Показалец 
Протокол
PDF 314kWORD 231k
Вторник, 12 април 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (разискване)
 4.Мерки за облекчаване на кризата в сектора на европейското селско стопанство (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Продукти с произход от определени страни от АКТБ ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Спогодба за партньорство в областта на рибарството с Дания и Гренландия: възможности за риболов и финансови средства *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Споразумение между ЕС и Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Минимална стандартна ставка на ДДС * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Споразумение за стратегическо сътрудничество между Бразилия и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Искане за снемане на имунитета на Херман Винклер (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Разплодни животни и зародишни продукти от тях ***I (гласуване)
  
5.9.Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (гласуване)
  
5.10.Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (гласуване)
  
5.11.Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (гласуване)
  
5.12.Към подобрено регулиране на единния пазар (гласуване)
  
5.13.Обучение за Европейския съюз в училище (гласуване)
  
5.14.Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (гласуване)
  
5.15.Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (гласуване)
  
5.16.Непромишлен крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони (гласуване)
  
5.17.Външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Борба с тероризма след неотдавнашните терористични атаки (разискване)
 10.Ефективност на съществуващите мерки за борба срещу укриването на данъци и изпирането на пари с оглед на неотдавнашните разкрития в „Документите от Панама“ (разискване)
 11.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Прието решение относно прозрачността на общественото данъчно облагане (разискване)
 14.Главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) (разискване)
 15.Положението в Нагорни Карабах (разискване)
 16.Споразумение в областта на политиката и сътрудничеството между ЕС и Куба (разискване)
 17.ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят (разискване)
 18.Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala и Brois Ropé, от името на групата Verts/ALE, относно Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Андрей Ковачев, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Ева Паунова, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Андрей Новаков, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Мария Габриел и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Ангел Джамбазки, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Филиз Хюсменова, Martina Dlabajová, Неджми Али, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart и Gérard Deprez, от името на групата ALDE, относно Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (B8-0476/2016).

II.   Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Arne Gericke, Ruža Tomašić и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi от името на групата EFDD, относно Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, относно Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward и Flavio Zanonato, от името на групата S&D, относно Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Андрей Ковачев, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Ева Паунова, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Андрей Новаков, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, относно хондурас Honduras: положението на защитниците на правата на коренното население и на ЛГБТИ (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Илхан Кючюк, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Филиз Хюсменова, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Неджми Али, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart и Gérard Deprez, от името на групата ALDE, относно Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (B8-0482/2016).

III.   Нигерия (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно Нигерия (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно Нигерия (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно Нигерия (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно Нигерия (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Андрей Ковачев, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Ева Паунова, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Андрей Новаков, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Мария Габриел, Francisco José Millán Mon и Elisabetta Gardini от името на групата PPE, относно Нигерия (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga и Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, относно отвеждането на деца в северната част на Нигерия вследствие на нападенията на Боко Харам (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Илхан Кючюк, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Филиз Хюсменова, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Неджми Али, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart и Gérard Deprez от името на групата ALDE, относно Нигерия (B8-0486/2016).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (разискване)

Доклад относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията [2015/2095(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Roberta Metsola и Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola и Cécile Kashetu Kyenge представиха доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Demetris Papadakis (докладчик по становището на комисията AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (докладчик по становището на комисията DEVE), Gérard Deprez (докладчик по становището на комисията BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (докладчик по становището на комисията EMPL), Merja Kyllönen (докладчик по становището на комисията TRAN), Andrea Cozzolino (докладчик по становището на комисията REGI), Mary Honeyball (докладчик по становището на комисията FEMM), Marlene Mizzi (докладчик по становището на комисията PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Artis Pabriks, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese и Илияна Йотова.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Krisztina Morvai относно провеждането на процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) (председателят обясни приложимата процедура).

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola и Cécile Kashetu Kyenge.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 12.4.2016 г.


4. Мерки за облекчаване на кризата в сектора на европейското селско стопанство (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000055/2016) зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Мерки за облекчаване на кризата в сектора на европейското селско стопанство (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski разви въпроса.

Phil Hogan (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, и Jan Huitema, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik и Sofia Ribeiro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić и Seán Kelly.

Изказа се Phil Hogan.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes, която поиска председателят Martin Schulz да направи постъпки пред анголските органи във връзка с осъждането на група активисти за демокрацията в Ангола и положението на Nuno Dala, един от нейните членове, който понастоящем провежда градна стачка (председателят пое ангажимента да предаде искането), Piernicola Pedicini, за да съобщи, че в знак на траур след кончината на Gianroberto Casaleggio, съосновател на „Movimento 5 Stelle“ в Италия, италианските членове на групата EFDD няма да вземат думата по време на разискванията през деня (председателят отново поднесе своите съболезнования на членовете на групата), и Olaf Stuger, относно резултатите от референдума относно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украйна, който се проведе в сряда, 6 април, в Нидерландия.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Продукти с произход от определени страни от АКТБ ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (преработен текст) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0094)

Изказвания

Jarosław Wałęsa (докладчик), преди гласуването.


5.2. Спогодба за партньорство в областта на рибарството с Дания и Гренландия: възможности за риболов и финансови средства *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за подписването от името на Европейския съюз на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0095)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.3. Споразумение между ЕС и Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0096)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.4. Минимална стандартна ставка на ДДС * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0063/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0097)


5.5. Споразумение за стратегическо сътрудничество между Бразилия и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Федеративна република Бразилия и Европол [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0098)


5.6. Искане за снемане на имунитета на Херман Винклер (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Херман Винклер [2016/2000(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0062/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0099)


5.7. Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно аспектите, свързани с риболова, в рамките на международното споразумение за морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция, Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право [2015/2109(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0100)


5.8. Разплодни животни и зародишни продукти от тях ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за зоотехническите и генеалогичните условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0101)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0101)

Изказвания

Michel Dantin (докладчик), преди гласуването.


5.9. Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (гласуване)

Доклад относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията [2015/2095(INI)] - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Roberta Metsola и Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0102)


5.10. Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (гласуване)

Доклад относно годишните доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността [2014/2252(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0103)


5.11. Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (гласуване)

Доклад относно програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): настояща ситуация и перспективи [2014/2150(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0104)

Изказвания

Sylvia-Yvonne Kaufmann (Докладчик), преди гласуването.


5.12. Към подобрено регулиране на единния пазар (гласуване)

Доклад относно „Към подобрено регулиране на единния пазар“ [2015/2089(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0105)


5.13. Обучение за Европейския съюз в училище (гласуване)

Доклад относно обучението за Европейския съюз в училище [2015/2138(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия CULT)

приема се (P8_TA(2016)0106)


5.14. Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (гласуване)

Доклад относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот [2015/2257(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0107)


5.15. Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (гласуване)

Доклад относно ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи [2015/2060(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0108)


5.16. Непромишлен крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони (гласуване)

Доклад относно „Иновации и диверсификация в рамките на непромишления крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони“ [2015/2090(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0109)


5.17. Външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството (гласуване)

Доклад относно общите правила с оглед на прилагането на външното измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството [2015/2091(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0110)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák и Andrejs Mamikins

Доклад Roberta Metsola и Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe и Andrejs Mamikins

Доклад Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei и Andrejs Mamikins

Доклад Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly и Andrejs Mamikins

Доклад Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly и Andrejs Mamikins

Доклад Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Момчил Неков, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe и Andrejs Mamikins

Доклад Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Илхан Кючюк, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Момчил Неков и Andrejs Mamikins

Доклад Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai и Andrejs Mamikins

Доклад Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida и Andrejs Mamikins.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.30 ч., беше възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Борба с тероризма след неотдавнашните терористични атаки (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба с тероризма след неотдавнашните терористични атаки (2016/2646(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, за да зададе въпрос „синя карта“ на Neoklis Sylikiotis, който отговори, Diane James, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes, относноизказването на Gianluca Buonanno, Rachida Dati, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, и Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Axel Voss, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Elisabetta Gardini, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský и Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr и Diane Dodds.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказа се Jeanine Hennis-Plasschaert.

Разискването приключи.


10. Ефективност на съществуващите мерки за борба срещу укриването на данъци и изпирането на пари с оглед на неотдавнашните разкрития в „Документите от Панама“ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Ефективност на съществуващите мерки за борба срещу укриването на данъци и изпирането на пари с оглед на неотдавнашните разкрития в „Документите от Панама“. (2016/2647(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Casa, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, и Steven Woolfe, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Bernard Monot, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eduard Kukan, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Věra Jourová (член на Комисията) и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Разискването приключи.


11. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Поправките (P8_TA(2015)0439(COR01) и P8_TA(2015)0440(COR01)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 9 от протокола от 11.4.2016 г).

Тъй като поправките не са предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, съгласно член 231, параграф 4 от Правилника на дейността, те се считат за приети.


12. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

препоръката на комисията IMCO да не се представят възражения срещу Делегирания регламент на Комисията от 5 април 2016 година за изменение на Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръката, предложената препоръка се счита за приета. В противен случай тя се подлага на гласуване.

Препоръката е на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


13. Прието решение относно прозрачността на общественото данъчно облагане (разискване)

Изявление на Комисията: Прието решение относно прозрачността на общественото данъчно облагане (2016/2552(RSP))

Jonathan Hill (член на Комисията) направи изявление.

Изказа се Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune и Angelika Niebler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paloma López Bermejo, Notis Marias и Kostas Chrysogonos.

Изказа се Jonathan Hill.

Разискването приключи.


14. Главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) (2016/2564(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke и Sandra Kalniete.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan и David McAllister.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Notis Marias и Andrej Plenković.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


15. Положението в Нагорни Карабах (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Нагорни Карабах (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Ангел Джамбазки, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala и Eleni Theocharous.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Costas Mavrides и Marek Jurek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


16. Споразумение в областта на политиката и сътрудничеството между ЕС и Куба (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Споразумение в областта на политиката и сътрудничеството между ЕС и Куба (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa и Norbert Neuser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Brian Hayes, Notis Marias и Marina Albiol Guzmán.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


17. ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят (разискване)

Доклад относно ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят [2015/2272(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Brian Hayes (докладчик по становището на комисията DEVE), Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković и Liisa Jaakonsaari.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Георги Пирински и Notis Marias.

Изказаха се: Federica Mogherini и Sandra Kalniete.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 13.4.2016 г.


18. Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (разискване)

Доклад относно прилагането и преразглеждането на стратегията ЕС - Централна Азия [2015/2220(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Julie Girling (докладчик по становището на комисията FEMM), Eduard Kukan, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Karol Karski, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller и Brando Benifei.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Federica Mogherini и Tamás Meszerics.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 13.4.2016 г.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 579.940/OJME).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 24.00 ч.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Правна информация - Политика за поверителност