Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

19. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος προβαίνει στην ανακοίνωση suivante:

Η σύσταση της επιτροπής IMCO να μην διατυπώσει αντιρρήσεις για μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ανακοινώθηκε στην ολομέλεια την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.4.2016).

Καμία αντίρρηση δεν έχει προβληθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 14 Απριλίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου