Indeks 
Protokół
PDF 258kWORD 217k
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji
 8.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 9.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Porządek obrad
 15.Międzynarodowy Dzień Romów (debata)
 16.Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 17.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (debata)
 18.Program sprawności i wydajności regulacyjnej (krótka prezentacja)
 19.Poprawa regulacji jednolitego rynku (krótka prezentacja)
 20.Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (krótka prezentacja)
 21.Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (krótka prezentacja)
 22.Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (krótka prezentacja)
 23.Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (krótka prezentacja)
 24.Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (krótka prezentacja)
 25.Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (krótka prezentacja)
 26.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie ostatnich ataków terrorystycznych, do jakich doszło w Brukseli i w których zginęły 32 osoby, a 340 zostało rannych. Przypomniał, że islamski terroryzm prowadzi do ofiar na całym świecie oraz że musimy wspólnie bronić demokracji i naszych wolności, bez nienawiści i przemocy.

Przewodniczący w imieniu Parlamentu złożył wyrazy współczucia rodzinom ofiar.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer był obecny na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 r., 13 listopada 2014 r., 12 lutego 2015 r., 25 marca 2015 r., 9 czerwca 2015 r. i 14 października 2015 r., ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Reinhard Bütikofer poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 r., ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


4. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy węgierskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Csaby Molnára w ramach postępowania karnego w sądzie okręgu II i III w Budapeszcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


5. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament podjął decyzję zatwierdzającą mandaty posłów João Pimenty Lopesa, Caroliny Punset i Jaromíra Kohliceka ze skutkiem odpowiednio od dnia 31 stycznia 2016 r., 3 lutego 2016 r. i 4 lutego 2016 r.


6. Skład grup politycznych

Beatrix von Storch wystąpiła z grupy ECR i przystąpiła do grupy EFDD ze skutkiem od dnia 8 kwietnia 2016 r.


7. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grup GUE/NGL, EFDD i ECR następujące wnioski o nominację:

komisja CONT: Luke Ming Flanagan zamiast Riny Ronji Kari

komisja ECON: Beatrix von Storch zamiast Diany James

komisja ENVI: Syed Kamall zamiast Marcusa Pretzella.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


8. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)COM(2016)0213)

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęciarozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)            
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro dnia 12 kwietnia 2016.


9. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisja JURI przekazała następujące sprostowania do tekstów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P8_TA(2015)0439(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z 24.12.2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Sprostowanie P8_TA(2015)0440(COR01) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336 z 23.12.2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 13 kwietnia 2016 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę Rady 96/50/WE i dyrektywę Rady 91/672/EWG (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

Zgodnie z art. 304 traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-fenylo-2-(1-pirolidyn-1-ylo) pentan-1-on (α- pirolidynowalerofenon, α-PVP) środkom kontroli (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 307 traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie eliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, z wyjątkiem jej postanowień objętych zakresem części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz definicją przestępstw (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, dotyczącego udziału Republiki Chorwacji w charakterze Umawiającej się strony w następstwie jej przystąpienia do Unii Europejskiej (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

AGRI, LIBE

- Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii - Stanowisko Rady z dnia 16 marca 2016 r. (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ECON, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

AGRI, ENVI, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat LT (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie roli UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (2015/2060(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Sprawozdanie w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) (2015/2224(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (2015/2223(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Sprawozdanie w sprawie aspektów związanych z rybołówstwem w ramach międzynarodowego porozumienia w sprawie morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (2015/2109(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sektora prywatnego i rozwoju (2014/2205(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Sprawozdanie w sprawie innowacji i dywersyfikacji łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w regionach zależnych od rybołówstwa (2015/2090(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Sprawozdanie w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie (2015/2257(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (2015/2127(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Sprawozdanie w sprawie realizacji i przeglądu strategii UE wobec Azji Środkowej (2015/2220(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wspólnych reguł stosowania zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa, w tym umów w sprawie połowów (2015/2091(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Ladislava Balko na członka Trybunału Obrachunkowego (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Anthony'ego Abeli na członka Trybunału Obrachunkowego (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Mihailsa Kozlovsa na członka Trybunału Obrachunkowego (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Samona Jereba na członka Trybunału Obrachunkowego (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Janusza Wojciechowskiego na członka Trybunału Obrachunkowego (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera (2016/2000(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczynie: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Sprawozdanie w sprawie UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (2015/2272(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Federacyjną Republiką Brazylii a Europolem (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chińskiej Republiki Ludowej (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Szwecji – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas trzeciej sesji październikowej, drugiej sesji listopadowej, pierwsze i drugiej sesji grudniowej w 2015 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000055/2016) które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) które skierował Antonio Tajani, Othmar Karas i Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, do Komisji: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) które skierował Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, do Komisji: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) które skierował Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas i Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) które skierował Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer i Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Współczynnik wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) które skierował Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, do Komisji: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) które skierowali: Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer i Jakob von Weizsäcker, do Komisji: Pojazdy bezzałogowe (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas pierwszej sesji kwietniowej (PE 579.940/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy PPE mający na celu dodanie do porządku obrad po sprawozdaniu Sajjada Karima (A8-0301/2015) (punkt 54 porządku obrad) debaty na temat sprzeciwu na podstawie art. 106: odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Głos zabrali: Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE w celu uzasadnienia wniosku, Philippe Lamberts w celu poparcia wniosku i Pavel Poc w celu wyrażenia sprzeciwu.

W GE (przy 255 głosach za, 91 głosach przeciw i 16 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wtorek

Bez zmian.

Środa

Przewodniczący poinformował, że Malta wycofała kandydaturę na członka Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie Igora Šoltesa (A8-0058/2016) w sprawie powołania Anthony'ego Abeli na członka Trybunału Obrachunkowego zostało w związku z tym wycofane z porządku obrad.

Czwartek

Bez zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrali: Gianni Pittella i Manfred Weber na temat starcia służb porządkowych FYROM z uchodźcami w greckim obozie w Idomeni oraz Pervenche Berès na temat sytuacji Bibo Bourgiego w Senegalu (Przewodniczący zobowiązał się do nawiązania kontaktu z prezydentem Senegalu).


15. Międzynarodowy Dzień Romów (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Międzynarodowy Dzień Romów (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: György Hölvényi w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, i James Carver w imieniu grupy EFDD.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


16. Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdań rocznych za lata 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2014/2252(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kazimierz Michał Ujazdowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Helga Stevens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Patricija Šulin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Tiziana Beghin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Martinę Anderson, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Pavel Svoboda i Sergio Gaetano Cofferati.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Věra Jourová i Sajjad Karim.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.10 protokołu z dnia 12.4.2016.


17. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (debata)

Projekt rezolucji w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), który złożyli: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen i Frédérique Ries, w imieniu komisji ENVI.

Giovanni La Via (przewodniczący komisji ENVI) przedstawił projekt rezolucji.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Susanne Melior, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Tibor Szanyi, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Julie Girling, która udzieliła odpowiedzi, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liese i Pilar Ayuso, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir i Bronis Ropė.

Głos zabrali: Věra Jourová i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 13.4.2016.


18. Program sprawności i wydajności regulacyjnej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa [2014/2150(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Andrey Novakov.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 12.4.2016.

Głos zabrała Paloma López Bermejo na temat przebiegu procedury pytań z sali (przewodniczący wyjaśnił mającą zastosowanie procedurę).


19. Poprawa regulacji jednolitego rynku (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do poprawy regulacji jednolitego rynku [2015/2089(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Ruža Tomašić.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 12.4.2016.


20. Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zdobywania wiedzy o UE w szkole [2015/2138(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi i Bogdan Brunon Wenta.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.13 protokołu z dnia 12.4.2016.


21. Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie [2015/2257(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 12.4.2016.


22. Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie roli UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych [2015/2060(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard na temat wystąpienia Notisa Mariasa, Notis Marias w celu odpowiedzenia posłance (przewodnicząca wyjaśniła kwestię), Marco Zanni, Stanislav Polčák i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.15 protokołu z dnia 12.4.2016.


23. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie innowacji i dywersyfikacji łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w regionach zależnych od rybołówstwa [2015/2090(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García i Werner Kuhn.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.16 protokołu z dnia 12.4.2016.


24. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie aspektów związanych z rybołówstwem w ramach międzynarodowego porozumienia w sprawie morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza [2015/2109(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Werner Kuhn.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 12.4.2016.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca


25. Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wspólnych reguł stosowania zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa, w tym umów w sprawie połowów [2015/2091(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák i Werner Kuhn.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.17 protokołu z dnia 12.4.2016.


26. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling i Andrejs Mamikins.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 579.940/OJMA).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności