Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Επιδημία του ιού Ζίκα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)
 4.Η κατάσταση στην Πολωνία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Τουρκία (συζήτηση)
 6.Διοργανική συμφωνία "Βελτίωση της νομοθεσίας"
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Πορτογαλία
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 10.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016: Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ψηφοφορία)
  
11.4.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo JEREB (ψηφοφορία)
  
11.5.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs (ψηφοφορία)
  
11.6.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Jan Gregor (ψηφοφορία)
  
11.7.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Ladislav Balko (ψηφοφορία)
  
11.8.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski (ψηφοφορία)
  
11.9.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανανέωση της έγκρισης για τη δραστική ουσία γλυφοσάτ (ψηφοφορία)
  
11.10.Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (ψηφοφορία)
  
11.11.Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (ψηφοφορία)
  
11.12.Επιδημία του ιού Ζίκα (ψηφοφορία)
  
11.13.Η κατάσταση στην Πολωνία (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***II - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***II (συζήτηση)
 16.Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) ***I (συζήτηση)
 17.Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (συζήτηση)
 18.Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (συζήτηση)
 19.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 20.Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών
 22.Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I (συζήτηση)
 23.Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (συζήτηση)
 24.Αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ (συζήτηση)
 25.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 26.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 27.Μεταφορές πιστώσεων
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo JEREB
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Jan Gregor
 Παράρτηµα 4 - Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Ladislav Balko
 Παράρτηµα 5 - Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski<br/>
Συνοπτικά πρακτικά (288 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3823 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) Παράρτημα 3 (8 kb) 
 
            Παράρτημα 4 (8 kb) Παράρτημα 5 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (330 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (44 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (145 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (389 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (711 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3069 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου