Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - Strasbūras

25. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl tam tikrų klasių susitarimų, saugotinų atliekant dalinį nuosavybės perdavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES 76 straipsnį (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 18 Kovo 2016

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų vynininkystės metodų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 606/2009 (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 11 Kovo 2016

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 18 Kovo 2016

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomas gaivinimo planų, pertvarkymo planų ir grupių pertvarkymo planų turinys, minimalūs kriterijai, kuriuos kompetentinga institucija turi įvertinti nagrinėdama gaivinimo planus ir grupių gaivinimo planus, grupių finansinės paramos sąlygos, reikalavimai nepriklausomiems vertintojams, nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse, pranešimo reikalavimų ir pranešimo apie sustabdymą procedūros bei turinys ir pertvarkymo kolegijų veiklos funkcijos (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 23 Kovo 2016

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo5 Balandžio 2016

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo8 Balandžio 2016

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl klientams priklausančių finansinių priemonių ir lėšų apsaugos, produktų valdymo pareigų ir taisyklių, taikomų mokesčių, komisinio atlyginimo arba bet kokios piniginės ar nepiniginės naudos teikimui arba gavimui (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 7 Balandžio 2016

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriaus kooperatyvams bei kitokioms gamintojų organizacijoms leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 11 Balandžio 2016

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

°
° ° °

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 14 Gruodžio 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 3 mėn. Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo1 Kovo 2016

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 1 mėnuo Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

°
° ° °

Deleguotųjų teisės aktų projektų laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas nuo 1 mėn. iki 3 mėn. atsakingo komiteto prašymu:

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 528/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų pasirinkimo sandorių ne delta rizikai naudojant standartizuotą rinkos rizikos metodą, ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 604/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos – (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 18 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi rinkos praktikos pripažinimo, taip pat pripažinimo išsaugojimo, užbaigimo arba pripažinimo sąlygų pakeitimo kriterijai, procedūra ir reikalavimai – (C(2016)01087 – 2016/2597(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 26 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingoms institucijoms teiktinų pranešimų turiniu ir pranešimų sąrašo sudarymu, skelbimu ir tvarkymu – (C(2016)01224 – 2016/2602(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 1 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atpirkimo programoms ir stabilizavimo priemonėms taikomomis sąlygomis – (C(2016)01357 – 2016/2614(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 8 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su valiutomis, dėl kurių taikomi apribojimai turimam likvidžiajam turtui, taikymo sąlygos– (C(2016)00270 – 2016/2551(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. sausio 26 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su tinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis, taip pat pranešimo šablonais, naudotinais siekiant užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo atvejus arba įtartinus pavedimus ar sandorius ir apie juos pranešti – (C(2016)01402 – 2016/2616(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 9 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos investavimo rekomendacijų ar kitos informacijos, kuria rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija, objektyvaus pateikimo ir tam tikrų interesų ar interesų konfliktų požymių atskleidimo techninės taisyklės – (C(2016)01403 – 2016/2615(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 9 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Teisinė informacija - Privatumo politika