Показалец 
Протокол
PDF 388kWORD 323k
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (внесено предложение за резолюция)
 4.Положението в Полша (внесени предложения за резолюция)
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (разискване)
 6.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество
 7.Тържествено заседание - Португалия
 8.Съобщение на председателството
 9.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 10.Състав на политическите групи
 11.Време за гласуване
  11.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2016/000 TA 2016 — техническа помощ по инициатива на Комисията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.3.Проект за коригиращ бюджет № 1: Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза (гласуване)
  11.4.Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб (гласуване)
  11.5.Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс (гласуване)
  11.6.Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор (гласуване)
  11.7.Назначаване на член на Сметната палата - Ладислав Балко (гласуване)
  11.8.Назначаване на член на Сметната палата - Януш Войчеховски (гласуване)
  11.9.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (гласуване)
  11.10.ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят (гласуване)
  11.11.Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (гласуване)
  11.12.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (гласуване)
  11.13.Положението в Полша (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II (разискване)
 16.Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) ***I (разискване)
 17.Доклад за Турция за 2015 г. (разискване)
 18.Доклад за Албания за 2015 г. (разискване)
 19.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 20.Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (разискване)
 21.Състав на комисиите
 22.Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (разискване)
 23.Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година (разискване)
 24.Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (разискване)
 25.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 26.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 27.Трансфер на бюджетни кредити
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб
 Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс
 Приложение 3 - Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор
 Приложение 4 - Назначаване на член на Сметната палата - Ладислав Балко
 Приложение 5 - Назначаване на член на Сметната палата - Януш Войчеховски


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.10 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Комисията и Съда на ЕС

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 5/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 1-INF/2016 - Съд (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 6/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD))

(За момента заглавието не е на разположение на всички езици.)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарните комисии

2.1) доклади

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година (2016/2019(BUD)) - BUDG - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - LIBE - Докладчик: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - LIBE - Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Епидемията, предизвикана от вируса Зика (внесено предложение за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000030/2016) зададен от Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, към Комисията: Епидемията, предизвикана от вируса Зика (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Разискването се състоя на 10 март 2016 (точка 2 от протокола от 10.3.2016 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, относно епидемията, предизвикана от вируса Зика (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 13.4.2016 г.


4. Положението в Полша (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Полша (2015/3031(RSP))

Разискването се състоя на 19 януари 2016 (точка 10 от протокола от 19.1.2016 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Manfred Weber и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller и Birgit Sippel, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga и Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Полша (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev);

—   Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, относно положението в Полша (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016);

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, относно положението в Полша (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016);

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc и Marek Jurek, от името на групата ECR, относно положението в Полша (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 13.4.2016 г.


5. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (Председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Eriksson, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Herbert Reul, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Laura Ferrara, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb и Knut Fleckenstein.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Bronis Ropė за да зададе въпрос „синя карта“ на Knut Fleckenstein, който отговори, Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anneli Jäätteenmäki, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Сергей Станишев, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès и Andrejs Mamikins.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


6. Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Martin Schulz (председател на Европейския парламент), Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията ) пристъпиха към подписване на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.


7. Тържествено заседание - Португалия

От 12.25 ч. до 12.45 ч. Парламентът проведе тържествено заседание във връзка с речта на Marcelo Rebelo de Sousa, президент на Португалската република.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Ivo Vajgl.


8. Съобщение на председателството

В съответствие с член 166 от Правилника за дейността, на 10 март 2016 г. председателят реши да наложи санкция на Nicolas Bay затова, че е използвал апарата за гласуване на Marine Le Pen по време на заседанието на 28 октомври 2015 г. (точка 5 от протокола от 10 март 2016 г.). Nicolas Bay обжалва това решение, поради това Бюрото разгледа искането му на заседанието си на 11 април 2016 г. и единодушно потвърди решението на председателя. Санкцията се състои в загуба на правото на надбавката за престой за период от пет дни.


9. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните литовски органи предадоха искане за снемане на парламентарния имунитет на Rolandas Paksas с цел провеждане на наказателно производство срещу него.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


10. Състав на политическите групи

Marcus Pretzell вече не е член на групата ECR и заседава с независимите членове на ЕП, считано от 12 април 2016 г.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0111)


11.2. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2016/000 TA 2016 — техническа помощ по инициатива на Комисията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Андрей Новаков (A8-0078/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0112)


11.3. Проект за коригиращ бюджет № 1: Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0113)


11.4. Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Само Йереб за член на Сметната палата [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 13.4.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ - назначаване на Само Йереб

Приема се (P8_TA(2016)0114)


11.5. Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Михаилс Козловс за член на Сметната палата [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 13.4.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ - назначаване на Михаилс Козловс

Приема се (P8_TA(2016)0115)


11.6. Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Ян Грегор за член на Сметната палата [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 3 от протокола от 13.4.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ - назначаване на Ян Грегор

Приема се (P8_TA(2016)0116)


11.7. Назначаване на член на Сметната палата - Ладислав Балко (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Ладислав Балко за член на Сметната палата [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 4 от протокола от 13.4.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ - назначаване на Ладислав Балко

Приема се (P8_TA(2016)0117)


11.8. Назначаване на член на Сметната палата - Януш Войчеховски (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Януш Войчеховски за член на Сметната палата [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 5 от протокола от 13.4.2016 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ - назначаване на Януш Войчеховски

Отхвърля се (P8_TA(2016)0118)


11.9. Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, от Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen и Frédérique Ries, от името на комисията ENVI, относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSР)) (B8-0439/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0119)

Изказвания

Angélique Delahaye представи устно изменение към изменение 11. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.


11.10. ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят (гласуване)

Доклад относно ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят [2015/2272(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0120)


11.11. Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (гласуване)

Доклад относно прилагането и преразглеждането на стратегията ЕС - Централна Азия [2015/2220(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0121)


11.12. Епидемията, предизвикана от вируса Зика (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000030/2016) зададен от Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, към Комисията: Епидемията, предизвикана от вируса Зика (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Разискването се състоя на 10 март 2016 (точка 2 от протокола от 10.3.2016 г).

Предложението за резолюция беше обявено на 13 април 2016 (точка 2 от протокола от 13.4.2016 г).

Предложение за резолюция B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0122)


11.13. Положението в Полша (гласуване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Положението в Полша (2015/3031(RSP))

Разискването се състоя на 19 януари 2016 г. (точка 10 от протокола от 19.1.2016 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 13 април 2016 г. (точка 3 от протокола от 13.4.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 и B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0461/2016/rev

Приема се (P8_TA(2016)0123)

(Предложенията за резолюции B8-0463/2016, B8-0464/2016 и B8-0465/2016 отпадат.)

Изказвания

Преди гласуването Syed Kamall, за да поиска, въз основа на член 190, парагаф 4 от Правилника за дейността, отлагане на гласуването, Jadwiga Wiśniewska, за да подкрепи искането, Gianni Pittella, за да се противопостави.
С ПГ (146 гласа „за“, 501 гласа „против“, 35 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат(2016/2624(RSP)) B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella и Stanislav Polčák

Доклад Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James и Monica Macovei

Доклад Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins

Епидемията, предизвикана от вируса Зика – (2016/2584(RSP)) – B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins

Положението в Полша – (2015/3031(RSP)) – B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek и Andrejs Mamikins.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.15 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht и Marju Lauristin представиха препоръки за второ четене.

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Viviane Reding, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly и Patricija Šulin.

Изказаха се: Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht и Marju Lauristin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 14.4.2016 г и точка 7.2 от протокола от 14.4.2016 г.


16. Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Arnaud Danjean (докладчик по становището на комисията AFET), Axel Voss, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Monica Macovei, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht и Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht и Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni и Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Емил Радев, Nuno Melo, Brice Hortefeux, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić и Patricija Šulin.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert и Timothy Kirkhope.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 14.4.2016 г.


17. Доклад за Турция за 2015 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за Турция за 2015 г. (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Kati Piri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Renate Sommer, от името на групата PPE, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Неджми Али, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Андрей Ковачев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, и Beatrix von Storch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Николай Бареков, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Ангел Джамбазки и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Johannes Hahn и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Kati Piri, от името на комисията AFET, относно доклада за Турция за 2015 г. (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 14.4.2016 г.


18. Доклад за Албания за 2015 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за Албания за 2015 г. (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Eduard Kukan, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, и Илхан Кючюк, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogusław Liberadzki, Andi Cristea, Notis Marias, Андрей Ковачев, Susanne Melior и György Hölvényi, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Ivan Jakovčić и Igor Šoltes.

Изказаха се: Johannes Hahn и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Knut Fleckenstein, от името на комисията AFET, относно доклада за Албания за 2015 г. (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 14.4.2016 г.


19. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

На заседанието във вторник, 12 април 2016 г. (точка 12 от протокола от 12.4.2016 г.), беше обявена препоръка на комисията IMCO да не се повдига възражение по делегиран акт.

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105 от Правилника за дейността.

Следователно тази препоръка се счита за одобрена и ще бъде публикувана в приетите текстове от заседанието в четвъртък, 14 април 2016 г.


20. Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Afzal Khan, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot и Alojz Peterle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica и Julie Ward.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić и Marijana Petir.

Изказаха се: Johannes Hahn и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, от името на комисията AFET, относно доклада за Босна и Херцеговина за 2015 г. (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 14.4.2016 г.


21. Състав на комисиите

Председателят получи от групите PPE и ENF следните искания за назначаване:

комисия ECON: Barbara Kappel на мястото на Michał Marusik

комисия DEVE: György Hölvényi на мястото на György Schöpflin

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


22. Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Michèle Rivasi (докладчик по становището на комисията ITRE), Lara Comi (докладчик по становището на комисията IMCO), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson и Dietmar Köster.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu и Notis Marias.

Изказаха се: Johannes Hahn и Constance Le Grip.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 14.4.2016 г.


23. Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година (разискване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година [2016/2019(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand представи доклада.

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Jean-Paul Denanot, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka и Herbert Dorfmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada и Miguel Viegas.

Изказа се: Indrek Tarand.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 14.4.2016 г.


24. Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000045/2016) зададен от Antonio Tajani, Othmar Karas и Burkhard Balz, от името на групата PPE, към Комисията: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000057/2016) зададен от Elisa Ferreira, от името на групата S&D, към Комисията: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000060/2016) зададен от Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000065/2016) зададен от Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer и Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, към Комисията: Коефициент за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000066/2016) зададен от Kay Swinburne, от името на групата ECR, към Комисията: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer и Kay Swinburne развиха въпросите.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, от името на групата EFDD, и Markus Pieper, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu и Notis Marias.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


25. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията относно класовете споразумения, които, в съответствие с член76 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, подлежат на защита при частично прехвърляне на собствеността (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 март 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2016 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 март 2016 г.

Препращане на водещата комисия: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 23 март 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: IMCO

- Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: IMCO

- Делегирана директива на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 7 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за разрешаване на споразумения и решения на кооперации и други видове организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти относно планирането на производството (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

°
° ° °

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 3 месеца по искане на Парламента

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 1 март 2016 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1месец, по искане на Съвета.

Препращане на водещата комисия: ECON

°
° ° °

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

– Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск и за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 февруари 2016 г., по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на регулаторни технически стандарти относно критериите, процедурата и изискванията за установяване на приета пазарна практика, както и относно изискванията за нейното запазване, прекратяване или за изменение на условията за приемането ѝ (C(2016)01087 – 2016/2597(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2016 г., по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно съдържанието на уведомленията, подавани до компетентните органи, и относно воденето, публикуването и поддържането на списъка с уведомления (C(C(2016)01224 – 2016/2602(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2016 г., по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно условията, приложими за програмите за обратно изкупуване и мерките за стабилизиране (C(2016)01357 – 2016/2614(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2016 г., по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на условията за прилагане на дерогациите за валутите с ограничения в наличността на ликвидни активи (C(2016)00270 – 2016/2551(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 януари 2016 г., по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите правила, системи и процедури, както и образците за уведомяване, които да се използват за предотвратяване, откриване и докладване на злоупотреби или на подозрителни нареждания или сделки (C(2016)01402 – 2016/2616(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 9 март 2016 г. по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно техническите правила за обективното представяне на инвестиционните препоръки или на друга информация, с която се препоръчва или се предлага инвестиционна стратегия, и за разкриването на конкретни интереси или индикации за конфликти на интереси (C(2016)01403 – 2016/2615(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 9 март 2016 г. по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON


26. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Решение на Комисията за установяване на екологични критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за персонални, ноутбук и таблетни компютри (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - срок: 30 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на експлоатационното одобрение на навигация, основана на летателните характеристики, сертифицирането и надзора на доставчиците на услуги за данни и крайбрежните операции с вертолети, както и за поправка на същия регламент (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - срок: 5 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Решение на Комисията за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за мебели (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - срок: 30 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за обувни изделия (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - срок: 30 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - срок: 21 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI

- Решение на Комисията за изменение на решения 2011/263/ЕС, 2011/264/ЕС, 2012/720/ЕС и 2012/721/ЕС с оглед да бъдат взети под внимание измененията в класификацията на веществата (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - срок: 18 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества от група, свързана с алфа,бета-ненаситена структура (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - срок: 22 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин, ацеквиноцил, ацетамиприд, бензовиндифлупир, бромоксинил, флудиоксонил, флуопиколид, фосетил, мепикват, проквиназид, пропамокарб, прохексадион и тебуконазол във или върху определени продукти (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - срок: 7 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от етофумезат, етоксазол, фенамидон, флуоксастробин и флуртамон във или върху определени продукти (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - срок: 6 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 1-нафтилацетамид, 1-нафтилоцетна киселина, хлоридазон, флуазифоп-П, фуберидазол, мепикват и тралкоксидим във и върху определени продукти (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - срок: 6 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2005/62/ЕО по отношение на стандарти и спецификации на системата за качество на кръвни центрове (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - срок: 5 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - срок: 6 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - срок: 22 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Регламент на Комисията за установяване на мрежов кодекс относно присъединяването на потребители (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - срок: 30 юни 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE


27. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия правилник комисията по бюджети реши да одобри прехвърлянето на бюджетни кредити от Европейската комисия DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 и DEC 05/2016.


28. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 579.940/OJJE).


29. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.55 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dalli, Drăghici, Габриел, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Приложение 3 - Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Приложение 4 - Назначаване на член на Сметната палата - Ладислав Балко

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Приложение 5 - Назначаване на член на Сметната палата - Януш Войчеховски

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност