŽP, įskaitant žvejybos susitarimus (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Bendros taisyklės siekiant išorės aspektą taikyti BŽP, įskaitant žvejybos susitarimus“ [2015/2091(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák ir Werner Kuhn.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.17 punktas.


26. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling ir Andrejs Mamikins.


27. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 579.940/OJMA).


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Teisinė informacija - Privatumo politika