Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. aprill 2016 - Strasbourg

11. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotlus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0111)


11.2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0112)


11.3. Paranduseelarve projekt nr 1/2016: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2016 kohta – uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0113)


11.4. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Samo Jereb kontrollikoja liikmeks [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 1. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Samo Jerebi ametissenimetamine

Vastu võetud (P8_TA(2016)0114)


11.5. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Mihails Kozlovs kontrollikoja liikmeks [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 2. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Mihails Kozlovsi ametissenimetamine

Vastu võetud (P8_TA(2016)0115)


11.6. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Jan Gregor kontrollikoja liikmeks [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 3. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Jan Gregori ametissenimetamine

Vastu võetud (P8_TA(2016)0116)


11.7. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Ladislav Balko kontrollikoja liikmeks [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 4. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Ladislav Balko ametissenimetamine

Vastu võetud (P8_TA(2016)0117)


11.8. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Janusz Wojciechowski kontrollikoja liikmeks [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 5. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Janusz Wojciechowski ametissenimetamine

Tagasi lükatud (P8_TA(2016)0118)


11.9. Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning artikli 106 lõike 4 punktile c Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ja Frédérique Ries ENVI komisjoni nimel komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0119)

Sõnavõtud

Angélique Delahaye esitas muudatusettepaneku 11 kohta suulise muudatusettepaneku. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


11.10. EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (hääletus)

ELi kohta muutuvas maailmas, mis on üha rohkem ühendatud, vaidlustatum ja keerukam [2015/2272(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0120)


11.11. ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (hääletus)

Raport ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta [2015/2220(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0121)


11.12. Zika viiruse puhang (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000030/2016), mille esitas(id) Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI komisjoni nimel komisjonile: Zika viiruse puhang (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Arutelu toimus10. märtsil 2016 (10.3.2016 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekust teatati 13. aprillil 2016 (13.4.2016 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanek B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0122)


11.13. Olukord Poolas (hääletus)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Olukord Poolas (2015/3031(RSP))

Arutelu toimus19. jaanuaril 2016 (19.1.2016 protokollipunkt 10).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 13. aprillil 2016 (13.4.2016 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 ja B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0461/2016/rev

Vastu võetud (P8_TA(2016)0123)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0463/2016, B8-0464/2016 ja B8-0465/2016 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Enne hääletust Syed Kamall, kes taotlus kodukorra artikli 190 lõike 4 alusel hääletuse edasilükkamist, Jadwiga Wiśniewska toetas taotlust, Gianni Pittella oli selle vastu.
Parlament lükkas nimelisel hääletusel (146 poolt, 501 vastu, erapooletuid 35) taotluse tagasi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika