Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2019(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0131/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0131/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0132

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

23. Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 [2016/2019(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Ο Indrek Tarand παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jean-Paul Denanot, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Victor Negrescu, Νότης Μαριάς, Liadh Ní Riada και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει ο Indrek Tarand.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου