Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

25. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. maaliskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta tiettyjen viininvalmistusmenetelmien osalta (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmistä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. maaliskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään elvytyssuunnitelmien, kriisinratkaisusuunnitelmien ja konsernien kriisinratkaisusuunnitelmien sisältö, vähimmäisperusteet, jotka toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava elvytyssuunnitelmien ja konsernien elvytyssuunnitelmien osalta, konsernin rahoitustuen edellytykset, riippumattomia arvioijia koskevat vaatimukset, alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksien tunnustaminen sopimuksissa, ilmoitusvaatimuksiin ja keskeyttämisilmoitukseen liittyvät menettelyt ja sisältö ja kriisinratkaisukollegioiden operatiivinen toiminta (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 23. maaliskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 oikaisemisesta (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. huhtikuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 oikaisemisesta (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. huhtikuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä asiakkaiden rahoitusvälineiden ja varojen suojaamisen, tuotevalvontavelvoitteiden sekä välityspalkkioiden, provisioiden tai muiden rahallisten tai ei-rahallisten etujen tarjoamiseen tai vastaanottamiseen sovellettavien sääntöjen osalta (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. huhtikuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus osuuskuntien ja muun muotoisten tuottajaorganisaatioiden tekemien tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. huhtikuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

°
° ° °

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/63 oikaisemisesta C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2015

vastustamisen määräajan jatkaminen: 3 kuukautta parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2016

vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

°
° ° °

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on pidennetty asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen:

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 528/2014 oikaisemisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 oikaisemisesta – (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. helmikuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä antamalla teknisiä sääntelystandardeja hyväksytyn markkinakäytännön vahvistamista koskevista perusteista, menettelystä ja vaatimuksista sekä sen säilyttämistä, lopettamista tai hyväksymisehtojen muuttamista koskevista vaatimuksista (C(2016)01087 2016/2597(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien ilmoitusten sisältöä sekä ilmoituksia koskevan luettelon kokoamista, julkaisemista ja ylläpitoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01224 2016/2602(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01357 2016/2614(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisiin valuuttoihin, joissa likvidien varojen saatavuuteen liittyy rajoituksia, liittyvien poikkeusten soveltamisedellytysten määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)00270 2016/2551(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. tammikuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä väärinkäytösten taikka epäilyttävien toimeksiantojen tai liiketoimien estämiseen ja havaitsemiseen sekä niistä ilmoittamiseen käytettäviä asianmukaisia järjestelyjä, järjestelmiä ja menettelyjä sekä ilmoitusmallia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01402 2016/2616(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. maaliskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä sijoitussuositusten tai muiden sijoitusstrategiaa koskevia suosituksia tai ehdotuksia sisältävien tietojen puolueettomaan esittämiseen sekä erityisten etujen tai eturistiriitojen julkistamiseen liittyviä teknisiä järjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01403 2016/2615(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. maaliskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö