Seznam 
Zápis
PDF 352kWORD 309k
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Epidemie viru zika (předložený návrh usnesení)
 4.Situace v Polsku (předložené návrhy usnesení)
 5.Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–18. března 2016 a výsledky summitu EU–Turecko (rozprava)
 6.Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů
 7.Slavnostní zasedání – Portugalsko
 8.Sdělení předsednictví
 9.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 10.Členství v politických skupinách
 11.Hlasování
  11.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.3.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v rámci Unie (hlasování)
  11.4.Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb (hlasování)
  11.5.Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs (hlasování)
  11.6.Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor (hlasování)
  11.7.Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko (hlasování)
  11.8.Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski (hlasování)
  11.9.Obnovení schválení účinné látky glyfosát (hlasování)
  11.10.EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (hlasování)
  11.11.Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (hlasování)
  11.12.Epidemie viru zika (hlasování)
  11.13.Situace v Polsku (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***II – Zpracování osobních údajů za účelem předcházení trestným činům ***II (rozprava)
 16.Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I (rozprava)
 17.Zpráva o Turecku za rok 2015 (rozprava)
 18.Zpráva o Albánii za rok 2015 (rozprava)
 19.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 20.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (rozprava)
 21.Členství ve výborech
 22.Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním ***I (rozprava)
 23.Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 24.Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (rozprava)
 25.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 26.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 27.Převody prostředků
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb
 Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs
 Příloha 3 – Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor
 Příloha 4 – Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko
 Příloha 5 – Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Komisí a Soudním dvorem

- Návrh na převod prostředků DEC 5/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 1 - INF/2016 - Soudní dvůr (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh na převod prostředků DEC 6/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD)) (Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích.)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – Nový nástroj pro poskytování mimořádné podpory v rámci Unie (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017 (2016/2019(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Epidemie viru zika (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000030/2016), kterou položili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Epidemie viru zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Rozprava se konala dne 10. března 2016 (bod 2 zápisu ze dne 10.3.2016).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling a Piernicola Pedicini za výbor ENVI o propuknutí viru Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 13.4.2016.


4. Situace v Polsku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Polsku (2015/3031(RSP))

Rozprava se konala dne 19. ledna 2016 (bod 10 zápisu ze dne 19.1.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Manfred Weber a Esteban González Pons za skupinu PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller a Birgit Sippel za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE o situaci v Polsku (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev);

—   Stanisław Żółtek za skupinu ENF o situaci v Polsku (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016);

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD o situaci v Polsku (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016);

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc a Marek Jurek za skupinu ECR o situaci v Polsku (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 13.4.2016.


5. Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–18. března 2016 a výsledky summitu EU–Turecko (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–18. března 2016 a výsledky summitu EU–Turecko (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Eriksson, Harald Vilimsky za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Herbert Reul, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Laura Ferrara, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb a Knut Fleckenstein.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Knut Fleckenstein, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė, Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anneli Jäätteenmäki, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès a Andrejs Mamikins.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


6. Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Martin Schulz (předseda Evropského parlamentu), Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) podepsali interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů.


7. Slavnostní zasedání – Portugalsko

U příležitosti projevu prezidenta Portugalské republiky Marcela Rebela de Sousy se od 12:25 do 12:45 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupil Ivo Vajgl.


8. Sdělení předsednictví

Předseda v souladu s článkem 166 jednacího řádu rozhodl dne 10. března 2016 uložit sankci Nicolasi Bayovi za to, že během denního zasedání 28. října 2015 (bod 5 zápisu ze dne 10. března 2016) použil hlasovací zařízení Marine Le Penové. Nicolas Bay se proti tomuto rozhodnutí odvolal, předsednictvo na své schůzi dne 11. dubna 2016 jeho odvolání projednalo a jednomyslně potvrdilo rozhodnutí předsedy. Sankce spočívá ve ztrátě nároku na denní příspěvek na dobu pěti dnů.


9. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné litevské orgány předaly žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven poslanecké imunity a mohlo proti němu být vedeno trestní řízení.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


10. Členství v politických skupinách

Marcus Pretzell již není členem skupiny ECR a s platností od 12. dubna 2016 zasedá mezi nezařazenými poslanci.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0111)


11.2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc z podnětu Komise [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0112)


11.3. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v rámci Unie (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – Nový nástroj pro poskytování mimořádné podpory v rámci Unie [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0113)


11.4. Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Sama Jereba členem Účetního dvora [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0060/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ – jmenování Sama Jereba

přijat (P8_TA(2016)0114)


11.5. Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Mihailse Kozlovse členem Účetního dvora [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍjmenování Mihalise Kozlovse

přijat (P8_TA(2016)0115)


11.6. Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Jana Gregora členem Účetního dvora [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 3 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍjmenování Jana Gregora

přijat (P8_TA(2016)0116)


11.7. Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Ladislava Balka členem Účetního dvora [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 4 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍjmenování Ladislava Balka

přijat (P8_TA(2016)0117)


11.8. Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Janusze Wojciechowského členem Účetního dvora [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 5 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍjmenování Janusze Wojciechowského

zamítnut (P8_TA(2016)0118)


11.9. Obnovení schválení účinné látky glyfosát (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen a Frédérique Ries za výbor ENVI, o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0119)

Vystoupení

Angélique Delahaye předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 11. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.


11.10. EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (hlasování)

Zpráva o EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět [2015/2272(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0120)


11.11. Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (hlasování)

Zpráva o provádění a přezkumu strategie EU pro Střední Asii [2015/2220(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0121)


11.12. Epidemie viru zika (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000030/2016), kterou položili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Epidemie viru zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Rozprava se konala dne 10. března 2016 (bod 2 zápisu ze dne 10.3.2016).

Návrh usnesení byl oznámen dne 13. dubna 2016 (bod 2 zápisu ze dne 13.4.2016).

Návrh usnesení B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0122)


11.13. Situace v Polsku (hlasování)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Situace v Polsku (2015/3031(RSP))

Rozprava se konala dne 19. ledna 2016 (bod 10 zápisu ze dne 19.1.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 13. dubna 2016 (bod 3 zápisu ze dne 13.4.2016).

Návrhy usnesení B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 a B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B8-0461/2016/rev

přijat (P8_TA(2016)0123)

(Návrhy usnesení B8-0463/2016, B8-0464/2016 a B8-0465/2016 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Před hlasováním Syed Kamall s žádostí, aby bylo hlasování na základě čl. 190 odst. 4 jednacího řádu odloženo, Jadwiga Wiśniewska ve prospěch žádosti a Gianni Pittella proti žádosti

Parlament žádost JH (146 pro, 501 proti, 35 se zdrželo) zamítl.


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Obnovení schválení účinné látky glyfosát - (2016/2624(RSP)) - B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella a Stanislav Polčák.

zpráva Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James a Monica Macovei.

zpráva Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins.

Epidemie viru zika - (2016/2584(RSP)) - B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins.

Situace v Polsku - (2015/3031(RSP)) - B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek a Andrejs Mamikins.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:15, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***II – Zpracování osobních údajů za účelem předcházení trestným činům ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht a Marju Lauristin uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupily: Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Gianluca Buonanno za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Viviane Reding, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly a Patricija Šulin.

Vystoupili: Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht a Marju Lauristin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 14.4.2016 a bod 7.2 zápisu ze dne 14.4.2016.


16. Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I (rozprava)

Druhá zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Arnaud Danjean (navrhovatel výboru AFET), Axel Voss za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Monica Macovei, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jan Philipp Albrecht a Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jan Philipp Albrecht a Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić a Patricija Šulin.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert a Timothy Kirkhope.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 14.4.2016.


17. Zpráva o Turecku za rok 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o Turecku za rok 2015 (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kati Piri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Renate Sommer za skupinu PPE, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, a Beatrix von Storch.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Johannes Hahn a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Kati Piri za výbor AFET o zprávě o Turecku za rok 2015 (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 14.4.2016.


18. Zpráva o Albánii za rok 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o Albánii za rok 2015 (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Eduard Kukan za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, a Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogusław Liberadzki, Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior a György Hölvényi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Ivan Jakovčić a Igor Šoltes.

Vystoupili: Johannes Hahn a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Knut Fleckenstein za výbor AFET o zprávě o Albánii za rok 2015 (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 14.4.2016.


19. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající vystoupila s tímto sdělením:

doporučení výboru IMCO nevyslovit námitku proti aktu v přenesené pravomoci bylo oznámeno na plenárním zasedání v úterý 12. dubna 2016 (bod 12 zápisu ze dne 12.4.2016).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené článkem 105 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a bude zveřejněno v textech přijatých na denním zasedání ve čtvrtek 14. dubna 2016.


20. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Afzal Khan za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot a Alojz Peterle.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Dubravka Šuica a Julie Ward.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić a Marijana Petir.

Vystoupili: Johannes Hahn a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cristian Dan Preda za výbor AFET o zprávě o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 14.4.2016.


21. Členství ve výborech

Předsedající obdržela od skupin PPE a ENF následující žádosti o jmenování:

výbor ECON: Barbara Kappel, kterou je nahrazen Michał Marusik

výbor DEVE: György Hölvényi, kterým je nahrazen György Schöpflin.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


22. Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip uvedla zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Michèle Rivasi (navrhovatelka výboru ITRE), Lara Comi (navrhovatelka výboru IMCO), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Diane James za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson a Dietmar Köster.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Victor Negrescu a Notis Marias.

Vystoupili: Johannes Hahn a Constance Le Grip.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 14.4.2016.


23. Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 (rozprava)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok [2016/2019(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand uvedl zprávu.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Jean-Paul Denanot za skupinu S&D, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka a Herbert Dorfmann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada a Miguel Viegas.

Vystoupil Indrek Tarand.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 14.4.2016.


24. Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000045/2016), kterou pokládají Antonio Tajani, Othmar Karas a Burkhard Balz za skupinu PPE Komisi: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000057/2016), kterou pokládá Elisa Ferreira za skupinu S&D Komisi: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000060/2016), kterou pokládají Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL Komisi: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000065/2016), kterou pokládají Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer a Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE Komisi: Podpůrný koeficient pro malé a střední podniky (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000066/2016), kterou pokládá Kay Swinburne za skupinu ECR Komisi: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (MSP) (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer a Kay Swinburne rozvinuli otázky.

Johannes Hahn (člen Komise) odpověděl na otázky.

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Margot Parker za skupinu EFDD a Markus Pieper, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Victor Negrescu a Marisa Matias.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


25. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o třídách ujednání, které mají být chráněny při částečném převodu majetku podle článku 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 18. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde oněkteré enologické postupy (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. března 2016
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde oregulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 23. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení vpřenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 7. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

°
° ° °

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování křešení krizí (C(2015)08835 – 2015/3028(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. prosince 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 3 měsíce na žádost Parlamentu
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (C(2016)01165 – 2016/2601(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 1. března 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: ECON

°
° ° °

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta o 1 měsíc až 3 měsíce na žádost příslušného výboru.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům, a kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 18. února 2016 na žádost příslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o stanovení regulačních technických norem týkajících se kritérií, postupu a požadavků pro zavedení uznávaného tržního postupu a požadavků na jeho zachování, ukončení nebo změnu podmínek jeho uznání (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. února 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro obsah oznámení, která mají být předkládána příslušným orgánům, a sestavování, zveřejňování a vedení seznamu oznámení (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 8. března 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví podmínky pro použití odchylek týkajících se měn s omezeními dostupnosti likvidních aktiv (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. ledna 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy a rovněž vzory oznámení, které se mají používat k prevenci, odhalování a oznamování zneužívání trhu či podezřelých pokynů nebo obchodů (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 9. března 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 9. března 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON


26. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - lhůta: 30. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o oprávnění k provozu s navigací založenou na výkonnosti, osvědčování a dozor nad poskytovateli datových služeb a provoz vrtulníků v pobřežních vodách, a kterým se uvedené nařízení opravuje (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - lhůta: 5. července 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU nábytku (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - lhůta: 30. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - lhůta: 30. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - lhůta: 21. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - lhůta: 18. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky ze skupiny spřízněné se strukturou nenasycenosti alfa beta (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - lhůta: 22. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, proquinazid, propamokarb, prohexadion a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - lhůta: 7. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethofumesát, etoxazol, fenamidon, fluoxastrobin a flurtamon v některých produktech a na jejich povrchu (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - lhůta: 6. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - lhůta: 6. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - lhůta: 5. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - lhůta: 6. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - lhůta: 22. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - lhůta: 30. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ITRE


27. Převody prostředků

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 a DEC 05/2016.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 579.940/OJJE).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Příloha 3 – Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor


SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Příloha 4 – Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Příloha 5 – Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí