Indekss 
Protokols
PDF 283kWORD 195k
Otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (debates)
 4.Pasākumi krīzes mazināšanai Eiropas lauksaimniecības nozarē (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Dažu ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Dāniju un Grenlandi – zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.ES un Makao nolīgums par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.PVN minimālā pamatlikme * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Nolīgums par stratēģisko sadarbību starp Brazīliju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Pieprasījums atcelt Hermann Winkler imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.7.ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.8.Vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie produkti ***I (balsošana)
  
5.9.Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (balsošana)
  
5.10.2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (balsošana)
  
5.11.Normatīvās atbilstības un izpildes programma (balsošana)
  
5.12.Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (balsošana)
  
5.13.Mācīšanās par ES skolā (balsošana)
  
5.14."Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (balsošana)
  
5.15.ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (balsošana)
  
5.16.Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (balsošana)
  
5.17.KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Terorisma apkarošana pēc nesenajiem teroristu uzbrukumiem (debates)
 10.Pašreizējo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu efektivitāte, ņemot vērā "Panamas dokumentu" neseno nonākšanu atklātībā (debates)
 11.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Lēmumi, kas pieņemti par nodokļu publisku pārredzamību (debates)
 14.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) (debates)
 15.Stāvoklis Kalnu Karabahā (debates)
 16.ES un Kubas politiskais un sadarbības nolīgums (debates)
 17.ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule (debates)
 18.ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Pakistānu, it īpaši uzbrukumu Lahorā (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala un Bronis Ropė, Igor Šoltes, Heidi Hautala un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par Pakistānu, it īpaši uzbrukumu Lahorā (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Pakistānu, it īpaši uzbrukumu Lahorā (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Pakistānu, it īpaši uzbrukumu Lahorā (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par Pakistānu, it īpaši uzbrukumu Lahorā (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā – par Pakistānu, it īpaši uzbrukumu Lahorā (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā – par Pakistānu, it īpaši uzbrukumu Lahorā (B8-0476/2016).

II.   Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par Hondurasu — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par Hondurasu — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā – par Hondurasu — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward un Flavio Zanonato S&D grupas vārdā – par Hondurasu — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Hondurasu — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā – par Hondurasu — pirmiedzīvotāju un LGBTI personu tiesību aizstāvju stāvoklis (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā – par Hondurasu — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (B8-0482/2016).

III.   Nigērija (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Nigēriju (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par Nigēriju (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par Nigēriju (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Nigēriju (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā – par Nigēriju (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga un Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā – par bērnu pārvietošanu Nigērijas ziemeļos saistībā ar Boko Haram uzbrukumiem (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā – par Nigēriju (B8-0486/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (debates)

Ziņojums par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā [2015/2095(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referentes: Roberta Metsola un Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016).

Roberta Metsola un Cécile Kashetu Kyenge iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Demetris Papadakis (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Beatriz Becerra Basterrechea (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Gérard Deprez (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Elisabeth Morin-Chartier (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Merja Kyllönen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Andrea Cozzolino (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Mary Honeyball (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Marlene Mizzi (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Artis Pabriks, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese un Iliana Iotova.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès un Tonino Picula.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica un Neoklis Sylikiotis.

Uzstājās Krisztina Morvai – par brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītājs paskaidroja piemērojamo procedūru).

Uzstājās Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola un Cécile Kashetu Kyenge.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.4.2016. protokola 5.9. punkts.


4. Pasākumi krīzes mazināšanai Eiropas lauksaimniecības nozarē (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000055/2016) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Pasākumi krīzes mazināšanai Eiropas lauksaimniecības nozarē (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016).

Czesław Adam Siekierski izvērsa jautājumu.

Phil Hogan (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Albert Deß PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā un Jan Huitema ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik un Sofia Ribeiro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić un Seán Kelly.

Uzstājās Phil Hogan.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ana Gomes, kura prasīja, lai priekšsēdētājs Martin Schulz sazinātos ar Angolas iestādēm, iestājoties pret aktīvistu grupas, kas cīnās par demokrātiju Angolā, notiesāšanu, kā arī saistībā ar Nuno Dala, kas ir viens no šīs grupas locekļiem un patlaban ir pieteicis bada streiku, stāvokli (sēdes vadītājs apņēmās nodot šo pieprasījumu), Piernicola Pedicini, lai paziņotu, ka, godinot viena no Itālijas kustības “5 Stelle” dibinātājiem Gianroberto Casaleggio aiziešanu mūžībā, itāļu deputāti, kas ir EFDD grupas locekļi, neuzstāsies šīs dienas debatēs (sēdes vadītājs atkārtoti izteica līdzjūtību grupas locekļiem), un Olaf Stuger par trešdien, 6. aprīlī, Nīderlandē notikušā referenduma par asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu rezultātiem.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Dažu ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (pārstrādāta redakcija) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0094).

Uzstāšanās

Jarosław Wałęsa (referents) – pirms balsojuma.


5.2. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Dāniju un Grenlandi – zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Marco Affronte (A8-0067/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0095).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.3. ES un Makao nolīgums par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas Makao Īpašās pārvaldes apgabala valdību [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0096).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.4. PVN minimālā pamatlikme * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0063/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0097).


5.5. Nolīgums par stratēģisko sadarbību starp Brazīliju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropolu [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0070/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0098).


5.6. Pieprasījums atcelt Hermann Winkler imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Hermann Winkler imunitāti [2016/2000(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0099).


5.7. ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par zivsaimniecības aspektiem starptautiskajā nolīgumā par jūras bioloģisko daudzveidību apgabalos, kas nav valstu jurisdikcijā (ANO Jūras tiesību konvencija) [2015/2109(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0042/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0100).


5.8. Vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie produkti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Michel Dantin (A8-0288/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0101).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0101).

Uzstāšanās

Michel Dantin (referents) – pirms balsojuma.


5.9. Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (balsošana)

Ziņojums par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā [2015/2095(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referentes: Roberta Metsola un Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0102).


5.10. 2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (balsošana)

Ziņojums par 2012. un 2013. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti [2014/2252(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A8-0301/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0103).


5.11. Normatīvās atbilstības un izpildes programma (balsošana)

Ziņojums par normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT) — pašreizējais stāvoklis un perspektīva [2014/2150(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0104).

Uzstāšanās

Sylvia-Yvonne Kaufmann (referente), avant le vote.


5.12. Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (balsošana)

Ziņojums par virzību uz labāku vienotā tirgus regulējumu [2015/2089(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0105).


5.13. Mācīšanās par ES skolā (balsošana)

Ziņojums par mācīšanos par ES skolā [2015/2138(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Damian Drăghici (A8-0021/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (CULT komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2016)0106).


5.14. "Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (balsošana)

Ziņojums par "Erasmus+" un citiem instrumentiem mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā — mūžizglītības pieeja [2015/2257(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Ernest Maragall (A8-0049/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0107).


5.15. ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (balsošana)

Ziņojums par ES lomu starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā [2015/2060(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sylvie Goulard (A8-0027/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0108).


5.16. Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (balsošana)

Ziņojums par inovāciju un diversifikāciju piekrastes mazapjoma zvejas jomā no zivsaimniecības atkarīgos reģionos [2015/2090(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0044/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0109).


5.17. KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (balsošana)

Ziņojums par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz KZP ārējās dimensijas īstenošanu, tostarp nolīgumiem zivsaimniecības nozarē [2015/2091(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0052/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0110).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Norica Nicolai ziņojums - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák un Andrejs Mamikins

Roberta Metsola un Cécile Kashetu Kyenge ziņojums - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe un Andrejs Mamikins

Sajjad Karim ziņojums - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei un Andrejs Mamikins

Sylvia-Yvonne Kaufmann ziņojums - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly un Andrejs Mamikins

Anneleen Van Bossuyt ziņojums - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly un Andrejs Mamikins

Damian Drăghici ziņojums - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe un Andrejs Mamikins

Ernest Maragall ziņojums - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov un Andrejs Mamikins

Sylvie Goulard ziņojums - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai un Andrejs Mamikins

Ruža Tomašić ziņojums - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Linnéa Engström ziņojums - A8-0052/2016
Michela Giuffrida un Andrejs Mamikins.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.30 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Terorisma apkarošana pēc nesenajiem teroristu uzbrukumiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Terorisma apkarošana pēc nesenajiem teroristu uzbrukumiem (2016/2646(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, uzdodot zilās kartītes jautājumu Neoklis Sylikiotis, kas uz to atbildēja, Diane James EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes – par Gianluca Buonanno izteikumiem, Rachida Dati, Tanja Fajon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, un Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Axel Voss, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Sophia in 't Veld, Elisabetta Gardini, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský un Anna Maria Corazza Bildt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr un Diane Dodds.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debates tika slēgtas.


10. Pašreizējo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu efektivitāte, ņemot vērā "Panamas dokumentu" neseno nonākšanu atklātībā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pašreizējo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu efektivitāte, ņemot vērā "Panamas dokumentu" neseno nonākšanu atklātībā (2016/2647(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Pablo Zalba Bidegain PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Casa, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā un Steven Woolfe EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bernard Monot ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eduard Kukan, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini un Tibor Szanyi.

Uzstājās Pierre Moscovici, Věra Jourová (Komisijas locekle) un Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debates tika slēgtas.


11. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumiem P8_TA(2015)0439(COR01) un P8_TA(2015)0440(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (11.4.2016. protokola 9. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši balsot par šiem kļūdu labojumiem, tos uzskata par apstiprinātiem.


12. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

IMCO komitejas ieteikums neiebilst pret Komisijas 2016. gada 5. aprīļa deleģēto regulu, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


13. Lēmumi, kas pieņemti par nodokļu publisku pārredzamību (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmumi, kas pieņemti par nodokļu publisku pārredzamību (2016/2552(RSP)).

Jonathan Hill (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pablo Zalba Bidegain PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Michael Theurer ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune un Angelika Niebler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paloma López Bermejo, Notis Marias un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Jonathan Hill.

Debates tika slēgtas.


14. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) (2016/2564(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke un Sandra Kalniete.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan un David McAllister.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Notis Marias un Andrej Plenković.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


15. Stāvoklis Kalnu Karabahā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kalnu Karabahā (2016/2650(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala un Eleni Theocharous.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Costas Mavrides un Marek Jurek.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


16. ES un Kubas politiskais un sadarbības nolīgums (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Kubas politiskais un sadarbības nolīgums (2016/2651(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa un Norbert Neuser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Brian Hayes, Notis Marias un Marina Albiol Guzmán.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


17. ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule (debates)

Ziņojums par ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule [2015/2272(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A8-0069/2016).

Sandra Kalniete iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve).

Uzstājās Brian Hayes (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković un Liisa Jaakonsaari.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgi Pirinski un Notis Marias.

Uzstājās Federica Mogherini un Sandra Kalniete.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.4.2016. protokola 11.10. punkts.


18. ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (debates)

Ziņojums par ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu un pārskatīšanu [2015/2220(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tamás Meszerics (A8-0051/2016).

Tamás Meszerics iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve).

Uzstājās Julie Girling (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Karol Karski ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Federica Mogherini un Tamás Meszerics.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.4.2016. protokola 11.11. punkts.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 579.940/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 24.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Juridisks paziņojums - Privātuma politika