Zoznam 
Zápisnica
PDF 286kWORD 196k
Utorok, 12. apríla 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (rozprava)
 4.Opatrenia na zmiernenie krízy európskeho odvetvia poľnohospodárstva (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Výrobky s pôvodom v určitých štátoch skupiny štátov AKT ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Dánskom a Grónskom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Dohoda medzi EÚ a Macaom o určitých aspektoch leteckých služieb *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Minimálna štandardná sadzba DPH * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Dohoda o strategickej spolupráci medzi Brazíliou a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Žiadosť o zbavenie imunity Hermanna Winklera (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve: aspekty rybolovu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.8.Plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty ***I (hlasovanie)
  
5.9.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (hlasovanie)
  
5.10.Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite (hlasovanie)
  
5.11.Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (hlasovanie)
  
5.12.Cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (hlasovanie)
  
5.13.Získavanie vedomostí o EÚ v škole (hlasovanie)
  
5.14.Program Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (hlasovanie)
  
5.15.Úloha EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (hlasovanie)
  
5.16.Malý pobrežný rybolov v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu (hlasovanie)
  
5.17.Vonkajší rozmer SRP vrátane rybárskych dohôd (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Boj proti terorizmu po nedávnych teroristických útokoch (rozprava)
 10.Účinnosť existujúcich opatrení proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí s ohľadom na nedávne odhalenia Panamských dokumentov (rozprava)
 11.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s daňovou transparentnosťou vo verejnom sektore (rozprava)
 14.Hlavné aspekty a základné možnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 ZEÚ) (rozprava)
 15.Situácia v Náhornom Karabachu (rozprava)
 16.Dohoda o politike a spolupráci medzi EÚ a Kubou (rozprava)
 17.EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (rozprava)
 18.Vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ – Stredná Ázia (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Pakistan, najmä útok v Láhaure (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o Pakistane, najmä útoku v Láhaure (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala a Brois Ropé, v mene skupiny Verts/ALE, o Pakistane, najmä útoku v Láhaure (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o Pakistane, najmä útoku v Láhaure (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o Pakistane, najmä útoku v Láhaure (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o Pakistane, najmä útoku v Láhaure (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, o Pakistane, najmä útoku v Láhaure (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart a Gérard Deprez, v mene skupiny ALDE, o Pakistane, najmä útoku v Láhaure (B8-0476/2016).

II.   Honduras: situácia obhajcov ľudských práv (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, o Hondurase: situácia obhajcov ľudských práv (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o Hondurase: situácia obhajcov ľudských práv (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras a Molly Scott Cato, v mene skupiny Verts/ALE, o Hondurase: situácia obhajcov ľudských práv (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Flavio Zanonato, v mene skupiny S&D, o Hondurase: situácia obhajcov ľudských práv (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o Hondurase: situácia obhajcov ľudských práv (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL, o Hondurase: situácia obhajcov ľudských práv domorodého obyvateľstva o osôb LGBTI (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart a Gérard Deprez, v mene skupiny ALDE, o Hondurase: situácia obhajcov ľudských práv (B8-0482/2016).

III.   Nigéria (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o Nigérii (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR, o Nigérii (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Nigérii (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o Nigérii (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, o Nigérii (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Maria Lidia Senra Rodríguez, v mene skupiny GUE/NGL, o vysídľovaní detí v severnej Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, o Nigérii (B8-0486/2016).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (rozprava)

Správa o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii [2015/2095(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyne: Roberta Metsola a Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge uviedli svoju správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Demetris Papadakis (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Beatriz Becerra Basterrechea (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Gérard Deprez (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Elisabeth Morin-Chartier (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Merja Kyllönen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Andrea Cozzolino (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Mary Honeyball (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Marlene Mizzi (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Artis Pabriks, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese a Iliana Iotova.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpila Krisztina Morvai k priebehu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (predsedajúci vysvetlil platný postup).

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 12.4.2016.


4. Opatrenia na zmiernenie krízy európskeho odvetvia poľnohospodárstva (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000055/2016), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Opatrenia na zmiernenie krízy európskeho odvetvia poľnohospodárstva (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Phil Hogan (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR a Jan Huitema v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik a Sofia Ribeiro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes, ktorá požiadala predsedu Martina Schulza, aby vyzval angolské orgány, aby zasiahli proti odsúdeniu skupiny aktivistov za demokraciu v Angole a v súvislosti so situáciou jedného z jej členov, Nuna Dalu, ktorý v súčasnosti drží protestnú hladovku (predsedajúci prisľúbil, že žiadosť postúpi ďalej), Piernicola Pedicini, ktorý oznámil, že na znak úcty v súvislosti s úmrtím Gianroberta Casaleggioa, spoluzakladateľa "Movimento 5 Stelle" v Taliansku, talianski členovia skupiny EFDD nevystúpia počas dnešnej rozpravy (predsedajúci vyjadril sústrasť členom skupiny), a Olaf Stuger k výsledkom referenda o asociačnej dohode medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnilo v stredu 6. apríla v Holandsku.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Výrobky s pôvodom v určitých štátoch skupiny štátov AKT ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (prepracované znenie) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0094)

Vystúpenia:

Jarosław Wałęsa (spravodajca), pred hlasovaním.


5.2. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Dánskom a Grónskom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej, v mene Európskej únie [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0095)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.3. Dohoda medzi EÚ a Macaom o určitých aspektoch leteckých služieb *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0096)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.4. Minimálna štandardná sadzba DPH * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0063/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0097)


5.5. Dohoda o strategickej spolupráci medzi Brazíliou a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o strategickej spolupráci medzi Brazílskou federatívnou republikou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0098)


5.6. Žiadosť o zbavenie imunity Hermanna Winklera (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Hermanna Winklera [2016/2000(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0099)


5.7. Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve: aspekty rybolovu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o aspektoch rybolovu v rámci medzinárodnej dohody o morskej biodiverzite v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie, Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve [2015/2109(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0100)


5.8. Plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmienkach na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich dovoz do Únie [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0101)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0101)

Vystúpenia:

Michel Dantin (spravodajca), pred hlasovaním.


5.9. Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (hlasovanie)

Správa o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii [2015/2095(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyne: Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0102)


5.10. Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite (hlasovanie)

Stanovisko k výročným správam za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite [2014/2252(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0103)


5.11. Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (hlasovanie)

Správa o Programe regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti [2014/2150(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0104)

Vystúpenia:

Sylvia-Yvonne Kaufmann (spravodajkyňa), pred hlasovaním.


5.12. Cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (hlasovanie)

Správa o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu [2015/2089(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0105)


5.13. Získavanie vedomostí o EÚ v škole (hlasovanie)

Správa o získavaní vedomostí o EÚ v škole [2015/2138(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (výbor CULT)

Prijatý (P8_TA(2016)0106)


5.14. Program Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (hlasovanie)

Správa o programe Erasmus+ a ďalších nástrojoch na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania [2015/2257(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0107)


5.15. Úloha EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (hlasovanie)

Správa o úlohe EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov [2015/2060(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0108)


5.16. Malý pobrežný rybolov v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu (hlasovanie)

Správa o inováciách a diverzifikácii malého pobrežného rybolovu v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu [2015/2090(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0109)


5.17. Vonkajší rozmer SRP vrátane rybárskych dohôd (hlasovanie)

Správa o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd [2015/2091(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0110)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins

Správa: Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe a Andrejs Mamikins

Správa: Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei a Andrejs Mamikins

Správa: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Andrejs Mamikins

Správa: Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Andrejs Mamikins

Správa: Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe a Andrejs Mamikins

Správa: Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov a Andrejs Mamikins

Správa: Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai a Andrejs Mamikins

Správa: Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida a Andrejs Mamikins.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Boj proti terorizmu po nedávnych teroristických útokoch (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Boj proti terorizmu po nedávnych teroristických útokoch (2016/2646(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Neoklisovi Sylikiotisovi, ktorý odpovedal na otázku, Diane James v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes k návrhom Gianlucu Buonanna, Rachida Dati, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, a Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Elisabetta Gardini, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský a Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr a Diane Dodds.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

V rozprave vystúpila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava sa skončila.


10. Účinnosť existujúcich opatrení proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí s ohľadom na nedávne odhalenia Panamských dokumentov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Účinnosť existujúcich opatrení proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí s ohľadom na nedávne odhalenia Panamských dokumentov (2016/2647(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Casa, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE a Steven Woolfe v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bernard Monot v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Eduard Kukan, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Věra Jourová (členka Komisie) a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava sa skončila.


11. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 9 zápisnice zo dňa 11.4.2016) boli oznámené korigendá P8_TA(2015)0439(COR01) a P8_TA(2015)0440(COR01).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala v súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.


12. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

odporúčanie výboru IMCO nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 5. apríla 2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie v lehote 24 hodín proti tomuto odporúčaniu námietku, považuje sa za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Europarl.


13. Rozhodnutie prijaté v súvislosti s daňovou transparentnosťou vo verejnom sektore (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté v súvislosti s daňovou transparentnosťou vo verejnom sektore (2016/2552(RSP))

Jonathan Hill (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune a Angelika Niebler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paloma López Bermejo, Notis Marias a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill.

Rozprava sa skončila.


14. Hlavné aspekty a základné možnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 ZEÚ) (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Hlavné aspekty a základné možnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 ZEÚ) (2016/2564(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke a Sandra Kalniete.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan a David McAllister.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Notis Marias a Andrej Plenković.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


15. Situácia v Náhornom Karabachu (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Náhornom Karabachu (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala a Eleni Theocharous.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Costas Mavrides a Marek Jurek.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


16. Dohoda o politike a spolupráci medzi EÚ a Kubou (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Dohoda o politike a spolupráci medzi EÚ a Kubou (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa a Norbert Neuser.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Brian Hayes, Notis Marias a Marina Albiol Guzmán.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


17. EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (rozprava)

Správa o EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet [2015/2272(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete uviedla správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković a Liisa Jaakonsaari.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgi Pirinski a Notis Marias.

Vystúpili: Federica Mogherini a Sandra Kalniete.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 13.4.2016.


18. Vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ – Stredná Ázia (rozprava)

Správa o vykonávaní a preskúmaní stratégie EÚ – Stredná Ázia [2015/2220(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Julie Girling (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Karol Karski v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Federica Mogherini a Tamás Meszerics.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 13.4.2016.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 579.940/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 24.00 h.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia