Index 
Notulen
PDF 252kWORD 189k
Maandag 11 april 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling fracties
 7.Samenstelling commissies
 8.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 9.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Internationale Roma-dag (debat)
 16.Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)
 17.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (debat)
 18.Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (korte presentatie)
 19.Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt (korte presentatie)
 20.Leren over de EU op school (korte presentatie)
 21.Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren (korte presentatie)
 22.De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (korte presentatie)
 23.Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij (korte presentatie)
 24.Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten (korte presentatie)
 25.Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (korte presentatie)
 26.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de recente terroristische aanslagen in Brussel, waarbij 32 doden en 340 gewonden zijn gevallen. Hij wijst erop dat het islamitisch terrorisme over de hele wereld slachtoffers maakt en dat wij de democratie en onze vrijheden gezamenlijk, zonder haat noch geweld, moeten verdedigen.

De Voorzitter brengt de condoleances van het Parlement over aan de families van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer was aanwezig tijdens de vergaderingen van 2 juli 2014, 13 november 2014, 12 februari 2015, 25 maart 2015, 9 juni 2015 en 14 oktober 2015, maar zijn naam staat niet op de presentielijst.

Reinhard Bütikofer heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 20 mei 2015 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


4. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Hongaarse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Csaba Molnár ingediend in het kader van een bij de rechtbank van de districten II en III van Boedapest lopende strafrechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI heeft het Parlement besloten het mandaat van de leden João Pimenta Lopes, Carolina Punset en Jaromír Kohlicek met ingang van respectievelijk 31 januari 2016, 3 februari 2016 en 4 februari 2016, te bekrachtigen.


6. Samenstelling fracties

Beatrix von Storch is niet langer lid van de ECR-Fractie en heeft zich met ingang van 8 april 2016 aangesloten bij de EFDD-Fractie.


7. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de GUE/NGL-Fractie, de EFDD-Fractie en de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie CONT: Luke Ming Flanagan in de plaats van Rina Ronja Kari

Commissie ECON: Beatrix von Storch in de plaats van Diane James

Commissie ENVI: Syed Kamall in de plaats van Marcus Pretzell.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) - 06457/2016 - COM(2016)0206)

verwezen naar ten principale: JURI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) - 06415/2016 – COM(2016)0209)

verwezen naar ten principale: LIBE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) - 06414/2016 – COM(2016)0184)

verwezen naar ten principale: LIBE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vastelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (05418/1/2016 - C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

verwezen naar ten principale: LIBE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)COM(2016)0214)
            
verwezen naar ten principale: LIBE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 12 april 2016, in.


9. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie JURI heeft de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten doorgegeven:

- Rectificatie P8_TA(2015)0439(COR01) op Verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (Publicatieblad van de Europese Unie L 341 van 24.12.2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Rectificatie P8_TA(2015)0440(COR01) op Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Publicatieblad van de Europese Unie L 336 van 23.12.2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

De rectificaties staan op Europarl.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 13 april 2016 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van autonome noodhandelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 – 2015/0218(COD)).


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 91/672/EEG van de Raad en Richtlijn 96/50/EG van de Raad (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL, JURI, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Georgië) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-fenyl-2-(1-pyrrolidine-1-yl) pentaan-1-on (α-pyrrolidinevalerofenon, α-PVP) aan controlemaatregelen (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System - GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging, met uitzondering van de bepalingen die onder titel V van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI, ECON, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging, wat betreft de bepalingen ervan inzake verplichtingen in verband met justitiële samenwerking in strafzaken en de definitie van strafbare feiten (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

AGRI, LIBE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2016: nieuw instrument voor de verstrekking van noodhulp binnen de Unie - Standpunt van de Raad van 16 maart 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ECON, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI, ENVI, ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor het kalenderjaar 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - LT kandidaat (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag inzake de rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (2015/2060(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Verslag over nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020: geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) en door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD) (2015/2224(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Verslag over het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (2015/2223(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Verslag over visserijaspecten in het kader van het internationaal akkoord over mariene biodiversiteit in zones die buiten de nationale rechtsgebieden vallen, Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (2015/2109(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Verslag over de particuliere sector en ontwikkeling (2014/2205(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Verslag over innovatie en diversificatie van de ambachtelijke kustvisserij in de regio's die afhankelijk zijn van de visserij (2015/2090(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Verslag over Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren – een concept van levenslang leren (2015/2257(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 (2015/2127(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië (2015/2220(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Verslag over gemeenschappelijke regels met het oog op de toepassing van de externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (2015/2091(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Verslag over de voordracht van Ladislav Balko voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Verslag over de voordracht van Jan Gregor voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Verslag over de voordracht van Anthony Abela voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Verslag over de benoeming van Mihails Kozlovs tot lid van de Rekenkamer (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Verslag over de voordracht van Samo Jereb voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Verslag over de voordracht van Janusz Wojciechowski voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Hermann Winkler (2016/2000(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Verslag over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2015/2095(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteurs: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Verslag over de EU in een veranderende mondiale omgeving – een meer geconnecteerde, gecontesteerde en complexe wereld (2015/2272(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen de Federale Republiek Brazilië en Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende sluiting van de Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten tussen de Europese Unie en de regering van de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, (aanvraag van Zweden - EFG/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid (herschikking) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie over de gegeven uitvoering aan de door het Parlement tijdens de vergaderperioden van oktober III, november II en december I en II 2015 aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000055/2016) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Maatregelen ter verzachting van de crisis in de Europese landbouw (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) van Antonio Tajani, Othmar Karas en Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) van Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) van Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) van Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer en Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) van Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) van Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer en Jakob von Weizsäcker, aan de Commissie: Zelfrijdende auto's (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)


14. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april I (PE 579.940/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de PPE-Fractie om inschrijving op de agenda, na het verslag Sajjad Karim (A8-0301/2015) (punt 54 PDOJ), van een debat over het bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Het woord wordt gevoerd door Angélique Delahaye, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, Philippe Lamberts die het verzoek steunt en Pavel Poc die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (255 voor, 91 tegen, 16 onthouding) willigt het Parlement het verzoek in.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

De Voorzitter deelt mede dat Malta zijn voordracht voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer heeft ingetrokken. Het verslag Igor Šoltes (A8-0058/2016) over de voordracht van Anthony Abela voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer wordt bijgevolg van de agenda geschrapt.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella en Manfred Weber over de confrontatie tussen de ordestrijdkrachten van FYROM en de vluchtelingen in het Griekse kamp Idomeni, en Pervenche Berès over de situatie van de heer Bibo Bourgi in Senegal (de Voorzitter zegt toe contact te zullen opnemen met de president van Senegal).


15. Internationale Roma-dag (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Internationale Roma-dag (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, en James Carver, namens de EFDD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


16. Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)

Verslag over de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid [2014/2252(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kazimierz Michał Ujazdowski (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Helga Stevens (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Patricija Šulin (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Tiziana Beghin (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Martina Anderson, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda en Sergio Gaetano Cofferati.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Victor Negrescu en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Sajjad Karim.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.10 van de notulen van 12.4.2016.


17. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (debat)

Ontwerpresolutie over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), ingediend door Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen en Frédérique Ries, namens de Commissie ENVI.

Giovanni La Via (voorzitter van de Commissie ENVI) licht de ontwerpresolutie toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angélique Delahaye, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Susanne Melior, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Tibor Szanyi, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Julie Girling, die hierop ingaat, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Peter Liese en Pilar Ayuso, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir en Bronis Ropė.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Giovanni La Via.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 13.4.2016.


18. Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (korte presentatie)

Verslag over het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten [2014/2150(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Andrey Novakov.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 12.4.2016.

Het woord wordt gevoerd door Paloma López Bermejo over het verloop van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter licht de toepasselijke procedure toe).


19. Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt (korte presentatie)

Verslag Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt [2015/2089(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 12.4.2016.


20. Leren over de EU op school (korte presentatie)

Verslag over het leren over de EU op school [2015/2138(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi en Bogdan Brunon Wenta.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.13 van de notulen van 12.4.2016.


21. Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren (korte presentatie)

Verslag over Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren – een concept van levenslang leren [2015/2257(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 12.4.2016.


22. De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (korte presentatie)

Verslag over de rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen [2015/2060(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard, over de woorden van Notis Marias, Notis Marias die ingaat op haar opmerking (de Voorzitter licht een en ander toe), Marco Zanni, Stanislav Polčák en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.15 van de notulen van 12.4.2016.


23. Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij (korte presentatie)

Verslag over innovatie en diversificatie van de ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij [2015/2090(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García en Werner Kuhn.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.16 van de notulen van 12.4.2016.


24. Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten (korte presentatie)

Verslag over visserijaspecten in het kader van het internationaal akkoord over mariene biodiversiteit in zones die buiten de nationale rechtsgebieden vallen, Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee [2015/2109(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Werner Kuhn.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 12.4.2016.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter


25. Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (korte presentatie)

Verslag over gemeenschappelijke regels met het oog op de toepassing van de externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten [2015/2091(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák en Werner Kuhn.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.17 van de notulen van 12.4.2016.


26. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling en Andrejs Mamikins.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 579.940/OJMA).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Juridische mededeling - Privacybeleid