Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 309kWORD 235k
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)
 4.Μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών ΑΚΕ ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Δανία και την Γροιλανδίας: Αλιευτικές δυνατότητες και οικονομική συνεισφορά *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Συμφωνία ΕΕ-Μακάο σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Ζώα αναπαραγωγής και αναπαραγωγικό υλικό τους ***I (ψηφοφορία)
  
5.9.Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (ψηφοφορία)
  
5.10.Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (ψηφοφορία)
  
5.11.Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας (ψηφοφορία)
  
5.12.Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
  
5.13.Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (ψηφοφορία)
  
5.14.Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ψηφοφορία)
  
5.15.Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (ψηφοφορία)
  
5.16.Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (ψηφοφορία)
  
5.17.Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έπειτα από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (συζήτηση)
 10.Αποτελεσματικότητα των ισχύοντων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά (συζήτηση)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Εγκριθείσες αποφάσεις σχετικά με τη δημόσια φορολογική διαφάνεια (συζήτηση)
 14.Κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Κάραμπαχ (συζήτηση)
 16.Πολιτική συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)
 17.Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0466/2016

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala και Brois Ropé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0467/2016

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0468/2016

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0471/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0474/2016

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0475/2016

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την επίθεση στη Λαχόρη (B8-0476/2016).

II.   Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0469/2016

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0470/2016

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0472/2016

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward και Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0473/2016

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0477/2016

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Στέλιος Κούλογλου, Helmut Scholz και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσώπων LGBTI (B8-0480/2016

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0482/2016).

III.   Νιγηρία (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0478/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0479/2016

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0481/2016

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0483/2016

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Λευτέρης Χριστοφόρου, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon και Elisabetta Gardini εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0484/2016

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga και Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την μετακίνηση παιδιών στα βόρεια της Νιγηρίας σε συνέχεια των επιθέσεων της Boko Haram (B8-0485/2016

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart και Gérard Deprez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Νιγηρία (B8-0486/2016).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση [2015/2095(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγήτριες: Roberta Metsola και Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Οι Roberta Metsola και Cécile Kashetu Kyenge παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Παπαδάκης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Gérard Deprez (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Merja Kyllönen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Andrea Cozzolino (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Mary Honeyball (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Marlene Mizzi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Artis Pabriks, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Ελευθέριος Συναδινός, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ελένη Θεοχάρους, Angelika Mlinar, Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Σοφία Σακοράφα, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese και Iliana Iotova.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Κύρτσος, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" (ο Πρόεδρος εξηγεί τη διαδικασία που εφαρμόζεται).

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Roberta Metsola και Cécile Kashetu Kyenge.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.4.2016.


4. Μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000055/2016) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Μέτρα για την άμβλυνση της κρίσης στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Ο Czesław Adam Siekierski αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Γεώργιος Επιτήδειος, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik και Sofia Ribeiro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, η οποία ζητεί από τον Πρόεδρο Martin Schulz να παρέμβει στις αρχές της Αγκόλας κατά της καταδίκης μιας ομάδας υπερασπιστών της δημοκρατίας στην Αγκόλα καθώς και σχετικά με την κατάσταση του Nuno Dala, ενός από τα μέλη της, που πραγματοποιεί τώρα απεργία πείνας (ο Πρόεδρος δεσμεύεται να διαβιβάσει το αίτημα), Piernicola Pedicini, για να ανακοινώσει ότι ως ένδειξη πένθους σε συνέχεια του θανάτου του Gianroberto Casaleggio, συνιδρυτή του "Movimento 5 Stelle" στην Ιταλία, τα μέλη από την Ιταλία της Ομάδας EFDD δεν θα λάβουν τον λόγο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της σημερινής ημέρας (ο Πρόεδρος εκφράζει εκ νέου τα συλλυπητήριά του στα μέλη της Ομάδας), και Olaf Stuger, σχετικά με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Απριλίου στην Ολλανδία.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών ΑΚΕ ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0094)

Παρεμβάσεις

Jarosław Wałęsa (εισηγητής), πριν την ψηφοφρία.


5.2. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Δανία και την Γροιλανδίας: Αλιευτικές δυνατότητες και οικονομική συνεισφορά *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0095)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.3. Συμφωνία ΕΕ-Μακάο σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0096)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.4. Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A8-0063/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0097)


5.5. Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0098)


5.6. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για άρση της ασυλίας του Hermann Winkler [2016/2000(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0099)


5.7. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την αλιεία στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας [2015/2109(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0100)


5.8. Ζώα αναπαραγωγής και αναπαραγωγικό υλικό τους ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0101)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0101)

Παρεμβάσεις

Michel Dantin (εισηγητής), πριν την ψηφοφρία.


5.9. Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση [2015/2095(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγήτριες: Roberta Metsola και Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0102)


5.10. Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα [2014/2252(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0103)


5.11. Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές [2014/2150(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0104)

Παρεμβάσεις

Sylvia-Yvonne Kaufmann (Εισηγήτρια), πριν την ψηφοφρία.


5.12. Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά [2015/2089(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0105)


5.13. Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο [2015/2138(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (επιτροπή CULT)

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0106)


5.14. Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα μέσα για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) - μια προσέγγιση για την δια βίου μάθηση [2015/2257(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0107)


5.15. Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων [2015/2060(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0108)


5.16. Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την καινοτομία και τη διαφοροποίηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία [2015/2090(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0109)


5.17. Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους κοινούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών [2015/2091(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0110)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák και Andrejs Mamikins

Έκθεση Roberta Metsola και Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe και Andrejs Mamikins

Έκθεση Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei και Andrejs Mamikins

Έκθεση Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly και Andrejs Mamikins

Έκθεση Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly και Andrejs Mamikins

Έκθεση Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe και Andrejs Mamikins

Έκθεση Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Momchil Nekov και Andrejs Mamikins

Έκθεση Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai και Andrejs Mamikins

Έκθεση Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida και Andrejs Mamikins.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έπειτα από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έπειτα από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (2016/2646(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jan Philipp Albrecht, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jan Philipp Albrecht, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Νεοκλή Συλικιώτη, ο οποίος απαντά, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes, σχετικά με τις απόψεις που εξέφρασε ο Gianluca Buonanno, Rachida Dati, Tanja Fajon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, και Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Elisabetta Gardini, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský και Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr και Diane Dodds.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει η Jeanine Hennis-Plasschaert.

Η συζήτηση περατώνεται.


10. Αποτελεσματικότητα των ισχύοντων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελεσματικότητα των ισχύοντων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά (2016/2647(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Casa, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jérôme Lavrilleux, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Eduard Kukan, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά (P8_TA(2015)0439(COR01) και P8_TA(2015)0440(COR01)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθές (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.4.2016).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία τα διορθωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα διορθωτικά αυτά λογίζονται εγκριθέντα.


12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

Σύστασης της επιτροπής IMCO, περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 5ης Aπριλίου 2016, για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Εάν εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις επί της ανωτέρω συστάσεως, η σύσταση αυτή λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Europarl για τη διάρκεια της παρούσης περιόδου συνόδου.


13. Εγκριθείσες αποφάσεις σχετικά με τη δημόσια φορολογική διαφάνεια (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσες αποφάσεις σχετικά με τη δημόσια φορολογική διαφάνεια (2016/2552(RSP))

Ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune και Angelika Niebler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paloma López Bermejo, Νότης Μαριάς και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) (2016/2564(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke και Sandra Kalniete.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan και David McAllister.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Νότης Μαριάς και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Κάραμπαχ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Κάραμπαχ (2016/2650(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala και Ελένη Θεοχάρους.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Κώστας Μαυρίδης και Marek Jurek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Πολιτική συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Πολιτική συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (2016/2651(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa και Norbert Neuser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Brian Hayes, Νότης Μαριάς και Marina Albiol Guzmán.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος [2015/2272(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Η Sandra Kalniete παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Georgi Pirinski και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Sandra Kalniete.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016.


18. Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας [2015/2220(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Ο Tamás Meszerics παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Julie Girling (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller και Brando Benifei.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Tamás Meszerics.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 579.940/OJME).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 24.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου