Rodyklė 
Protokolas
PDF 285kWORD 224k
Antradienis, 2016 m. balandžio 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (diskusijos)
 4.Krizei žemės ūkio sektoriuje sušvelninti skirtos priemonės (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Tam tikrų AKR valstybių kilmės produktai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Žvejybos partnerystės susitarimas su Danija ir Grenlandija: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Europos Sąjungos ir Makao susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.4.Pridėtinės vertės mokesčio minimalus standartinis tarifas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.5.Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.6.Prašymas atšaukti Hermanno Winklerio (Hermann Winkler) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.7.Su žvejyba susiję klausimai Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.8.Veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai ***I (balsavimas)
  5.9.Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (balsavimas)
  5.10.Metinės 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (balsavimas)
  5.11.Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa. (balsavimas)
  5.12.Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas (balsavimas)
  5.13.Mokymasis apie ES mokyklose (balsavimas)
  5.14.Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje (balsavimas)
  5.15.ES vaidmuo tarptautinėse finansų, pinigų ir reguliavimo institucijose ir įstaigose (balsavimas)
  5.16.Mažos apimties priekrantės žvejyba nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse (balsavimas)
  5.17.BŽP išorės aspektas, įskaitant žvejybos susitarimus (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Kova su terorizmu po naujausių teroristinių išpuolių (diskusijos)
 10.Esamų kovos su mokestinių sukčiavimu ir pinigų plovimu priemonių veiksmingumas atsižvelgiant į neseniai paviešintus Panamos dokumentus (diskusijos)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Priimtas sprendimas dėl valstybinių mokesčių skaidrumo (diskusijos)
 14.Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, įskaitant bendrą saugumo ir gynybos politiką (ES sutarties 36 straipsnis) (diskusijos)
 15.Padėtis Kalnų Karabache (diskusijos)
 16.ES ir Kubos politinis ir bendradarbiavimo susitarimas (diskusijos)
 17.ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis (diskusijos)
 18.ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Pakistanas, ypač išpuolis Lahore (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač išpuolio Lahore (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala ir Bronis Ropé Verts/ALE frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač išpuolio Lahore (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač išpuolio Lahore (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač išpuolio Lahore (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač išpuolio Lahore (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ir Helmut Scholz, GUE/NGL frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač išpuolio Lahore (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu dėl Pakistano, ypač išpuolio Lahore (B8-0476/2016).

II.   Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu tema „Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis“ (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, sur Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ir Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu tema „Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis“ (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ir Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu tema „Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis“ (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu tema „Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis“ (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu tema „Hondūras: žmogaus teisių gynėjų, čiabuvių tautų ir LGBTI asmenų padėtis“ (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu tema „Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis“ (B8-0482/2016).

III.   Nigerija (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu, sur Nigerija (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl Nigerijos (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes ir Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu dėl Nigerijos (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl Nigerijos (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu dėl Nigerijos (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ir Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu dėl vaikų perkėlimo iš Šiaurės Nigerijos po grupuotės „ Boko Haram“ išpuolių (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu dėl Nigerijos (B8-0486/2016).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (diskusijos)

Pranešimas dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją [2015/2095(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjos: Roberta Metsola ir Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola ir Cécile Kashetu Kyenge pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Demetris Papadakis (AFET komiteto nuomonės referentas), Beatriz Becerra Basterrechea (DEVE komiteto nuomonės referentė), Gérard Deprez (BUDG komiteto nuomonės referentas), Elisabeth Morin-Chartier (EMPL komiteto nuomonės referentė), Merja Kyllönen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Andrea Cozzolino (REGI komiteto nuomonės referentas), Mary Honeyball (FEMM komiteto nuomonės referentė), Marlene Mizzi (PETI komiteto nuomonės referentė), Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, , nepriklausomas Parlamento narys, Artis Pabriks (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Marina Albiol Guzmán (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini), Bodil Valero, Kristina Winberg (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese ir Iliana Iotova.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo Krisztina Morvai dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos (pirmininkas paaiškino taikomą tvarką).

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola ir Cécile Kashetu Kyenge.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 12 protokolo 5.9 punktas.


4. Krizei žemės ūkio sektoriuje sušvelninti skirtos priemonės (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000055/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Krizei žemės ūkio sektoriuje sušvelninti skirtos priemonės (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski pristatė klausimą.

Phil Hogan (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Albert Deß PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu ir Jan Huitema ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik ir Sofia Ribeiro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić ir Seán Kelly.

Kalbėjo Phil Hogan.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ana Gomes, ji paprašė, kad Pirmininkas Martino Schulz kreiptųsi į Angolos valdžios institucijas dėl nuosprendžio Angolos kovotojų už demokratiją grupės nariams ir dėl vieno iš grupės narių, Nuno Dala, kuris šiuo metu paskelbė bado streiką, padėties (pirmininkas pažadėjo perduoti prašymą), Piernicola Pedicini pranešė, kad dėl Gianroberto Casaleggio, kuris buvo vienas iš partijos „Movimento 5 Stelle“ Italijoje steigėjų, mirties EFDD nariai nedalyvaus šią dieną vyksiančiose diskusijose kaip gedulo ženklas (pirmininkas pakartotinai išreiškė užuojautą frakcijos nariams) ir Olaf Stuger dėl trečiadienį, balandžio 6 d. Nyderlanduose įvykusio referendumo dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo rezultatų.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Tam tikrų AKR valstybių kilmės produktai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus (nauja redakcija) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0094)

Kalbėjo:

Jarosław Wałęsa (pranešėjas) iki balsavimo pradžios.


5.2. Žvejybos partnerystės susitarimas su Danija ir Grenlandija: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0095)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.3. Europos Sąjungos ir Makao susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0096)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.4. Pridėtinės vertės mokesčio minimalus standartinis tarifas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl pareigos taikyti minimalų standartinį tarifą trukmės [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0063/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0097)


5.5. Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0098)


5.6. Prašymas atšaukti Hermanno Winklerio (Hermann Winkler) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Hermanno Winklerio (Hermann Winkler) imunitetą [2016/2000(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0099)


5.7. Su žvejyba susiję klausimai Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Su žvejyba susiję klausimai tarptautiniame susitarime dėl jūrų biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus naudojimo nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiose zonose (Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija)“ [2015/2109(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0100)


5.8. Veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0101)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0101)

Kalbėjo:

Michel Dantin (pranešėjas), avant le vote.


5.9. Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (balsavimas)

Pranešimas dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją [2015/2095(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjos: Roberta Metsola ir Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0102)


5.10. Metinės 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (balsavimas)

Pranešimas dėl metinių 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų [2014/2252(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0103)


5.11. Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa. (balsavimas)

Pranešimas „Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Dabartinė padėtis ir perspektyva“ [2014/2150(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0104)

Kalbėjo:

Sylvia-Yvonne Kaufmann (pranešėja), avant le vote.


5.12. Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimo [2015/2089(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0105)


5.13. Mokymasis apie ES mokyklose (balsavimas)

Pranešimas dėl mokymosi apie ES mokyklose [2015/2138(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (déposée par le groupe ENF)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (CULT komitetas)

Priimta (P8_TA(2016)0106)


5.14. Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje (balsavimas)

Pranešimas „Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje. Mokymosi visą gyvenimą požiūris“ [2015/2257(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0107)


5.15. ES vaidmuo tarptautinėse finansų, pinigų ir reguliavimo institucijose ir įstaigose (balsavimas)

Pranešimas dėl ES vaidmens tarptautinėse finansų, pinigų ir reguliavimo institucijų ir įstaigų veikloje [2015/2060(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0108)


5.16. Mažos apimties priekrantės žvejyba nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse (balsavimas)

Pranešimas dėl mažos apimties priekrantės žvejybos inovacijos ir diversifikacijos nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse [2015/2090(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0109)


5.17. BŽP išorės aspektas, įskaitant žvejybos susitarimus (balsavimas)

Pranešimas „Bendros taisyklės siekiant išorės aspektą taikyti BŽP, įskaitant žvejybos susitarimus“ [2015/2091(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0110)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák ir Andrejs Mamikins

Pranešimas Roberta Metsola ir Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida ir Andrejs Mamikins.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.30 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Kova su terorizmu po naujausių teroristinių išpuolių (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kova su terorizmu po naujausių teroristinių išpuolių (2016/2646(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininkės pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jan Philipp Albrecht), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jan Philipp Albrecht), Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Neoklis Sylikiotis, pastarasis į jį atsakė), Diane James EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Esteban González Pons, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Gerolf Annemans, Ivo Belet (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes dėl Gianluca Buonanno pateikto pasiūlymo, Rachida Dati, Tanja Fajon, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge) ir Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Axel Voss (nesutiko, kad Sophia in 't Veld pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Elisabetta Gardini (nesutiko, kad Sophia in 't Veld pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Paulo Rangel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Dubravka Šuica (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský ir Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr ir Diane Dodds.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo Jeanine Hennis-Plasschaert.

Diskusijos baigtos.


10. Esamų kovos su mokestinių sukčiavimu ir pinigų plovimu priemonių veiksmingumas atsižvelgiant į neseniai paviešintus Panamos dokumentus (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Esamų kovos su mokestinių sukčiavimu ir pinigų plovimu priemonių veiksmingumas atsižvelgiant į neseniai paviešintus Panamos dokumentus (2016/2647(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininkės pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Casa), Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu ir Steven Woolfe EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bernard Monot ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jérôme Lavrilleux), nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eduard Kukan), Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Pierre Moscovici, Věra Jourová (Komisijos narė) ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Diskusijos baigtos.


11. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymai P8_TA(2015)0439(COR01) ir P8_TA(2015)0440(COR01) paskelbti per vakar vykusį plenarinį posėdį (2016 04 11 protokolo 9 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymų, jie laikomi patvirtintais pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

IMCO komiteto rekomendacija neprieštarauti 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Jei per 48 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, ji bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Rekomendaciją galima rasti tinklalapyje Europarl.


13. Priimtas sprendimas dėl valstybinių mokesčių skaidrumo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl valstybinių mokesčių skaidrumo (2016/2552(RSP))

Jonathan Hill (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune ir Angelika Niebler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paloma López Bermejo, Notis Marias ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Jonathan Hill.

Diskusijos baigtos.


14. Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, įskaitant bendrą saugumo ir gynybos politiką (ES sutarties 36 straipsnis) (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, įskaitant bendrą saugumo ir gynybos politiką (ES sutarties 36 straipsnis) (2016/2564(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke ir Sandra Kalniete.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan ir David McAllister.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Notis Marias ir Andrej Plenković.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


15. Padėtis Kalnų Karabache (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Kalnų Karabache (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala ir Eleni Theocharous.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Costas Mavrides ir Marek Jurek.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


16. ES ir Kubos politinis ir bendradarbiavimo susitarimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES ir Kubos politinis ir bendradarbiavimo susitarimas (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa ir Norbert Neuser.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Brian Hayes, Notis Marias ir Marina Albiol Guzmán.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


17. ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis (diskusijos)

Pranešimas „ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis“ [2015/2272(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Brian Hayes (DEVE komiteto nuomonės referentas), Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković ir Liisa Jaakonsaari.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgi Pirinski ir Notis Marias.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Sandra Kalniete.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 13 protokolo 11.10 punktas.


18. ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra (diskusijos)

Pranešimas dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir peržiūros [2015/2220(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Julie Girling (FEMM komiteto nuomonės referentė), Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Karol Karski ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Tamás Meszerics.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 13 protokolo 11.11 punktas.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 579.940/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 24.00 val.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Teisinė informacija - Privatumo politika