Zoznam 
Zápisnica
PDF 255kWORD 81k
Pondelok, 11. apríla 2016 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie politických skupín
 7.Zloženie výborov
 8.Pozície Rady v prvom čítaní
 9.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Program práce
 15.Medzinárodný deň Rómov (rozprava)
 16.Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)
 17.Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (rozprava)
 18.Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (stručná prezentácia)
 19.Cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (stručná prezentácia)
 20.Získavanie vedomostí o EÚ v škole (stručná prezentácia)
 21.Program Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (stručná prezentácia)
 22.Úloha EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (stručná prezentácia)
 23.Malý pobrežný rybolov v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu (stručná prezentácia)
 24.Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve: aspekty rybolovu (stručná prezentácia)
 25.Vonkajší rozmer SRP vrátane rybárskych dohôd (stručná prezentácia)
 26.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením k nedávnym teroristickým útokom v Bruseli, pri ktorých prišlo o život 32 ľudí a 340 bolo zranených. Pripomenul, že islamistický terorizmus si vyberá obete všade na svete a že musíme brániť demokraciu a naše slobody spoločne, bez nenávisti a násilia.

Predseda vyjadril rodinám obetí v mene Parlamentu úprimnú sústrasť.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer bol prítomný na rokovaniach 2. júla 2014, 13. novembra 2014, 12. februára 2015, 25. marca 2015, 9. júna 2015 a 14. októbra 2015, jeho meno však nie je uvedené na prezenčnej listine.

Reinhard Bütikofer informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 20. mája 2015, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.


4. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné maďarské orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Csabu Molnára v rámci trestného konania prebiehajúceho pred okresným trestným súdom II a III v Budapešti.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI sa Parlament rozhodol, že potvrdí mandáty poslancov: João Pimenta Lopes s účinnosťou od 31. januára 2016, Carolina Punset s účinnosťou od 3. februára 2016 a Jaromír Kohlicek s účinnosťou od 4. februára 2016.


6. Zloženie politických skupín

Beatrix von Storch vystúpila zo skupiny ECR a vstúpila do skupiny EFDD s účinnosťou od 8. apríla 2016.


7. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupín GUE/NGL, EFDD a ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor CONT: Luke Ming Flanagan, ktorým je nahradená Rina Ronja Kari

výbor ECON: Beatrix von Storch, ktorou je nahradená Diane James

výbor ENVI: Syed Kamall, ktorým je nahradený Marcus Pretzell.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


8. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie k:

– pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

predložené gestorskému výboru: JURI

– pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

predložené gestorskému výboru: LIBE

– pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

predložené gestorskému výboru: LIBE

– pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (05418/1/2016 - C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)COM(2016)0213)

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia európskeho Parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 – 2012/0011(COD) - COM(2016)0214)
            
predložené gestorskému výboru: LIBE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 12. apríla 2016.


9. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor JURI predložil tieto korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

– Korigendum P8_TA(2015)0439(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva anariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Úradný vestník Európskej únie L 341, 24.12.2015) – (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

– Korigendum P8_TA(2015)0440(COR01) k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Úradný vestník Európskej únie L 336, 23.12.2015) – (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.


10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 13. aprila 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (00068/2015/LEX – C8-0132/2016 – 2014/0002(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (00004/2016/LEX – C8-0138/2016 – 2015/0218(COD)).


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 91/672/EHS a smernice Rady 96/50/ES (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, JURI, IMCO

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda tento návrh konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI, IMCO

– Návrh rozhodnutia Rady o vystavení novej psychoaktívnej látky 1-fenyl-2-(1-pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón (α-pyrolidínvalerofenón, α-PVP) kontrolným opatreniam (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku s výnimkou jeho ustanovení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI, ECON, IMCO

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

AGRI, LIBE

– Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016: Nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie – pozícia Rady zo 16. marca 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, LIBE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI, ENVI, ITRE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016 (COM(2016)0159 – C8-0124/2016 – 2016/0086(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – litovský kandidát (07319/2016 – C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

– Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

– Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev (COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

– Správa o úlohe EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (2015/2060(INI)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

– Správa o nových nástrojoch územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020: integrované územné investície a miestny rozvoj vedený komunitou (2015/2224(INI)) – výbor REGI – Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

– Správa o plnení cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (2015/2223(INI)) – výbor EMPL – Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

– Správa o aspektoch rybolovu v rámci medzinárodnej dohody o morskej biodiverzite v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie, Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (2015/2109(INI)) – výbor PECH – Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

– Správa o súkromnom sektore a rozvoji (2014/2205(INI)) – výbor DEVE – Spravodajca: Nirj Deva (A8-0043/2016)

– Správa o inováciách a diverzifikácii maloobjemového pobrežného rybolovu v regiónoch, ktoré závisia od rybolovu (2015/2090(INI)) – výbor PECH – Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

– Správa o programe Erasmus+ a ďalších nástrojoch na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania (2015/2257(INI)) – výbor CULT – Spravodajca: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

– Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2014 (2015/2127(INI)) – výbor CONT – Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

– Správa k vykonávaniu a preskúmaniu stratégie EÚ – Stredná Ázia (2015/2220(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

– Správa o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd (2015/2091(INI)) – výbor PECH – Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Ladislava Balka za člena Dvora audítorov (13879/2015 – C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Jana Gregora za člena Dvora audítorov (14091/2015 – C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Anthonyho Abelu za člena Dvora audítorov (05769/2016 – C8-0024/2016 – 2016/0803(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Mihailsa Kozlovsa za člena Dvora audítorov (14446/2015 – C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

– Správa o vymenovaní Sama Jereba za člena Dvora audítorov (05890/2016 – C8-0025/2016 – 2016/0804(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0060/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Janusza Wojciechowského za člena Dvora audítorov (13904/1/2015 – C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Hermanna Winklera (2016/2000(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Peter Simon (A8-0063/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Sander Loones (A8-0064/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE)) – výbor ITRE – Spravodajca: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

– Správa o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii (2015/2095(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyne: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE)) – výbor PECH – Spravodajca: Marco Affronte (A8-0067/2016)

– Správa o EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (2015/2272(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o strategickej spolupráci medzi Brazílskou federatívnou republikou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0070/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) – výbor TRAN – Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

– *** Odporúčanie do druhého čítania k návrhu rozhodnutia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) – výbor TRAN – Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0073/2016).


12. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na októbrovej schôdzi č. 3, na druhej novembrovej schôdzi a na prvej a druhej decembrovej schôdzi 2015 je k dispozícii na stránke Europarl.


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000055/2016), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Opatrenia na zmiernenie krízy európskeho odvetvia poľnohospodárstva (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

– (O-000045/2016), ktorú položili Antonio Tajani, Othmar Karas a Burkhard Balz v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Preskúmanie koeficientu na podporu MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

– (O-000057/2016), ktorú položila Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Preskúmanie koeficientu na podporu MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

– (O-000060/2016), ktorú položili Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas a Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Preskúmanie koeficientu na podporu MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

– (O-000065/2016), ktorú položili Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer a Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Faktor podpory malých a stredných podnikov (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

– (O-000066/2016), ktorú položil Kay Swinburne v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Preskúmanie koeficientu na podporu MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

– (O-000004/2016), ktorú položili Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer a Jakob von Weizsäcker, pre Komisiu: Autonómna jazda (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych rokovaní prvej aprílovej schôdze (PE 579.940/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny PPE, aby bola ako ďalší bod programu za správu Sajjada Karima (A8-0301/2015) (bod 54 PDOJ) zaradená rozprava o námietke podľa článku 106: obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Vystúpili títo poslanci: Angélique Delahaye v mene skupiny PPE, ktorá žiadosť odôvodnila, Philippe Lamberts na podporu žiadosti a Pavel Poc proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 255, proti: 91, zdržal sa hlasovania: 16).

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Predseda oznámil, že Malta stiahla svojho kandidáta na člena Dvora audítorov. Správa Igora Šoltesa (A8-0058/2016) o nominovaní Anthonyho Abelu za člena Dvora audítorov bola preto vyškrtnutá z programu.

Štvrtok

Bez zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Gianni Pittella a Manfred Weber o zrážke medzi políciou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM) a utečencami v gréckom tábore Idomeni, Pervenche Berès o situácii pána Biba Bourgiho v Senegale (predseda prisľúbil nadviazanie kontaktu so senegalským prezidentom).


15. Medzinárodný deň Rómov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Medzinárodný deň Rómov (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: György Hölvényi v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE a James Carver v mene skupiny EFDD.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


16. Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)

Stanovisko k výročným správam za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite [2014/2252(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kazimierz Michał Ujazdowski (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Helga Stevens (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Patricija Šulin (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tiziana Beghin ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Mady Delvaux v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Martina Anderson, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda a Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Victor Negrescu a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Věra Jourová a Sajjad Karim.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 12.4.2016.


17. Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (rozprava)

Návrh uznesenia o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), ktorý predložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen a Frédérique Ries, v mene výboru ENVI.

Giovanni La Via (predseda výboru ENVI) uviedol návrh uznesenia.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angélique Delahaye v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Susanne Melior, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Tibor Szanyi, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Julie Girlingovej, ktorá odpovedala na otázku, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Peter Liese a Pilar Ayuso, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir a Bronis Ropė.

Vystúpili: Věra Jourová a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 13.4.2016.


18. Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (stručná prezentácia)

Správa o Programe regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti [2014/2150(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Andrey Novakov.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 12.4.2016.

V rozprave vystúpila Paloma López Bermejo k priebehu postupu „catch the eye“ (predseda vysvetlil príslušný postup, ktorý sa má uplatniť).


19. Cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (stručná prezentácia)

Správa o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu [2015/2089(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 12.4.2016.


20. Získavanie vedomostí o EÚ v škole (stručná prezentácia)

Správa o získavaní vedomostí o EÚ v škole [2015/2138(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi a Bogdan Brunon Wenta.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 12.4.2016.


21. Program Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (stručná prezentácia)

Správa o programe Erasmus+ a ďalších nástrojoch na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania [2015/2257(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 12.4.2016.


22. Úloha EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (stručná prezentácia)

Správa o úlohe EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov [2015/2060(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard, k vystúpeniu Notisa Mariasa, Notis Marias, ktorý jej odpovedal (predsedajúca podala objasňujúce informácie), Marco Zanni, Stanislav Polčák a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.15 zápisnice zo dňa 12.4.2016.


23. Malý pobrežný rybolov v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu (stručná prezentácia)

Správa o inováciách a diverzifikácii malého pobrežného rybolovu v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu [2015/2090(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García a Werner Kuhn.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.16 zápisnice zo dňa 12.4.2016.


24. Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve: aspekty rybolovu (stručná prezentácia)

Správa o aspektoch rybolovu v rámci medzinárodnej dohody o morskej biodiverzite v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie, Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve [2015/2109(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Werner Kuhn.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 12.4.2016.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka


25. Vonkajší rozmer SRP vrátane rybárskych dohôd (stručná prezentácia)

Správa o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd [2015/2091(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák a Werner Kuhn.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.17 zápisnice zo dňa 12.4.2016.


26. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling a Andrejs Mamikins.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 579.940/OJMA).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia