Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2611(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000055/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000055/2016 (B8-0352/2016)

Συζήτηση :

PV 12/04/2016 - 4
CRE 12/04/2016 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

4. Μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000055/2016) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Μέτρα για την άμβλυνση της κρίσης στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Ο Czesław Adam Siekierski αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Γεώργιος Επιτήδειος, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik και Sofia Ribeiro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, η οποία ζητεί από τον Πρόεδρο Martin Schulz να παρέμβει στις αρχές της Αγκόλας κατά της καταδίκης μιας ομάδας υπερασπιστών της δημοκρατίας στην Αγκόλα καθώς και σχετικά με την κατάσταση του Nuno Dala, ενός από τα μέλη της, που πραγματοποιεί τώρα απεργία πείνας (ο Πρόεδρος δεσμεύεται να διαβιβάσει το αίτημα), Piernicola Pedicini, για να ανακοινώσει ότι ως ένδειξη πένθους σε συνέχεια του θανάτου του Gianroberto Casaleggio, συνιδρυτή του "Movimento 5 Stelle" στην Ιταλία, τα μέλη από την Ιταλία της Ομάδας EFDD δεν θα λάβουν τον λόγο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της σημερινής ημέρας (ο Πρόεδρος εκφράζει εκ νέου τα συλλυπητήριά του στα μέλη της Ομάδας), και Olaf Stuger, σχετικά με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Απριλίου στην Ολλανδία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου