Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2611(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000055/2016

Ingivna texter :

O-000055/2016 (B8-0352/2016)

Debatter :

PV 12/04/2016 - 4
CRE 12/04/2016 - 4

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg

4. Åtgärder för att minska krisen i Europas jordbrukssektor (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000055/2016) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Åtgärder för att minska krisen i Europas jordbrukssektor (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski utvecklade frågan.

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, och Jan Huitema för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans; Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik och Sofia Ribeiro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić och Seán Kelly.

Talare: Phil Hogan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Ana Gomes begärde att talman Martin Schulz skulle vidta åtgärder gentemot de angolanska myndigheterna med anledning av domen mot en grupp demokratiaktivister i Angola och situationen för en av gruppens medlemmar, Nuno Dala, som för närvarande hungerstrejkar (talmannen åtog sig att ta upp denna fråga); Piernicola Pedicini meddelade att de italienska ledamöterna i EFDD-gruppen inte skulle delta i dagens debatter för att visa sin sorg över att Gianroberto Casaleggio, medgrundare av Movimento 5 Stelle i Italien, hade gått bort (talmannen framförde ännu en gång sina kondoleanser till gruppens ledamöter); Olaf Stuger yttrade sig om resultatet av den folkomröstning om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina som ägde rum onsdagen den 6 april i Nederländerna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy