Indeks 
Protokol
PDF 358kWORD 271k
Onsdag den 13. april 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Udbrud af zikavirus (indgivet beslutningsforslag)
 4.Situationen i Polen (indgivne beslutningsforslag)
 5.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016 og resultatet af topmødet mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 6.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning
 7.Højtideligt møde - Portugal
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 10.De politiske gruppers sammensætning
 11.Afstemningstid
  11.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.3.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen (afstemning)
  11.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb (afstemning)
  11.5.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs (afstemning)
  11.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor (afstemning)
  11.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko (afstemning)
  11.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski (afstemning)
  11.9.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (afstemning)
  11.10.EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (afstemning)
  11.11.Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (afstemning)
  11.12.Udbrud af zikavirus (afstemning)
  11.13.Situationen i Polen (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***II - Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet ***II (forhandling)
 16.Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I (forhandling)
 17.Rapport 2015 om Tyrkiet (forhandling)
 18.Rapport 2015 om Albanien (forhandling)
 19.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 20.Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 21.Udvalgenes sammensætning
 22.Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse ***I (forhandling)
 23.Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (forhandling)
 24.Revision af støttefaktoren for SMV'er (forhandling)
 25.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 26.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 27.Bevillingsoverførsler
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor
 Bilag 4 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko
 Bilag 5 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Kommissionen og Domstolen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 5/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 1-INF/2016 - Domstolen (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 6/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD))

(Dette dokument foreligger endnu ikke på alle sprog)

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2016 for regnskabsåret 2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (2016/2019(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Udbrud af zikavirus (indgivet beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000030/2016) stillet af Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til Kommissionen: Udbruddet af Zikavirus (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 10. marts 2016 (punkt 2 i protokollen af 10.3.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling og Piernicola Pedicini, for ENVI, om udbruddet af zikavirus (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 13.4.2016.


4. Situationen i Polen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 19. januar 2016 (punkt 10 i protokollen af 19.1.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Manfred Weber og Esteban González Pons, for PPE-Gruppen, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller og Birgit Sippel, for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt, for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Estefanía Torres Martínez, for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev)

—   Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016)

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016)

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc og Marek Jurek, for ECR-Gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 13.4.2016.


5. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016 og resultatet af topmødet mellem EU og Tyrkiet (forhandling)

Redegørelser fra det europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016 og resultatet af topmødet mellem EU og Tyrkiet (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) et Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Eriksson, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, og Zoltán Balczó, løsgænger.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Herbert Reul, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Laura Ferrara, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb og Knut Fleckenstein.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Bronis Ropė for at stille et blåt kort-spørgsmål til Knut Fleckenstein, som besvarede det, Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anneli Jäätteenmäki, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès og Andrejs Mamikins.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


6. Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning

Martin Schulz (formand for Europa-Parlamentet), Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) og Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) undertegnede den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.


7. Højtideligt møde - Portugal

Fra kl. 12.25 til 12.45 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af en tale af Marcelo Rebelo de Sousa, præsident for Den Portugisiske Republik.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Ivo Vajgl.


8. Meddelelse fra formanden

Formanden havde den 10. marts 2016 i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 truffet afgørelse om at pålægge Nicolas Bay en sanktion for at have gjort brug af Marine Le Pens afstemningsanlæg under mødet den 28. oktober 2015 (punkt 5 i PV af 10. marts 2016). Nicolas Bay havde klaget over afgørelsen, og Præsidiet havde på sit møde den 11. april 2016 undersøgt klagen og enstemmigt støttet formandens afgørelse. Sanktionen var fratagelse af retten til dagpenge i en periode på fem dage.


9. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente litauiske myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Rolandas Paksas for at kunne indlede en straffesag imod ham.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


10. De politiske gruppers sammensætning

Marcus Pretzell var ikke længere medlem af ECR-Gruppen og ville være at finde blandt løsgængerne med virkning fra den 12. april 2016.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0111)


11.2. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0112)


11.3. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2016 for regnskabsåret 2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen [07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0113)


11.4. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Samo Jereb til medlem af Revisionsretten [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Samo Jereb

Vedtaget (P8_TA(2016)0114)


11.5. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Mihails Kozlovs til medlem af Revisionsretten [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Mihails Kozlovs

Vedtaget (P8_TA(2016)0115)


11.6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Jan Gregor til medlem af Revisionsretten [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Jan Gregor

Vedtaget (P8_TA(2016)0116)


11.7. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 4 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Ladislav Balko

Vedtaget (P8_TA(2016)0117)


11.8. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 5 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Janusz Wojciechowski

Forkastet (P8_TA(2016)0118)


11.9. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 samt stk. 4, litra c), af Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen og Frédérique Ries, for ENVI, om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0119)

Indlæg

Angélique Delahaye havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 11. Eftersom mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod at behandle dette mundtlige ændringsforslag, var det ikke blevet godtaget.


11.10. EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (afstemning)

Betænkning om EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden [2015/2272(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0120)


11.11. Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (afstemning)

Betænkning om gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien [2015/2220(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0121)


11.12. Udbrud af zikavirus (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000030/2016) af Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til Kommissionen: Udbruddet af Zikavirus (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Forhandlingen fandt sted den 10. marts 2016 (punkt 2 i protokollen af 10.3.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 13. april 2016 (punkt 2 i protokollen af 13.4.2016).

Forslag til beslutning B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2016)0122)


11.13. Situationen i Polen (afstemning)

Redegørelser fra Det Europæiske Råd og Kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Forhandlingen fandt sted den19. januar 2016 (punkt 10 i protokollen af 19.1.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 13. april 2016 (punkt 3 i protokollen af 13.4.2016).

Forslag til beslutning B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 og B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0461/2016/rev

Vedtaget (P8_TA(2016)0123)

(Forslag til beslutning B8-0463/2016, B8-0464/2016 og B8-0465/2016 bortfaldt).

Indlæg

Syed Kamall, inden afstemningen, for på grundlag af forretningsordenens artikel 190, stk. 4, at anmode om udsættelse af afstemningen, Jadwiga Wiśniewska, der støttede anmodningen, Gianni Pittella, der talte imod anmodningen.
Parlamentet forkastede ved AN (146 for, 501 imod, 35 hverken/eller) anmodningen.


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat(2016/2624(RSP))B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella og Stanislav Polčák

Betænkning: Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James og Monica Macovei

Betænkning: Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil og Andrejs Mamikins

Udbrud af zikavirus – (2016/2584(RSP)) – B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil og Andrejs Mamikins

Situationen i Polen – (2015/3031(RSP)) – B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016/, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek og Andrejs Mamikins.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.15 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***II - Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht og Marju Lauristin forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Viviane Reding, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly og Patricija Šulin.

Talere: Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht og Marju Lauristin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 14.4.2016 og punkt 7.2 i protokollen af 14.4.2016.


16. Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I (forhandling)

Anden betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Arnaud Danjean (ordfører for udtalelse fra AFET), Axel Voss for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Esteban González Pons, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Monica Macovei, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht og Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht og Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni og Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda og Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić og Patricija Šulin.

Talere: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert og Timothy Kirkhope.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 14.4.2016.


17. Rapport 2015 om Tyrkiet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Rapport 2015 om Tyrkiet (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Kati Piri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Renate Sommer for PPE-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, og Beatrix von Storch.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis og Georgios Epitideios.

Talere: Johannes Hahn og Jeanine Hennis-Plasschaert.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Kati Piri, for AFET, om 2015-rapporten om Tyrkiet (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 14.4.2016.


18. Rapport 2015 om Albanien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Rapport 2015 om Albanien (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Eduard Kukan for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, og Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogusław Liberadzki, Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior og György Hölvényi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Ivan Jakovčić og Igor Šoltes.

Talere: Johannes Hahn og Jeanine Hennis-Plasschaert.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Knut Fleckenstein, for AFET, om rapport for 2015 om Albanien (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 14.4.2016.


19. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden afgav følgende meddelelse:

IMCO henstillede på plenarmødet tirsdag den 12. april 2016 til ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt (punkt 12 i protokollen af 12.4.2016).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105.

Henstillingen ansås således for vedtaget og ville blive offentliggjort i Vedtagne tekster for mødet torsdag den 14. april 2016.


20. Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Afzal Khan for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot og Alojz Peterle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica og Julie Ward.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić og Marijana Petir.

Talere: Johannes Hahn og Jeanine Hennis-Plasschaert.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Cristian Dan Preda, for AFET, om 2015-rapporten om Bosnien-Hercegovina (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 14.4.2016.


21. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og ENF-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

ECON: Barbara Kappel i stedet for Michał Marusik

DEVE: György Hölvényi i stedet for György Schöpflin

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


22. Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip forelagde betænkningen.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Michèle Rivasi (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Lara Comi (ordfører for udtalelse fra IMCO), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson og Dietmar Köster.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu og Notis Marias.

Talere: Johannes Hahn og Constance Le Grip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 14.4.2016.


23. Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (forhandling)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 [2016/2019(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand forelagde betænkningen.

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Jean-Paul Denanot for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka og Herbert Dorfmann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada og Miguel Viegas.

Taler: Indrek Tarand.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 14.4.2016.


24. Revision af støttefaktoren for SMV'er (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000045/2016) af Antonio Tajani, Othmar Karas og Burkhard Balz for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Revision af støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000057/2016) af Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Revision af støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000060/2016) af Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas og Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Revision af støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000065/2016) af Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer og Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000066/2016) af Kay Swinburne for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Revision af støttefaktoren for SMV'er (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer og Kay Swinburne begrundede forespørgslerne.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, og Markus Pieper, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu og Notis Marias

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold til artikel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. marts 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2016

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. marts 2016

Henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet af genopretningsplaner, afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal vurdere i forbindelse med genopretningsplaner og koncerngenopretningsplaner, betingelserne for koncernintern finansiel støtte, kravene vedrørende uafhængige valuarer, den kontraktmæssige anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, procedurerne og indholdet i forbindelse med underretningskrav og meddelelsen om suspension samt afviklingskollegiernes virkemåde i praksis (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. marts 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. april 2016

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. april 2016

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede direktiv om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler, produktstyringsforpligtelser og de regler, der finder anvendelse på levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. april 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om bemyndigelse til, at kooperativer og andre former for producentorganisationer i sektoren for mælk og mejeriprodukter indgår aftaler og træffer afgørelser om produktionsplanlægning (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. april 2016

Henvist til kor. udv.: AGRI

°
° ° °

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 3 måneder på Parlamentets anmodning

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2016

Forlængelse af indsigelsesfristen: 1måned på Rådets anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON

°
° ° °

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse efter anmodning fra det kompetente udvalg var blevet forlænget fra 1 til 3 måneder:

– Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode og om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. februar 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

– Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. februar 2016, efter anmodning fra det kompente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

– Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

– Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. marts 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af betingelserne for anvendelse af undtagelsesbestemmelserne vedrørende valutaer, hvor likvide aktiver er til rådighed i begrænset omfang (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. januar 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. marts 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9 marts 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON


26. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til personlige computere, bærbare computere og tablets (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - frist: 30. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår operationel godkendelse af performancebaseret navigation, certificering af og tilsyn med datatjenesteleverandører og offshoreoperationer med helikopter og om berigtigelse af samme forordning (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - frist: 5. juli 2016)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til møbler (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - frist: 30. juni 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til fodtøj (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - frist: 30. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - frist: 21. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for at tage hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - frist: 18. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer fra en gruppe med en alfa-beta-umættet struktur (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - frist: 22. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af abamectin, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolid, fosetyl, mepiquat, proquinazid, propamocarb, prohexadion og tebuconazol i eller på visse produkter (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - frist: 7. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ethofumesat, etoxazol, fenamidon, fluoxastrobin og flurtamon i eller på visse produkter (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - frist: 6. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for 1-naphthylacetamid, 1-naphthyleddikesyre, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepiquat og tralkoxydim i eller på visse produkter (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - frist: 6. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 2005/62/EF for så vidt angår standarder og specifikationer for kvalitetsstyringssystemer for blodcentre (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - frist: 5. juli 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - frist: 6. juli 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - frist: 22. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - frist: 30. juni 2016)
henvist til kor. udv.: ITRE


27. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 og DEC 05/2016.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 579.940/OJJE).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb

STEMMELISTE

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs

STEMMELISTE

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor


STEMMELISTE

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilag 4 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko

STEMMELISTE

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilag 5 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski

STEMMELISTE

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik