Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 275kWORD 192k
Teisipäev, 12. aprill 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (arutelu)
 4.Euroopa põllumajandussektori kriisi leevendusmeetmed (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Teatavatest AKV riikidest pärit tooted ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Taani ja Gröönimaaga sõlmitud kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.ELi ja Macau vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.4.Minimaalne harilik käibemaksumäär * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.5.Brasiilia ja Europoli vaheline strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.6.Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.7.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.8.Aretusloomad ja aretusmaterjal ***I (hääletus)
  
5.9.Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (hääletus)
  
5.10.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (hääletus)
  
5.11.Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (hääletus)
  
5.12.Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (hääletus)
  
5.13.ELi käsitlev õpe koolides (hääletus)
  
5.14.Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (hääletus)
  
5.15.ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (hääletus)
  
5.16.Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (hääletus)
  
5.17.Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Terrorismivastane võitlus pärast hiljutisi terrorirünnakuid (arutelu)
 10.Praeguste maksupettuse- ja rahapesuvastaste meetmete tõhusus seoses hiljutise Panama dokumendilekkega (arutelu)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Riikliku maksustamise läbipaistvuse küsimuses vastu võetud otsused (arutelu)
 14.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36) (arutelu)
 15.Olukord Mägi-Karabahhis (arutelu)
 16.ELi ja Kuuba poliitilise dialoogi ja koostööleping (arutelu)
 17.EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (arutelu)
 18.ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Pakistani ja eelkõige rünnaku kohta Lahore linnas (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala ja Brois Ropé fraktsiooni Verts/ALE nimel Pakistani ja eelkõige rünnaku kohta Lahore linnas (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel Pakistani ja eelkõige rünnaku kohta Lahore linnas (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel Pakistani ja eelkõige rünnaku kohta Lahore linnas (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel Pakistani ja eelkõige rünnaku kohta Lahore linnas (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel Pakistani ja eelkõige rünnaku kohta Lahore linnas (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel Pakistani ja eelkõige rünnaku kohta Lahore linnas (B8-0476/2016).

II.   Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel Hondurase ja inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel Hondurase ja inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel Hondurase ja inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel Hondurase ja inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel Hondurase ja inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel Hondurase ja inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel Hondurase ja inimõiguste kaitsjate olukorra kohta (B8-0482/2016).

III.   Nigeeria (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Nigeeria kohta (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel Nigeeria kohta (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Bronis Ropė, fraktsiooni Verts/ALE nimel Nigeeria kohta (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel Nigeeria kohta (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel Nigeeria kohta (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel laste äraviimise kohta Nigeeria põhjaosas Boko Harami rünnakute tagajärjel (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel Nigeeria kohta (B8-0486/2016).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (arutelu)

Raport olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus [2015/2095(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge tutvustasid raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Demetris Papadakis (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Beatriz Becerra Basterrechea (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Gérard Deprez (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Morin-Chartier (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Merja Kyllönen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Andrea Cozzolino (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Mary Honeyball (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Marlene Mizzi (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Artis Pabriks, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese ja Iliana Iotova.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võttis Krisztina Morvai eelneva registreerimiseta küsimuste esitamise kohta (asepresident selgitas kohaldatavat menetlust).

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokollipunkt 5.9.


4. Euroopa põllumajandussektori kriisi leevendusmeetmed (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000055/2016), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa põllumajandussektori kriisi leevendusmeetmed (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski esitas küsimuse.

Phil Hogan (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel ja Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik ja Sofia Ribeiro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić ja Seán Kelly.

Sõna võttis Phil Hogan.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Ana Gomes, kes palus president Martin Schulzil võtta ühendust Angola ametiasutustega ja väljendada rahulolematust rühma demokraatia eest võitlevate aktivistide süüdimõistmisega Angolas ning arutada praegu näljastreiki pidava grupi ühe liikme Nuno Dala olukorda (istungi juhataja lubas taotluse edasi anda), Piernicola Pedicini, kes andis teada, et leina märgiks seoses Itaalia Movimento 5 Stelle ühe asutaja Gianroberto Casaleggio surmaga ei võta fraktsiooni EFDD itaallastest liikmed teisipäeval toimuvate arutelude käigus sõna (istungi juhataja väljendas rühma liikmetele veel kord kaastunnet), ja Olaf Stuger kolmapäeval, 6. aprillil Madalmaades toimunud Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist assotsieerimislepingut puudutanud rahvahääletuse tulemuste üle.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Teatavatest AKV riikidest pärit tooted ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0094)

Sõnavõtud

Jarosław Wałęsa (raportöör) enne hääletust.


5.2. Taani ja Gröönimaaga sõlmitud kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0095)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.3. ELi ja Macau vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0096)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.4. Minimaalne harilik käibemaksumäär * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0063/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0097)


5.5. Brasiilia ja Europoli vaheline strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Brasiilia Liitvabariigi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0098)


5.6. Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2000(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0099)


5.7. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport kalandusalaste aspektide kohta seoses riikliku jurisdiktsiooni alt välja jäävate piirkondade merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon) [2015/2109(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0100)


5.8. Aretusloomad ja aretusmaterjal ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aretusloomade ja aretusmaterjaliga liidus kauplemise ning nende liitu importimise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0101)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0101)

Sõnavõtud

Michel Dantin (raportöör) enne hääletust.


5.9. Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (hääletus)

Raport olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus [2015/2095(INI)] - kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0102)


5.10. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (hääletus)

Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta [2014/2252(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0103)


5.11. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (hääletus)

Raport õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) kohta: hetkeseis ja tulevikuväljavaated [2014/2150(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0104)

Sõnavõtud

Sylvia-Yvonne Kaufmann (raportöör) enne hääletust.


5.12. Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (hääletus)

Raport ühtse turu tulevase parema reguleerimise kohta [2015/2089(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0105)


5.13. ELi käsitlev õpe koolides (hääletus)

Raport ELi käsitleva õppe kohta koolides [2015/2138(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (ENF-fraktsiooni esitatud)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (CULT-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2016)0106)


5.14. Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (hääletus)

Raport Erasmus+ ja teiste vahendite kohta liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis [2015/2257(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0107)


5.15. ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (hääletus)

Raport ELi rolli kohta rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus [2015/2060(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0108)


5.16. Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (hääletus)

Raport väikesemahulise rannapüügi uuendamise ja mitmekesistamise kohta kalapüügist sõltuvates piirkondades [2015/2090(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0109)


5.17. Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (hääletus)

Raport ühiste eeskirjade kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtme ja kalanduskokkulepete rakendamiseks [2015/2091(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0110)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák ja Andrejs Mamikins

Raport: Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe ja Andrejs Mamikins

Raport: Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei ja Andrejs Mamikins

Raport: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly ja Andrejs Mamikins

Raport: Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly ja Andrejs Mamikins

Raport: Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe ja Andrejs Mamikins

Raport: Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov ja Andrejs Mamikins

Raport: Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai ja Andrejs Mamikins

Raport: Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida ja Andrejs Mamikins.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.30 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Terrorismivastane võitlus pärast hiljutisi terrorirünnakuid (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Terrorismivastane võitlus pärast hiljutisi terrorirünnakuid (2016/2646(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jan Philipp Albrecht, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Neoklis Sylikiotisele, kes vastas sellele, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes Gianluca Buonanno sõnavõtu kohta, Rachida Dati, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, ja Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Axel Voss, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Sophia in 't Veld, Elisabetta Gardini, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský ja Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr ja Diane Dodds.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võttis Jeanine Hennis-Plasschaert.

Arutelu lõpetati.


10. Praeguste maksupettuse- ja rahapesuvastaste meetmete tõhusus seoses hiljutise Panama dokumendilekkega (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Praeguste maksupettuse- ja rahapesuvastaste meetmete tõhusus seoses hiljutise Panama dokumendilekkega (2016/2647(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Pablo Zalba Bidegain fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Casa, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eduard Kukan, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Věra Jourová (komisjoni liige) ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Arutelu lõpetati.


11. Parandused (kodukorra artikkel 231)

Parandused P8_TA(2015)0439(COR01) ja P8_TA(2015)0440(COR01) tehti teatavaks eelmise päeva täiskogu istungil (11.4.2016 protokollipunkt 9).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks, loeti need vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 heakskiidetuks.


12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

IMCO-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni 5. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


13. Riikliku maksustamise läbipaistvuse küsimuses vastu võetud otsused (arutelu)

Komisjoni avaldus: Riikliku maksustamise läbipaistvuse küsimuses vastu võetud otsused (2016/2552(RSP))

Jonathan Hill (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võttis Pablo Zalba Bidegain fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune ja Angelika Niebler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paloma López Bermejo, Notis Marias ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võttis Jonathan Hill.

Arutelu lõpetati.


14. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36) (2016/2564(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke ja Sandra Kalniete.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan ja David McAllister.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Notis Marias ja Andrej Plenković.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


15. Olukord Mägi-Karabahhis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Mägi-Karabahhis (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala ja Eleni Theocharous.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Costas Mavrides ja Marek Jurek.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


16. ELi ja Kuuba poliitilise dialoogi ja koostööleping (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja Kuuba poliitilise dialoogi ja koostööleping (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa ja Norbert Neuser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Brian Hayes, Notis Marias ja Marina Albiol Guzmán.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


17. EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (arutelu)

ELi kohta muutuvas maailmas, mis on üha rohkem ühendatud, vaidlustatum ja keerukam [2015/2272(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Brian Hayes (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković ja Liisa Jaakonsaari.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgi Pirinski ja Notis Marias.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Sandra Kalniete.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.4.2016 protokollipunkt 11.10.


18. ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (arutelu)

Raport ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta [2015/2220(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Julie Girling (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Tamás Meszerics.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.4.2016 protokollipunkt 11.11.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 579.940/OJME).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 24.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika