Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0248/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0248/2015

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0127

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

16. Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) ***I (συζήτηση)
CRE

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Ο Timothy Kirkhope παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Monica Macovei, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jan Philipp Albrecht και Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jan Philipp Albrecht και Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni και Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Jeanine Hennis-Plasschaert και Timothy Kirkhope.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου