Indekss 
Protokols
PDF 250kWORD 213k
Pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Komiteju sastāvs
 8.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 9.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Darba kārtība
 15.Starptautiskā romu diena (debates)
 16.2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)
 17.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (debates)
 18.Normatīvās atbilstības un izpildes programma (īss izklāsts)
 19.Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (īss izklāsts)
 20.Mācīšanās par ES skolā (īss izklāsts)
 21."Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (īss izklāsts)
 22.ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (īss izklāsts)
 23.Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (īss izklāsts)
 24.ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (īss izklāsts)
 25.KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (īss izklāsts)
 26.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par nesenajiem teroristu uzbrukumiem Briselē, kuros 32 cilvēki tika nogalināti un 340 – ievainoti. Viņš atgādināja, ka islāmistu terorisms rada upurus visur pasaulē un ka mums visiem kopā ir jāaizstāv demokrātija un mūsu brīvības, neatbildot ar naidu un vardarbību.

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību bojāgājušo un cietušo ģimenēm.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer bija klāt 2014. gada 2. jūlija, 2014. gada 13. novembra, 2015. gada 12. februāra, 2015. gada 25. marta, 2015. gada 9. jūnija un 2015. gada 14. oktobra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Reinhard Bütikofer ir informējis, ka viņš bija klāt 2015. gada 20. maija sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


4. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Ungārijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Csaba Molnár deputāta imunitāti saistībā ar krimināltiesvedību, kas uzsākta Budapeštas II un III rajona tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


5. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt João Pimenta Lopes deputāta mandātu, sākot ar 2016. gada 31. janvāri, Carolina Punset deputāta mandātu, sākot ar 2016. gada 3. februāri, un Jaromír Kohlíček deputāta mandātu, sākot ar 2016. gada 4. februāri.


6. Politisko grupu sastāvs

Beatrix von Storch ir izstājusies no ECR grupas un, sākot ar 2016. gada 8. aprīli, pievienojusies EFDD grupai.


7. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis GUE/NGL, EFDD grupas un ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

CONT komiteja: Rina Ronja Kari vietā – Luke Ming Flanagan;

ECON komiteja: Diane James vietā – Beatrix von Storch;

ENVI komiteja: Marcus Pretzell vietā – Syed Kamall.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


8. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

– Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206).

Nodots atbildīgajai komitejai: JURI.

– Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209).

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

– Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādāta redakcija) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184).

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

– Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)COM(2016)0213).

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

– Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu eiropas Parlamenta un Padomes regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)COM(2016)0214)
            
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā – 2016. gada 12. aprīlī.


9. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

JURI komiteja ir iesniegusi turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

- kļūdu labojums P8_TA(2015)0439(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulā (ES) 2015/2424, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 341, 24.12.2015.) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD)).

- kļūdu labojums P8_TA(2015)0440(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Direktīvā (ES) 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 336, 23.12.2015.) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD)).

Kļūdu labojumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl”.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 13. aprīlī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD)).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos un Padomes Direktīvas 96/50/EK un Padomes Direktīvas 91/672/EEK atcelšanu (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Gruzija) (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-fenil-2-(1-pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP) (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Sadarbības nolīguma noslēgšanu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 un (ES) Nr. 1380/2013 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, izņemot tā noteikumus, kuri ir Līguma par Eiropas Savienības darbību Trešās daļas V sadaļas darbības jomā (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI, ECON, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu attiecībā uz tā noteikumiem par pienākumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un noziedzīgu nodarījumu definēšanu (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

AGRI, LIBE

- 2016. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts: jauns instruments ārkārtas atbalsta sniegšanai Savienībā – Padomes 2016. gada 16. marta nostāja (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ECON, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

AGRI, ENVI, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2016. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2016)0159 – C8-0124/2016 – 2016/0086(COD)).
Saskaņā Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Lietuvas kandidāts (07319/2016 – C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, LIBE

- Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām (COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes 2015. gada 22. septembra Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2016)0171 2015. gada 22. septembris C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par ES lomu starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (2015/2060(INI)) - ECON komiteja - Referente: Sylvie Goulard (A8-0027/2016).

- Ziņojums par jauniem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi un sabiedrības virzīta vietējā attīstība (2015/2224(INI)) - REGI komiteja - Referente: Ruža Tomašić (A8-0032/2016).

- Ziņojums par nabadzības novēršanas mērķa sasniegšanu, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (2015/2223(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Tamás Meszerics (A8-0040/2016).

- Ziņojums par zivsaimniecības aspektiem starptautiskajā nolīgumā par jūras bioloģisko daudzveidību apgabalos, kas nav valstu jurisdikcijā (ANO Jūras tiesību konvencija) (2015/2109(INI)) - PECH komiteja - Referente: Norica Nicolai (A8-0042/2016).

- Ziņojums par privāto sektoru un attīstību (2014/2205(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Nirj Deva (A8-0043/2016).

- Ziņojums par piekrastes mazapjoma zvejas inovāciju un diversifikāciju no zivsaimniecības atkarīgos reģionos (2015/2090(INI)) - PECH komiteja - Referente: Ruža Tomašić (A8-0044/2016).

- Ziņojums par „Erasmus+” un citiem instrumentiem mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā — mūžizglītības pieeja (2015/2257(INI)) - CULT komiteja - Referents: Ernest Maragall (A8-0049/2016).

- Ziņojums par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2014. gada pārskats (2015/2127(INI)) - CONT komiteja - Referents: Georgi Pirinski (A8-0050/2016).

- Ziņojums par ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu un pārskatīšanu (2015/2220(INI)) - AFET komiteja - Referents: Tamás Meszerics (A8-0051/2016).

- Ziņojums par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz KZP ārējo dimensiju, tostarp zivsaimniecības nolīgumiem (2015/2091(INI)) - PECH komiteja - Referente: Linnéa Engström (A8-0052/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ladislav Balko par Revīzijas palātas locekli (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0055/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Jan Gregor par Revīzijas palātas locekli (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0057/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Anthony Abela par Revīzijas palātas locekli (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0058/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Mihailu Kozlovu par Revīzijas palātas locekli (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0059/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Samo Jereb par Revīzijas palātas locekli (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0060/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Janusz Wojciechowski par Revīzijas palātas locekli (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0061/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Hermann Winkler imunitāti (2016/2000(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Peter Simon (A8-0063/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON komiteja - Referents: Sander Loones (A8-0064/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības nolīguma noslēgšanu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016).

- Ziņojums par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (2015/2095(INI)) - LIBE komiteja - Referentes: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Marco Affronte (A8-0067/2016).

- Ziņojums par ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule (2015/2272(INI)) - AFET komiteja - Referente: Sandra Kalniete (A8-0069/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropolu (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0070/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas Makao Īpašās pārvaldes apgabala valdību (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Victor Negrescu (A8-0077/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2016/000 TA 2016 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Andrey Novakov (A8-0078/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer (A8-0056/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Roberts Zīle (A8-0073/2016).


12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2015. gada oktobra III sesijā, novembra II sesijā un decembra I un II sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000055/2016), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Pasākumi krīzes mazināšanai Eiropas lauksaimniecības nozarē (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016);

- (O-000045/2016), kuru uzdeva Antonio Tajani, Othmar Karas un Burkhard Balz PPE grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktora pārskatīšana (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016);

- (O-000057/2016), kuru uzdeva Elisa Ferreira S&D grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktora pārskatīšana (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016);

- (O-000060/2016), kuru uzdeva Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktora pārskatīšana (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016);

- (O-000065/2016), kuru uzdeva Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer un Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktors (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016);

- (O-000066/2016), kuru uzdeva Kay Swinburne ECR grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktora pārskatīšana (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016);

- (O-000004/2016), kuru uzdeva Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer un Jakob von Weizsäcker Komisijai: Transportlīdzekļu autonomā vadīšana (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Darba kārtība

Bija izdalīts aprīļa I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 579.940/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

PPE grupas pieprasījums darba kārtībā pēc Sajjad Karim ziņojuma (A8-0301/2015) (PDOJ 54. punkts) iekļaut debates par iebildumu izteikšanu saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Uzstājās Angélique Delahaye PPE grupas vārdā, pamatojot šo prasību, Philippe Lamberts, to atbalstot, un Pavel Poc, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (255 par, 91 pret, 16 atturas).

Otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Malta ir atsaukusi savu kandidātu Revīzijas palātas locekļa amatam. Līdz ar to I. Šoltes ziņojums (A8-0058/2016) par priekšlikumu iecelt Anthony Abela par Revīzijas palātas locekli tika izņemts no darba kārtības.

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Gianni Pittella un Manfred Weber – par FYROM policijas sadursmi ar bēgļiem Grieķijas ciemata Idomeni bēgļu nometnē, un Pervenche Berès – par Bibo Bourgi stāvokli Senegālā (sēdes vadītājs apņēmās sazināties ar Senegālas prezidentu).


15. Starptautiskā romu diena (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Starptautiskā romu diena (2016/2645(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās György Hölvényi PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā un James Carver EFDD grupas vārdā.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


16. 2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)

Ziņojums par 2012. un 2013. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti [2014/2252(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A8-0301/2015).

Sajjad Karim iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Helga Stevens (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Patricija Šulin (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Tiziana Beghin (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Mady Delvaux S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Martina Anderson, Max Andersson Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda un Sergio Gaetano Cofferati.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Victor Negrescu un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Věra Jourová un Sajjad Karim.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.10. punkts.


17. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (debates)

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas īstenošanas regulas projektu, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (D044281-01 – 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), ko bija iesnieguši Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen un Frédérique Ries ENVI komitejas vārdā.

Giovanni La Via(ENVI komitejas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Angélique Delahaye PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Susanne Melior, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Tibor Szanyi, uzdodot zilās kartītes jautājumu Julie Girling, kas uz to atbildēja, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Peter Liese un Pilar Ayuso, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič un Christel Schaldemose.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir un Bronis Ropė.

Uzstājās Věra Jourová un Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.4.2016. protokola 11.9. punkts.


18. Normatīvās atbilstības un izpildes programma (īss izklāsts)

Ziņojums par normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT) — pašreizējais stāvoklis un perspektīva [2014/2150(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015).

Sylvia-Yvonne Kaufmann iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Andrey Novakov.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.11. punkts.

Uzstājās Paloma López Bermejo par brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītājs izskaidroja piemērojamo procedūru).


19. Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (īss izklāsts)

Ziņojums par virzību uz labāku vienotā tirgus regulējumu [2015/2089(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015).

Anneleen Van Bossuyt iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor un Ruža Tomašić.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.12. punkts.


20. Mācīšanās par ES skolā (īss izklāsts)

Ziņojums par mācīšanos par ES skolā [2015/2138(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Damian Drăghici (A8-0021/2016).

Damian Drăghici iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi un Bogdan Brunon Wenta.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.13. punkts.


21. "Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (īss izklāsts)

Ziņojums par "Erasmus+" un citiem instrumentiem mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā — mūžizglītības pieeja [2015/2257(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Ernest Maragall (A8-0049/2016).

Ernest Maragall iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.14. punkts.


22. ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (īss izklāsts)

Ziņojums par ES lomu starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā [2015/2060(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sylvie Goulard (A8-0027/2016).

Sylvie Goulard iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard par Notis Marias uzstāšanos, Notis Marias, lai viņai atbildētu (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Marco Zanni, Stanislav Polčák un Tibor Szanyi.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.15. punkts.


23. Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (īss izklāsts)

Ziņojums par inovāciju un diversifikāciju piekrastes mazapjoma zvejas jomā no zivsaimniecības atkarīgos reģionos [2015/2090(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0044/2016).

Ruža Tomašić iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García un Werner Kuhn.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.16. punkts.


24. ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (īss izklāsts)

Ziņojums par zivsaimniecības aspektiem starptautiskajā nolīgumā par jūras bioloģisko daudzveidību apgabalos, kas nav valstu jurisdikcijā (ANO Jūras tiesību konvencija) [2015/2109(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0042/2016).

Norica Nicolai iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo un Werner Kuhn.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.7. punkts.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece


25. KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (īss izklāsts)

Ziņojums par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz KZP ārējās dimensijas īstenošanu, tostarp nolīgumiem zivsaimniecības nozarē [2015/2091(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0052/2016).

Linnéa Engström iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák un Werner Kuhn.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.17. punkts.


26. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling un Andrejs Mamikins.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 579.940/OJMA).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Juridisks paziņojums - Privātuma politika