Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0442/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0442/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 17
CRE 13/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.9
CRE 14/04/2016 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0133

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

17. Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (2016/2898(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Σοφία Σακοράφα, Ernest Maragall, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ελευθέριου Συναδινού, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Λάμπρος Φουντούλης, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Μιλτιάδης Κύρκος, Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, και Beatrix von Storch.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Ελένη Θεοχάρους, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Εύα Καϊλή, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Λευτέρης Χριστοφόρου, Javi López, Νότης Μαριάς, Δημήτρης Παπαδάκης, Angel Dzhambazki και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian-Silviu Buşoi, Κώστας Μαυρίδης, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Kati Piri, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου