Kazalo 
Zapisnik
PDF 247kWORD 211k
Ponedeljek, 11. april 2016 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Članstvo v političnih skupinah
 7.Sestava odborov
 8.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 9.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Razpored dela
 15.Mednarodni dan Romov (razprava)
 16.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013 (razprava)
 17.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (razprava)
 18.Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (kratka predstavitev)
 19.Boljšim predpisom enotnega trga naproti (kratka predstavitev)
 20.Učenje o EU v šolah (kratka predstavitev)
 21.Erasmus+ in druga orodja za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju (kratka predstavitev)
 22.Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov (kratka predstavitev)
 23.Mali priobalni ribolov v regijah, odvisnih od ribolova (kratka predstavitev)
 24.Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu: vidiki ribolova (kratka predstavitev)
 25.Zunanja razsežnost skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu (kratka predstavitev)
 26.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o nedavnih terorističnih napadih v Bruslju, v katerih je umrlo 32 oseb, 340 pa jih je bilo ranjenih. Opozoril je, da islamistični terorizem povzroča žrtve po vsem svetu, in da moramo braniti demokracijo in naše svoboščine skupaj, brez sovraštva in nasilja.

Predsednik je izrazil sožalje Parlamenta družinam žrtev.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer je bil navzoč na sejah dne 2. julija 2014, 13. novembra 2014, 12. februarja 2015, 25. marca 2015, 9. junija 2015 in 14. oktobra 2015, vendar njegovega imena ni na seznamu navzočih.

Reinhard Bütikofer je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč na seji dne 20. maja 2015.


4. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni madžarski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Csabe Molnárja v okviru kazenskega postopka, ki je bil začet pred sodiščem II in III okrožja Budimpešte.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Parlament je na predlog Odbora JURI sklenil, da bo potrdil mandate poslancev Joãa Pimenta Lopesa, Caroline Punset in Jaromíra Kohliceka z začetkom večljavnosti dne 31. januarja 2016, 3. februarja 2016 in 4. februarja 2016.


6. Članstvo v političnih skupinah

Beatrix von Storch je zapustila skupino ECR in se je pridružila skupini EFDD od dne 8. aprila 2016 dalje.


7. Sestava odborov

Predsednik je od skupin GUE/NGL, EFDD in ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor CONT: Luke Ming Flanagan namesto Rine Ronja Kari

odbor ECON: Beatrix von Storch namesto Diane James

odbor ENVI: Syed Kamall namesto Marcusa Pretzella.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


8. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednja stališča z razlogi, zaradi katerih je Svet stališča sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 – 2013/0119(COD) 06457/2016 – COM(2016)0206)

posredovano pristojni: JURI

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (14957/2/2015 - C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 06415/2016 – COM(2016)0209)

posredovano pristojni: LIBE

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (prenovitev) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 – 2013/0081(COD) 06414/2016 – COM(2016)0184)

posredovano pristojni: LIBE

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitve Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD) - COM(2016)0213)

posredovano pristojni: LIBE

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)COM(2016)0214)
            
posredovano pristojni: LIBE

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 12. aprila 2016.


9. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Odborn JURI je posredoval naslednja popravka k besedilom, ki jih je sprejel Evropski parlament:

- Popravek P8_TA(2015)0439(COR01) k Uredbi (UE) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (Uradni list Evropske unije L 341 z dne 24.12.2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Popravek P8_TA(2015)0440(COR01) k Direktivi (UE) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Uradni list Evropske unije L 336 z dne 23.12.2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Popravki so na voljo na strani Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 13. aprila 2016, podpisal naslednja akta, sprejeta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (00068/2015/LEX - C8-0132/2016 - 2014/0002(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo (00004/2016/LEX - C8-0138/2016 - 2015/0218(COD))


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/672/EGS in Direktive Sveta 96/50/ES (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

EMPL, JURI, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-fenil- 2-(1-pirolidin- 1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

- Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, z izjemo določb navedenega protokola, ki spadajo na področje uporabe naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI, ECON, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe navedenega protokola o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in opredelitvijo kaznivih dejanj (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

AGRI, LIBE

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2016: Novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji - stališče Sveta z dne 16. marca 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

ECON, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI, ENVI, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - LT kandidat (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM, LIBE

- Predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM, LIBE

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o vlogi EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov (2015/2060(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Poročilo o novih orodjih teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020: celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (2015/2224(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Poročilo o uresničevanju cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (2015/2223(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Poročilo o vidikih ribolova pri mednarodnem sporazumu o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije, Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (2015/2109(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Poročilo o zasebnem sektorju in razvoju (2014/2205(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Poročilo Inovacije in diverzifikacija malega priobalnega ribolova v regijah, odvisnih od ribolova (2015/2090(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Poročilo o programu Erasmus+ in drugih instrumentih za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – pristop do vseživljenjskega učenja (2015/2257(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Poročilo o Evropski investicijski banki (EIB) – letno poročilo 2014 (2015/2127(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Poročilo o izvajanju in pregledu strategije EU za Srednjo Azijo (2015/2220(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Poročilo o skupnih pravilih za izvajanje zunanje razsežnosti skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu (2015/2091(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Poročilo o imenovanju Ladislava Balka za člana Računskega sodišča (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Poročilo o imenovanju Jana Gregorja za člana Računskega sodišča (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Poročilo o imenovanju Anthonyja Abele za člana Računskega sodišča (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Poročilo o imenovanju Mihailsa Kozlovsa za člana Računskega sodišča (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Poročilo o imenovanju Sama Jereba za člana Računskega sodišča (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Poročilo o imenovanju Janusza Wojciechowskega za člana Računskega sodišča (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Hermannu Winklerju (2016/2000(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Poročilo o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (2015/2095(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalke: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Poročilo o EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (2015/2272(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Federativno republiko Brazilijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, Švedska) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0073/2016)


12. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med tretjim delnim zasedanjema oktobra, drugim delnim zasedanjem novembra ter prvim in drugim delnim zasedanjem decembra 2015, je na voljo na spletišču Europarl.


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000055/2016), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Ukrepi za ublažitev krize v evropskem kmetijskem sektorju (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016), ki so ga postavili Antonio Tajani, Othmar Karas in Burkhard Balz v imenu skupine PPE Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016), ki ga je postavila Elisa Ferreira v imenu skupine S&D Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016), ki so ga postavili Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Pregled faktorja za podporo malim in srednjim podjetjem (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016), ki so ga postavili Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer in Cora van Nieuwenhuizen v imenu skupine ALDE Komisiji: Faktor za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016), ki ga je postavil Kay Swinburne v imenu skupine ECR Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016), ki so ga postavili Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer in Jakob von Weizsäcker Komisiji: Avtonomna vožnja (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).


14. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje aprila 2016 (PE 579.940/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine PPE, da se na dnevni red po poročilu Sajjada Karima (A8-0301/2015) (točka 54 PDOJ) uvrsti razprava o ugovoru v skladu s členom 106: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Govorili so Angélique Delahaye v imenu skupine PPE, ki je zahtevo utemeljila, Philippe Lamberts, ki je zadevo podprl in Pavel Poc, ki je zahtevo zavnil.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (255 glasov za, 91 glasov proti, 16 vzdržanih glasov).

Torek

Ni sprememb.

Sreda

Predsednik je sporočil, da je Malta umaknila svojega kandidata na Računskem sodišču. Poročilo Igorja Šoltesa (A8-0058/2016) o imenovanju Anthonyja Abela za člana Računskega sodišča je tako umaknjeno z dnevnega reda.

Četrtek

Ni sprememb.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govorili so Gianni Pittella in Manfred Weber o spopadih med varnostnimi silami nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in begunci v gršem taborišču Idomeni, in Pervenche Berès o stanju Biba Bourgija v Senegalu (predsednik se je zavezal, da bo kontaktiral senegalskega predsednika).


15. Mednarodni dan Romov (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Mednarodni dan Romov (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so György Hölvényi v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, in James Carver v imenu skupine EFDD.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


16. Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013 (razprava)

Poročilo o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013 [2014/2252(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Kazimierz Michał Ujazdowski (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Helga Stevens (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Patricija Šulin (pripravljavka mnenja odbora CONT), Tiziana Beghin (pripravljavka mnenja odbora INTA), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Mady Delvaux v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Martina Anderson, Max Andersson v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Pavel Svoboda in Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Victor Negrescu in Ivan Jakovčić.

Govorila sta Věra Jourová in Sajjad Karim.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika z dne 12.4.2016.


17. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (razprava)

Predlog resolucije o osnutku Izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), ki so ga vložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen in Frédérique Ries v imenu odbora ENVI.

Giovanni La Via (predsednik odbora ENVI) je predstavil predlog resolucije.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Angélique Delahaye v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Susanne Melior, Pavel Poc v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Tibor Szanyi, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovorila Julie Girling, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Peter Liese in Pilar Ayuso, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič in Christel Schaldemose.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir in Bronis Ropė.

Govorila sta Věra Jourová in Giovanni La Via.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 13.4.2016.


18. Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (kratka predstavitev)

Poročilo o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT): stanje in obeti [2014/2150(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sylvia-Yvonne Kaufmann je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Angelika Niebler, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Andrey Novakov.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika z dne 12.4.2016.

Govorila je Paloma López Bermejo o poteku postopka "catch the eye" (Predsednik je pojasnil uporabljeni postopek).


19. Boljšim predpisom enotnega trga naproti (kratka predstavitev)

Poročilo Boljšim predpisom enotnega trga naproti [2015/2089(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Anneleen Van Bossuyt je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Vicky Ford, Nicola Caputo, Csaba Sógor in Ruža Tomašić.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika z dne 12.4.2016.


20. Učenje o EU v šolah (kratka predstavitev)

Poročilo o učenju o EU v šolah [2015/2138(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Damian Drăghici je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Therese Comodini Cachia, Viorica Dăncilă, Ilhan Kyuchyuk, Zoltán Balczó, Isabella Adinolfi in Bogdan Brunon Wenta.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika z dne 12.4.2016.


21. Erasmus+ in druga orodja za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju (kratka predstavitev)

Poročilo o Erasmus+ in drugih orodjih za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – pristop do vseživljenjskega učenja [2015/2257(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ernest Maragall je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić in Ivan Jakovčić.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika z dne 12.4.2016.


22. Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov (kratka predstavitev)

Poročilo o vlogi EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov [2015/2060(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sylvie Goulard je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Mady Delvaux, Notis Marias, Sylvie Goulard, o govoru, ki ga je imel Notis Marias, Notis Marias, ki je odgovoril (predsedujoča je podala pojasnila), Marco Zanni, Stanislav Polčák in Tibor Szanyi.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.15 zapisnika z dne 12.4.2016.


23. Mali priobalni ribolov v regijah, odvisnih od ribolova (kratka predstavitev)

Poročilo o inovacijah in diverzifikacijah malega priobalnega ribolova v regijah, odvisnih od ribolova [2015/2090(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Ruža Tomašić je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Davor Škrlec, Gabriel Mato, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Clara Eugenia Aguilera García in Werner Kuhn.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.16 zapisnika z dne 12.4.2016.


24. Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu: vidiki ribolova (kratka predstavitev)

Poročilo o vidikih ribolova pri mednarodnem sporazumu o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije, Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu [2015/2109(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Norica Nicolai je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo in Werner Kuhn.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 12.4.2016.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica


25. Zunanja razsežnost skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu (kratka predstavitev)

Poročilo o skupnih pravilih za izvajanje zunanje razsežnosti skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu [2015/2091(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Linnéa Engström je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák in Werner Kuhn.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.17 zapisnika z dne 12.4.2016.


26. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Deirdre Clune, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Josep-Maria Terricabras, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Jonás Fernández, Anna Elżbieta Fotyga, Jasenko Selimovic, Xabier Benito Ziluaga, Davor Škrlec, Petr Mach, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Neena Gill, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling in Andrejs Mamikins.


27. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 579.940/OJMA).


28. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dalli, Konečná, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov