Index 
Proces-verbal
PDF 252kWORD 219k
Luni, 11 aprilie 2016 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componența grupurilor politice
 7.Componența comisiilor
 8.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 9.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 11.Depunere de documente
 12.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Ziua internațională a romilor (dezbatere)
 16.Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)
 17.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat (dezbatere)
 18.Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (prezentare succintă)
 19.Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (prezentare succintă)
 20.Cunoașterea UE în școală (prezentare succintă)
 21.Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (prezentare succintă)
 22.Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (prezentare succintă)
 23.Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (prezentare succintă)
 24.Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (prezentare succintă)
 25.Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (prezentare succintă)
 26.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu privire la atacurile teroriste recente din Bruxelles, care s-au soldat cu 32 de morți și 340 de răniți. El a reamintit că terorismul islamic face victime peste tot în lume și că trebuie să apărăm împreună democrația și libertățile noastre, fără ură și fără violență.

Președintele a transmis familiilor victimelor condoleanțele Parlamentului.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer a fost prezent la ședințele din 2 iulie 2014, 13 noiembrie 2014, 12 februarie 2015, 25 martie 2015, 9 iunie 2015 și 14 octombrie 2015, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Reinhard Bütikofer a anunțat că a fost prezent la ședința din 20 mai 2015, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.


4. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile ungare competente au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Csaba Molnár, în cadrul unei proceduri penale inițiate în fața tribunalului din districtele II și III din Budapesta.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei sale JURI, Parlamentul a decis să valideze mandatele deputaților João Pimenta Lopes, Carolina Punset și Jaromír Kohlicek, cu efect de la 31 ianuarie 2016, 3 februarie 2016 și respectiv 4 februarie 2016.


6. Componența grupurilor politice

Beatrix von Storch a părăsit Grupul ECR și a aderat la Grupul EFDD, cu efect de la 8 aprilie 2016.


7. Componența comisiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor GUE/NGL, EFDD și ECR următoarele cereri de numire:

CONT: Luke Ming Flanagan în locul lui Rina Ronja Kari

ECON: Beatrix von Storch în locul lui Diane James

ENVI: Syed Kamall în locul lui Marcus Pretzell.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


8. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)06457/2016 – COM(2016)0206)

retrimis fond: JURI

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

retrimis fond: LIBE

- Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat și programe de schimb de elevi, proiecte educaționale și muncă au pair (reformare) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

retrimis fond: LIBE

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

retrimis fond: LIBE

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)   
         
retrimis fond: LIBE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 12 aprilie 2016.


9. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia JURI a transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- Rectificare P8_TA(2015)0439(COR01) la Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 341 din 24.12.2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Rectificare P8_TA(2015)0440(COR01) la Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 336 din 23.12.2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Europarl.

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea lor la vot.


10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 13 aprilie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolului 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-on (αpirolidinovalerofenon, α-PVP) unor măsuri de control (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, cu excepția dispozițiilor sale care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI, ECON, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligații privind cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Croației ca parte contractantă ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

AGRI, LIBE

- Proiect de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016: Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgență pe teritoriul Uniunii - Poziția Consiliului din 16 martie 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

ECON, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AGRI, ENVI, ITRE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Reînnoirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul LT (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, LIBE

- Propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (2015/2060(INI)) - ECON - Raportoare: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Raport referitor la noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) (2015/2224(INI)) - REGI - Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Raport referitor la îndeplinirea obiectivului de combatere a sărăciei în contextul creșterii cheltuielilor curente ale gospodăriilor (2015/2223(INI)) - EMPL - Raportor: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Raport referitor la aspecte legate de pescuit în cadrul Acordului internațional privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicțiilor naționale - Convenția ONU privind dreptul mării (2015/2109(INI)) - PECH - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Raport referitor la sectorul privat și la dezvoltare (2014/2205(INI)) - DEVE - Raportor: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Raport referitor la inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (2015/2090(INI)) - PECH - Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Raport referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic - o abordare bazată pe învățarea pe toată durata vieții (2015/2257(INI)) - CULT - Raportor: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Raport referitor la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) (2015/2127(INI)) - CONT - Raportor: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Raport referitor la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală (2015/2220(INI)) - AFET - Raportor: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Raport referitor la normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (2015/2091(INI)) - PECH - Raportoare: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Raport privind numirea lui Ladislav Balko ca membru al Curții de Conturi (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Raport privind propunerea de numire a lui Jan Gregor ca membru al Curții de Conturi (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Raport referitor la propunerea de numire a lui Anthony Abela ca membru al Curții de Conturi (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Raport referitor la numirea lui Mihails Kozlovs ca membru al Curții de Conturi (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Raport referitor la propunerea de numire a lui Samo Jereb ca membru al Curții de Conturi (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Raport referitor la propunerea de numire a lui Janusz Wojciechowski ca membru al Curții de Conturi (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Hermann Winkler (2016/2000(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON - Raportor: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON - Raportor: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE - Raportor: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Raport referitor la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (2015/2095(INI)) - LIBE - Raportoare: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH - Raportor: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Raport referitor la UE într-un mediu global în schimbare - o lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (2015/2272(INI)) - AFET - Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Republica Federativă a Braziliei și Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN - Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG - Raportor: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 — Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG - Raportor: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN - Raportor: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN - Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN - Raportor: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune octombrie III, noiembrie II și decembrie I și II 2015 este disponibilă pe site-ul Europarl.


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000055/2016) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Măsuri în vederea atenuării crizei din sectorul agricol european (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) adresată de Antonio Tajani, Othmar Karas și Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Comisiei: Revizuirea factorului de sprijinire a IMM-urilor (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) adresată de Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Comisiei: Revizuirea factorului de sprijinire a IMM (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) adresată de Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Revizuirea factorului de sprijinire a IMM (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) adresată de Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer și Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Factorul de sprijinire a IMM-urilor (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) adresată de Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Comisiei: Revizuirea factorului de sprijinire a IMM-urilor (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) adresată de Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer și Jakob von Weizsäcker, Comisiei: Conducerea autonomă (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)


14. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din aprilie I (PE 579.940/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Solicitarea Grupului PPE de a înscrie pe ordinea de zi, după Raportul Sajjad Karim (A8-0301/2015) (punctul 54 de pe PDOJ), o dezbatere privind obiecția în temeiul articolului 106: reînnoirea aprobării substanței active glifosat (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Au intervenit: Angélique Delahaye, în numele Grupului PPE, care a motivat solicitarea, Philippe Lamberts pentru a o susține, și Pavel Poc împotriva solicitării.

Cu VE (255 pentru, 91 împotrivă, 16 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Președintele a anunțat că Malta și-a retras candidatul la Curtea de Conturi. Prin urmare, Raportul Igor Šoltes (A8-0058/2016) referitor la propunerea de numire a lui Anthony Abela ca membru al Curții de Conturi a fost retras de pe ordinea de zi.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

Au intervenit: Gianni Pittella și Manfred Weber cu privire la confruntarea dintre forțele de ordine ale FYROM și refugiații din tabăra greacă din Idomeni și Pervenche Berès cu privire la situația dlui Bibo Bourgi din Senegal (Președintele s-a angajat să intre în contact cu președintele Senegalului).


15. Ziua internațională a romilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Ziua internațională a romilor (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: György Hölvényi, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, și James Carver, în numele Grupului EFDD.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)

Raport referitor la rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2014/2252(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Kazimierz Michał Ujazdowski (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Helga Stevens (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Patricija Šulin (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Tiziana Beghin (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Mady Delvaux, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Martina Anderson, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Pavel Svoboda și Sergio Gaetano Cofferati.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Victor Negrescu și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Věra Jourová și Sajjad Karim.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.10 al PV din 12.4.2016.


17. Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat (dezbatere)

Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), depusă de Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen și Frédérique Ries, în numele Comisiei ENVI.

Giovanni La Via (președintele Comisiei ENVI) a prezentat propunerea de rezoluție.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Angélique Delahaye, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Susanne Melior, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Tibor Szanyi, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Julie Girling, care a răspuns, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese și Pilar Ayuso, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič și Christel Schaldemose.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir și Bronis Ropė.

Au intervenit: Věra Jourová și Giovanni La Via.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 13.4.2016.


18. Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (prezentare succintă)

Raport referitor la Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective [2014/2150(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Andrey Novakov.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.11 al PV din 12.4.2016.

A intervenit Paloma López Bermejo cu privire la derularea procedurii „catch the eye” (Președintele a explicat procedura aplicabilă).


19. Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (prezentare succintă)

Raport referitor la îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice [2015/2089(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor și Ruža Tomašić.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.12 al PV din 12.4.2016.


20. Cunoașterea UE în școală (prezentare succintă)

Raport referitor la cunoașterea UE în școală [2015/2138(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi și Bogdan Brunon Wenta.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.13 al PV din 12.4.2016.


21. Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (prezentare succintă)

Raport referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții [2015/2257(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić și Ivan Jakovčić.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.14 al PV din 12.4.2016.


22. Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (prezentare succintă)

Raport referitor la rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale [2015/2060(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard, cu privire la intervenția lui Notis Marias, Notis Marias pentru a-i răspunde (Președinta a adus clarificări), Marco Zanni, Stanislav Polčák și Tibor Szanyi.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.15 al PV din 12.4.2016.


23. Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (prezentare succintă)

Raport referitor la inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit [2015/2090(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García și Werner Kuhn.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.16 al PV din 12.4.2016.


24. Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (prezentare succintă)

Raport referitor la aspecte legate de pescuit în cadrul Acordului internațional privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicțiilor naționale - Convenția ONU privind dreptul mării [2015/2109(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Werner Kuhn.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.7 al PV din 12.4.2016.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă


25. Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (prezentare succintă)

Raport referitor la normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului [2015/2091(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák și Werner Kuhn.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.17 al PV din 12.4.2016.


26. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling și Andrejs Mamikins.


27. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 579.940/OJMA).


28. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Aviz juridic - Politica de confidențialitate