Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 април 2016 г. - Страсбург

16. Споразумение в областта на политиката и сътрудничеството между ЕС и Куба (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Споразумение в областта на политиката и сътрудничеството между ЕС и Куба (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa и Norbert Neuser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Brian Hayes, Notis Marias и Marina Albiol Guzmán.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност