Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2896(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0440/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0440/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0134

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

18. Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (2016/2896(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogusław Liberadzki, Andi Cristea, Νότης Μαριάς, Andrey Kovatchev, Susanne Melior και György Hölvényi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Ivan Jakovčić και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Αλβανία (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου