Index 
Proces-verbal
PDF 290kWORD 206k
Marţi, 12 aprilie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (dezbatere)
 4.Criza de pe piața agricolă (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Produsele originare din anumite state ACP ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, Danemarca și Groenlanda: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Acordul UE-Macao privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Cota standard minimă a TVA * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Acordul privind cooperarea strategică dintre Brazilia și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Cerere de ridicare a imunității lui Hermann Winkler (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Animale de reproducție și material germinativ provenit de la acestea ***I (vot)
  
5.9.Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (vot)
  
5.10.Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (vot)
  
5.11.Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (vot)
  
5.12.Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (vot)
  
5.13.Cunoașterea UE în școală (vot)
  
5.14.Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (vot)
  
5.15.Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (vot)
  
5.16.Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (vot)
  
5.17.Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Combaterea terorismului în urma atacurilor teroriste recente (dezbatere)
 10.Eficacitatea măsurilor existente de combatere a evaziunii fiscale și a spălării de bani din perspectiva recentelor dezvăluiri în dosarul Panama (dezbatere)
 11.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 13.Decizie adoptată privind transparența fiscală publică (dezbatere)
 14.Aspectele principale şi opţiunile fundamentale din domeniul politicii externe şi de securitate comune şi ale politicii de securitate şi apărare comune (articolul 36 din TUE) (dezbatere)
 15.Situația din Nagorno-Karabah (dezbatere)
 16.Acordul politic și de cooperare UE - Cuba (dezbatere)
 17.UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (dezbatere)
 18.Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Pakistan, în special atacul de la Lahore (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Pakistan, în special atacul de la Lahore (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala și Brois Ropé, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Pakistan, în special atacul de la Lahore (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Pakistan, în special atacul de la Lahore (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la Pakistan, în special atacul de la Lahore (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la Pakistan, în special atacul de la Lahore (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Pakistan, în special atacul de la Lahore (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, referitoare la Pakistan, în special atacul de la Lahore (B8-0476/2016).

II.   Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD, referitoare la Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward și Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, referitoare la Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Honduras: situația apărătorilor drepturilor popoarelor autohtone și a persoanelor LGBTI (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, referitoare la Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0482/2016).

III.   Nigeria (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Nigeria (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la Nigeria (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Nigeria (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Nigeria (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon și Elisabetta Gardini în numele Grupului PPE, referitoare la Nigeria (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga și Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la deplasarea copiilor în nordul Nigeriei în urma atacurilor grupării Boko Haram (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart și Gérard Deprez în numele Grupului ALDE, referitoare la Nigeria (B8-0486/2016).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (dezbatere)

Raport referitor la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE [2015/2095(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola și Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola și Cécile Kashetu Kyenge și-au prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Demetris Papadakis (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Gérard Deprez (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Merja Kyllönen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Andrea Cozzolino (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Mary Honeyball (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Marlene Mizzi (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Artis Pabriks, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese și Iliana Iotova.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și Neoklis Sylikiotis.

A intervenit Krisztina Morvai cu privire la desfășurarea procedurii „catch the eye” (Președintele a explicat procedura aplicabilă).

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola și Cécile Kashetu Kyenge.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.9 al PV din 12.4.2016.


4. Criza de pe piața agricolă (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000055/2016) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Măsuri în vederea atenuării crizei din sectorul agricol european (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

Phil Hogan (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, și Jan Huitema, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik și Sofia Ribeiro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić și Seán Kelly.

A intervenit Phil Hogan.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Ana Gomes, care a solicitat Președintelui Martin Schulz să intervină pe lângă autoritățile angoleze împotriva condamnării unui grup de militanți pentru democrație din Angola și cu privire la situația lui Nuno Dala, unul dintre membrii acesteia, în prezent în greva foamei (Președintele s-a angajat să transmită această solicitare), Piernicola Pedicini, pentru a comunica că, în semn de doliu în urma decesului lui Gianroberto Casaleggio, co-fondator al „Movimento 5 Stelle” din Italia, membrii italieni ai Grupului EFDD nu vor lua cuvântul în timpul dezbaterilor de astăzi (Președintele a transmis din nou condoleanțe membrilor grupului), și Olaf Stuger, cu privire la rezultatele referendumului privind acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Ukraina, care a avut loc miercuri, 6 aprilie, în Țările de Jos.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Produsele originare din anumite state ACP ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (reformare) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0094)

Intervenții

Jarosław Wałęsa (raportor), înaintea votării.


5.2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, Danemarca și Groenlanda: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0095)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.3. Acordul UE-Macao privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0096)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.4. Cota standard minimă a TVA * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0063/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0097)


5.5. Acordul privind cooperarea strategică dintre Brazilia și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Republica Federativă a Braziliei și Europol [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0098)


5.6. Cerere de ridicare a imunității lui Hermann Winkler (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Hermann Winkler [2016/2000(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0099)


5.7. Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la aspecte legate de pescuit în cadrul Acordului internațional privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicțiilor naționale - Convenția ONU privind dreptul mării [2015/2109(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0100)


5.8. Animale de reproducție și material germinativ provenit de la acestea ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0101)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0101)

Intervenții

Michel Dantin (raportor), înaintea votării.


5.9. Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (vot)

Raport referitor la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE [2015/2095(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola și Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0102)


5.10. Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (vot)

Raport referitor la rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2014/2252(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0103)


5.11. Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (vot)

Raport referitor la Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective [2014/2150(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0104)

Intervenții

Sylvia-Yvonne Kaufmann (raportoare), înaintea votării.


5.12. Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (vot)

Raport referitor la îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice [2015/2089(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0105)


5.13. Cunoașterea UE în școală (vot)

Raport referitor la cunoașterea UE în școală [2015/2138(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (Comisia CULT)

Adoptat (P8_TA(2016)0106)


5.14. Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (vot)

Raport referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții [2015/2257(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0107)


5.15. Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (vot)

Raport referitor la rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale [2015/2060(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0108)


5.16. Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (vot)

Raport referitor la inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit [2015/2090(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0109)


5.17. Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (vot)

Raport referitor la normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului [2015/2091(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0110)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák și Andrejs Mamikins

Raport Roberta Metsola și Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe și Andrejs Mamikins

Raport Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei și Andrejs Mamikins

Raport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly și Andrejs Mamikins

Raport Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly și Andrejs Mamikins

Raport Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe și Andrejs Mamikins

Raport Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov și Andrejs Mamikins

Raport Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai și Andrejs Mamikins

Raport Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida și Andrejs Mamikins.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.30, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Combaterea terorismului în urma atacurilor teroriste recente (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Combaterea terorismului în urma atacurilor teroriste recente (2016/2646(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jan Philipp Albrecht, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Neoklis Sylikiotis, care a răspuns, Diane James, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Lampros Fountoulis, neafiliat, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes, referitor la afirmațiile lui Gianluca Buonanno, Rachida Dati, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, și Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Axel Voss, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Sophia in 't Veld, Elisabetta Gardini, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský și Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr și Diane Dodds.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

A intervenit Jeanine Hennis-Plasschaert.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Eficacitatea măsurilor existente de combatere a evaziunii fiscale și a spălării de bani din perspectiva recentelor dezvăluiri în dosarul Panama (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Eficacitatea măsurilor existente de combatere a evaziunii fiscale și a spălării de bani din perspectiva recentelor dezvăluiri în dosarul Panama (2016/2647(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Casa, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, și Steven Woolfe, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Bernard Monot, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eduard Kukan, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes și Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Věra Jourová (membră a Comisiei) și Jeanine Hennis-Plasschaert.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificările P8_TA(2015)0439(COR01) și P8_TA(2015)0440(COR01) au fost anunțate în plen în ziua precedentă (punctul 9 al PV din 11.4.2016).

Având în vedere că nu au făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], aceste rectificări sunt considerate adoptate.


12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

Recomandarea Comisiei IMCO de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 5 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Dacă această recomandare nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ea va fi considerată aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul „Europarl” pe durata actualei perioade de sesiune.


13. Decizie adoptată privind transparența fiscală publică (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată privind transparența fiscală publică (2016/2552(RSP))

Jonathan Hill (membru al Comisiei) a făcut declarația.

A intervenit Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune și Angelika Niebler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paloma López Bermejo, Notis Marias și Kostas Chrysogonos.

A intervenit Jonathan Hill.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Aspectele principale şi opţiunile fundamentale din domeniul politicii externe şi de securitate comune şi ale politicii de securitate şi apărare comune (articolul 36 din TUE) (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Aspectele principale şi opţiunile fundamentale din domeniul politicii externe şi de securitate comune şi ale politicii de securitate şi apărare comune (articolul 36 din TUE) (2016/2564(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke și Sandra Kalniete.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan și David McAllister.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Notis Marias și Andrej Plenković.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Situația din Nagorno-Karabah (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nagorno-Karabah (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala și Eleni Theocharous.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Costas Mavrides și Marek Jurek.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Acordul politic și de cooperare UE - Cuba (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Acordul politic și de cooperare UE - Cuba (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa și Norbert Neuser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Brian Hayes, Notis Marias și Marina Albiol Guzmán.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (dezbatere)

Raport referitor la poziția UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă [2015/2272(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Brian Hayes (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković și Liisa Jaakonsaari.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgi Pirinski și Notis Marias.

Au intervenit: Federica Mogherini și Sandra Kalniete.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.10 al PV din 13.4.2016.


18. Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală (dezbatere)

Raport referitor la implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală [2015/2220(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Julie Girling (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Karol Karski, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller și Brando Benifei.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Federica Mogherini și Tamás Meszerics.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.11 al PV din 13.4.2016.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 579.940/OJME).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 24.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Aviz juridic - Politica de confidențialitate