Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0402(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0199/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0199/2015

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0131

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

22. Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Η Constance Le Grip παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michèle Rivasi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Lara Comi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson και Dietmar Köster.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Victor Negrescu και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Constance Le Grip.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου