Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)
 4.Μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών ΑΚΕ ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Δανία και την Γροιλανδίας: Αλιευτικές δυνατότητες και οικονομική συνεισφορά *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Συμφωνία ΕΕ-Μακάο σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Ζώα αναπαραγωγής και αναπαραγωγικό υλικό τους ***I (ψηφοφορία)
  
5.9.Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (ψηφοφορία)
  
5.10.Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (ψηφοφορία)
  
5.11.Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας (ψηφοφορία)
  
5.12.Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
  
5.13.Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (ψηφοφορία)
  
5.14.Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ψηφοφορία)
  
5.15.Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (ψηφοφορία)
  
5.16.Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (ψηφοφορία)
  
5.17.Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έπειτα από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (συζήτηση)
 10.Αποτελεσματικότητα των ισχύοντων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά (συζήτηση)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Εγκριθείσες αποφάσεις σχετικά με τη δημόσια φορολογική διαφάνεια (συζήτηση)
 14.Κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Κάραμπαχ (συζήτηση)
 16.Πολιτική συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)
 17.Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (250 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3304 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (50 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (156 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (309 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (818 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2853 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου