Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0466/2016

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala και Brois Ropé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0467/2016

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0468/2016

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0471/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0474/2016

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0475/2016

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0476/2016).

II.   Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0469/2016

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0470/2016

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0472/2016

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward και Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0473/2016

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0477/2016

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Στέλιος Κούλογλου, Helmut Scholz και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσώπων LGBTI (B8-0480/2016

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0482/2016).

III.   Νιγηρία (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0478/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0479/2016

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0481/2016

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0483/2016

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon και Elisabetta Gardini εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0484/2016

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga και Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την μετακίνηση παιδιών στα βόρεια της Νιγηρίας σε συνέχεια των επιθέσεων της Boko Haram (B8-0485/2016

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart και Gérard Deprez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0486/2016).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου