Index 
Jegyzőkönyv
PDF 288kWORD 200k
2016. április 12., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (vita)
 4.Az európai mezőgazdasági ágazat válságának enyhítését célzó intézkedések (vita)
 5.Szavazások órája
  5.1.Az AKCS-államok csoportjának egyes tagjaiból származó termékek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.2.Halászati partnerségi megállapodás Dániával és Grönlanddal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.3.Megállapodás az Európai Unió és Makaó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.4.A héa minimális általános mértéke * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.5.Megállapodás Brazília és az Europol között stratégiai együttműködésről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.6.Kérelem Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.7.Az ENSZ tengerjogi egyezménye: halászati vonatkozások (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.8.A tenyészállatok és szaporítóanyagaik ***I (szavazás)
  5.9.A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (szavazás)
  5.10.A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról (szavazás)
  5.11.Célravezető és hatásos szabályozásprogram (REFIT): helyzetkép és kilátások (szavazás)
  5.12.Az egységes piaci szabályozás javítása felé (szavazás)
  5.13.Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása (szavazás)
  5.14.Az Erasmus+ program és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközei (szavazás)
  5.15.Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (szavazás)
  5.16.A part menti halászat a halászatból élő területeken (szavazás)
  5.17.A közös halászati politika külső dimenziója, ideértve a halászati megállapodásokat is (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A terrorizmus elleni küzdelem a közelmúltbeli terrortámadásokat követően (vita)
 10.Az adókijátszás és pénzmosás elleni meglévő intézkedések hatékonysága a Panama-akták közelmúltbeli napvilágra kerülésének fényében (vita)
 11.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.Az adózás nyilvánosság általi átláthatóságáról elfogadott határozat (vita)
 14.A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika fő szempontjai és alapvető választásai lehetőségei (az EUSZ 36. cikke) (vita)
 15.A hegyi-karabahi helyzet (vita)
 16.Az EU és Kuba közötti politikai és együttműködési megállapodás (vita)
 17.Az Unió szerepe a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és összetettebb világban (vita)
 18.Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtása és felülvizsgálata (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, „Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra” címmel (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala és Brois Ropé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, „Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra” címmel (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, „Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra” címmel (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, „Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra” címmel (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, „Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra” címmel (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, „Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra” címmel (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart és Gérard Deprez, az ALDE képviselőcsoport nevében, „Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra” címmel (B8-0476/2016).

II.   Honduras: az emberi jogok védelmezőinek helyzete (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, „Honduras: az emberi jogok védelmezőinek helyzete” címmel (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében, sur Honduras: az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras és Molly Scott Cato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, „Honduras: az emberi jogok védelmezőinek helyzete” címmel (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward és Flavio Zanonato, az S&D képviselőcsoport nevében, „Honduras: az emberi jogok védelmezőinek helyzete” címmel (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, „Honduras: az emberi jogok védelmezőinek helyzete” címmel (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, „Honduras: az emberi jogok védelmezőinek és az LMBTI személyeknek a helyzete” címmel, (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart és Gérard Deprez, az ALDE képviselőcsoport nevében, „Honduras: az emberi jogok védelmezőinek helyzete” címmel (B8-0482/2016).

III.   Nigéria (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon és Elisabetta Gardini a PPE képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga és Maria Lidia Senra Rodríguez, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Észak-Nigériában a Boko Haram támadásai következtében lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyermekekről (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart és Gérard Deprez az ALDE képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0486/2016).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (vita)

Jelentés a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről [2015/2095(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Roberta Metsola és Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola és Cécile Kashetu Kyenge előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Demetris Papadakis (az AFET bizottság véleményének előadója), Beatriz Becerra Basterrechea (a DEVE bizottság véleményének előadója), Gérard Deprez (a BUDG bizottság véleményének előadója), Elisabeth Morin-Chartier (az EMPL bizottság véleményének előadója), Merja Kyllönen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Andrea Cozzolino (a REGI bizottság véleményének előadója), Mary Honeyball (a FEMM bizottság véleményének előadója), Marlene Mizzi (a PETI bizottság véleményének előadója), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Artis Pabriks, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese és Iliana Iotova.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès és Tonino Picula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal: Krisztina Morvai a „catch the eye” eljárás lefolyásáról (Az elnök ismerteti az alkalmazandó eljárást).

Felszólal: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola és Cécile Kashetu Kyenge.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.9. pont .


4. Az európai mezőgazdasági ágazat válságának enyhítését célzó intézkedések (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000055/2016) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai mezőgazdasági ágazat válságának enyhítését célzó intézkedések (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski kifejti a kérdést.

Phil Hogan (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik és Sofia Ribeiro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić és Seán Kelly.

Felszólal: Phil Hogan.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Ana Gomes, aki arra kéri Martin Schulz elnököt, hogy lépjen kapcsolatba az angolai hatóságokkal egy, az angolai demokráciáért harcoló aktivista csoport elítélése ellen és a csoport egy tagja, Nuno Dala ügyében, aki jelenleg éhségsztrájkot tart. (Az elnök megígéri, hogy továbbítja a kérést.), Piernicola Pedicini, aki arról tájékoztat, hogy Gianroberto Casaleggio, a „Movimento 5 Stelle” egyik alapítója halála miatti gyász jeleként az EFDD képviselőcsoport olasz tagjai nem fognak felszólalni a mai viták során. (Az elnök részvétét fejezi ki a csoport tagjainak), és Olaf Stuger, az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodásról április 6-án Hollandiában tartott népszavazás eredményéről.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Az AKCS-államok csoportjának egyes tagjaiból származó termékek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0094)

Felszólalások

Jarosław Wałęsa (előadó), a szavazás előtt.


5.2. Halászati partnerségi megállapodás Dániával és Grönlanddal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0095)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.3. Megállapodás az Európai Unió és Makaó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0096)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.4. A héa minimális általános mértéke * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A8-0063/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0097)


5.5. Megállapodás Brazília és az Europol között stratégiai együttműködésről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0098)


5.6. Kérelem Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2000(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0099)


5.7. Az ENSZ tengerjogi egyezménye: halászati vonatkozások (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a tengeri biológiai sokféleségről szóló nemzetközi megállapodás halászati vonatkozásairól a nem nemzeti joghatóság alá tartozó területeken – az ENSZ tengerjogi egyezménye [2015/2109(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0100)


5.8. A tenyészállatok és szaporítóanyagaik ***I (szavazás)

Jelentés a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0101)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0101)

Felszólalások

Michel Dantin (előadó), a szavazás előtt.


5.9. A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (szavazás)

Jelentés a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről [2015/2095(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Roberta Metsola és Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0102)


5.10. A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról (szavazás)

Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2012. és 2013. évi éves jelentésekről [2014/2252(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0103)


5.11. Célravezető és hatásos szabályozásprogram (REFIT): helyzetkép és kilátások (szavazás)

Jelentés a „Célravezető és hatásos szabályozásprogramról (REFIT): helyzetkép és kilátások” [2014/2150(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0104)

Felszólalások

Sylvia-Yvonne Kaufmann (előadó), a szavazás előtt.


5.12. Az egységes piaci szabályozás javítása felé (szavazás)

A hatékonyabb egységes piaci szabályozás felé című jelentés [2015/2089(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0105)


5.13. Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása (szavazás)

Jelentés az európai uniós ismeretek iskolai elsajátításáról [2015/2138(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (CULT bizottság)

Elfogadva (P8_TA(2016)0106)


5.14. Az Erasmus+ program és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközei (szavazás)

Jelentés az Erasmus+ programról és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközeiről – az egész életen át tartó tanulás [2015/2257(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0107)


5.15. Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (szavazás)

Jelentés az Unió szerepéről a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben [2015/2060(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0108)


5.16. A part menti halászat a halászatból élő területeken (szavazás)

Jelentés a part menti halászat innovációjáról és diverzifikálásáról a halászatból élő területeken [2015/2090(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0109)


5.17. A közös halászati politika külső dimenziója, ideértve a halászati megállapodásokat is (szavazás)

Jelenés az új közös halászati politika külső dimenziójának alkalmazására vonatkozó közös szabályokról, ideértve a halászati megállapodásokat is [2015/2091(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0110)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Norica Nicolai -jelentés - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák és Andrejs Mamikins

Jelentés Roberta Metsola és Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe és Andrejs Mamikins

Sajjad Karim -jelentés - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei és Andrejs Mamikins

Sylvia-Yvonne Kaufmann -jelentés - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly és Andrejs Mamikins

Anneleen Van Bossuyt -jelentés - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly és Andrejs Mamikins

Damian Drăghici -jelentés - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe és Andrejs Mamikins

Ernest Maragall -jelentés - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov és Andrejs Mamikins

Sylvie Goulard -jelentés - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai és Andrejs Mamikins

Ruža Tomašić -jelentés - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins és Seán Kelly

Linnéa Engström -jelentés - A8-0052/2016
Michela Giuffrida és Andrejs Mamikins.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.30-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A terrorizmus elleni küzdelem a közelmúltbeli terrortámadásokat követően (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A terrorizmus elleni küzdelem a közelmúltbeli terrortámadásokat követően (2016/2646(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Neoklis Sylikiotis, aki válaszol arra, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Lampros Fountoulis, független, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes, Gianluca Buonanno felszólalásáról, Rachida Dati, Tanja Fajon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, és Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Axel Voss, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Sophia in 't Veld, Elisabetta Gardini, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský és Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr és Diane Dodds.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vitát berekesztik.


10. Az adókijátszás és pénzmosás elleni meglévő intézkedések hatékonysága a Panama-akták közelmúltbeli napvilágra kerülésének fényében (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az adókijátszás és pénzmosás elleni meglévő intézkedések hatékonysága a Panama-akták közelmúltbeli napvilágra kerülésének fényében (2016/2647(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Casa, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eduard Kukan, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini és Tibor Szanyi.

Felszólal: Pierre Moscovici, Věra Jourová (a Bizottság tagja) és Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vitát berekesztik.


11. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P8_TA(2015)0439(COR01) és P8_TA(2015)0440(COR01) helyesbítéseket a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2016.4.11-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátásukra, az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítések elfogadottnak tekintendők.


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

Az IMCO bizottság ajánlása a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. április 5-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellene, az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás elérhető a „Séance en direct” weboldalon.


13. Az adózás nyilvánosság általi átláthatóságáról elfogadott határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az adózás nyilvánosság általi átláthatóságáról elfogadott határozat (2016/2552(RSP))

Jonathan Hill (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune és Angelika Niebler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paloma López Bermejo, Notis Marias és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Jonathan Hill.

A vitát berekesztik.


14. A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika fő szempontjai és alapvető választásai lehetőségei (az EUSZ 36. cikke) (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika fő szempontjai és alapvető választásai lehetőségei (az EUSZ 36. cikke) (2016/2564(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke és Sandra Kalniete.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan és David McAllister.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Notis Marias és Andrej Plenković.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


15. A hegyi-karabahi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A hegyi-karabahi helyzet (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala és Eleni Theocharous.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Costas Mavrides és Marek Jurek.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


16. Az EU és Kuba közötti politikai és együttműködési megállapodás (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU és Kuba közötti politikai és együttműködési megállapodás (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa és Norbert Neuser.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Brian Hayes, Notis Marias és Marina Albiol Guzmán.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


17. Az Unió szerepe a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és összetettebb világban (vita)

Jelentés az Unió szerepéről a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és összetettebb világban [2015/2272(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Brian Hayes (a DEVE bizottság véleményének előadója), Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgi Pirinski és Notis Marias.

Felszólal: Federica Mogherini és Sandra Kalniete.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.13-i jegyzőkönyv, 11.10. pont .


18. Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtása és felülvizsgálata (vita)

Jelentés az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtásáról és felülvizsgálatáról [2015/2220(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Julie Girling (a FEMM bizottság véleményének előadója), Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Karol Karski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Federica Mogherini és Tamás Meszerics.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.13-i jegyzőkönyv, 11.11. pont .


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 579.940/OJME).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 24.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat