Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0023(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0248/2015

Внесени текстове :

A8-0248/2015

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0127

Протокол
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург

16. Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Arnaud Danjean (докладчик по становището на комисията AFET), Axel Voss, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Monica Macovei, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht и Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht и Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni и Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Емил Радев, Nuno Melo, Brice Hortefeux, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić и Patricija Šulin.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert и Timothy Kirkhope.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 14.4.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност