Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 348kWORD 273k
Kolmapäev, 13. aprill 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Zika viiruse puhang (esitatud resolutsiooni ettepanek)
 4.Olukord Poolas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Euroopa Ülemkogu 17. ja 18. märtsi 2016. aasta kohtumise järeldused ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemus (arutelu)
 6.Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe
 7.Pidulik istung - Portugal
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 10.Fraktsioonide koosseis
 11.Hääletused
  
11.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotlus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.3.Paranduseelarve projekt nr 1/2016: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil (hääletus)
  
11.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb * (hääletus)
  
11.5.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs * (hääletus)
  
11.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor * (hääletus)
  
11.7.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko * (hääletus)
  
11.8.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski * (hääletus)
  
11.9.Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (hääletus)
  
11.10.EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (hääletus)
  
11.11.ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (hääletus)
  
11.12.Zika viiruse puhang (hääletus)
  
11.13.Olukord Poolas (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II - Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***II (arutelu)
 16.Broneeringuinfo kasutamine ***I (arutelu)
 17.2015. aasta aruanne Türgi kohta (arutelu)
 18.2015. aasta aruanne Albaania kohta (arutelu)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 20.2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (arutelu)
 21.Parlamendikomisjonide koosseis
 22.Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse ***I (arutelu)
 23.Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (arutelu)
 24.VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (arutelu)
 25.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 26.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 27.Assigneeringute ümberpaigutamine
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb
 2. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs
 3. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor
 4. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko
 5. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.10.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) komisjon ja Euroopa Kohus:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 5/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1-INF/2016 – Euroopa Kohus (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 6/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD))
(Dokument ei ole veel kõigis keeltes kättesaadav.)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2016 kohta – uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Raport Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2016/2019(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Zika viiruse puhang (esitatud resolutsiooni ettepanek)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000030/2016), mille esitasid Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI komisjoni nimel komisjonile: Zika viiruse puhang (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Arutelu toimus 10. märtsil 2016 (10.3.2016 protokolli punkt 2).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling ja Piernicola Pedicini ENVI komisjoni nimel Zika viiruse puhangu kohta (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Hääletus: 13.4.2016 protokollipunkt 10.12.


4. Olukord Poolas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Poolas (2015/3031(RSP))

Arutelu toimus 19. jaanuaril 2016 (19.1.2016 protokolli punkt 10).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Manfred Weber ja Esteban González Pons, fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller ja Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Poolas (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev);

—   Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel olukorra kohta Poolas (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016);

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Poolas (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016);

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc ja Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Poolas (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Hääletus: 13.4.2016 protokollipunkt 10.13.


5. Euroopa Ülemkogu 17. ja 18. märtsi 2016. aasta kohtumise järeldused ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemus (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 17. ja 18. märtsi 2016. aasta kohtumise järeldused ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemus (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Eriksson, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Herbert Reul, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Laura Ferrara, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl, Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb ja Knut Fleckenstein.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Bronis Ropė, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Knut Fleckensteinile, kes vastas sellele, Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anneli Jäätteenmäki, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès ja Andrejs Mamikins.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president


6. Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe

Martin Schulz (Euroopa Parlamendi president), Jean-Claude Juncker (komisjoni president) ja Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) kirjutasid alla paremat õigusloomet käsitlevale institutsioonidevahelisele kokkuleppele.


7. Pidulik istung - Portugal

Kella 12.25 kuni 12.45 toimus parlamendi pidulik istung, millel esines kõnega Portugali Vabariigi president Marcelo Rebelo de Sousa.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võttis Ivo Vajgl.


8. Presidentuuri teadaanne

Vastavalt kodukorra artiklile 166 otsustas president 10. märtsil 2016 kohaldada Nicolas Bay suhtes karistust selle eest, et ta kasutas 2015. aasta 28. oktoobri istungil Marine Le Peni hääletuspulti (10. märtsi 2016. aasta istungi protokolli punkt 5). Nicolas Bay esitas selle otsuse peale kaebuse. Juhatus vaatas oma 11. aprilli 2016. aasta koosolekul selle läbi ja toetas ühel häälel presidendi otsust. Karistuseks on päevaraha õigusest ilmajätmine viieks päevaks.


9. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Leedu pädevad asutused on edastanud Rolandas Paksase parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse, et tema suhtes oleks võimalik alustada kriminaalmenetlust.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


10. Fraktsioonide koosseis

Marcus Pretzell ei ole enam fraktsiooni ECR liige ja on alates 12. aprillist 2016 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotlus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0111)


11.2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0112)


11.3. Paranduseelarve projekt nr 1/2016: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2016 kohta – uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0113)


11.4. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Samo Jereb kontrollikoja liikmeks [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 1. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Samo Jerebi ametissenimetamine

Vastu võetud (P8_TA(2016)0114)


11.5. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Mihails Kozlovs kontrollikoja liikmeks [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 2. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Mihails Kozlovsi ametissenimetamine

Vastu võetud (P8_TA(2016)0115)


11.6. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Jan Gregor kontrollikoja liikmeks [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 3. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Jan Gregori ametissenimetamine

Vastu võetud (P8_TA(2016)0116)


11.7. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Ladislav Balko kontrollikoja liikmeks [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 4. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Ladislav Balko ametissenimetamine

Vastu võetud (P8_TA(2016)0117)


11.8. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Janusz Wojciechowski kontrollikoja liikmeks [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.4.2016 protokolli 5. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK - Janusz Wojciechowski ametissenimetamine

Tagasi lükatud (P8_TA(2016)0118)


11.9. Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning artikli 106 lõike 4 punktile c Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ja Frédérique Ries ENVI komisjoni nimel komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0119)

Sõnavõtud

Angélique Delahaye esitas muudatusettepaneku 11 kohta suulise muudatusettepaneku. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


11.10. EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (hääletus)

ELi kohta muutuvas maailmas, mis on üha rohkem ühendatud, vaidlustatum ja keerukam [2015/2272(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0120)


11.11. ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (hääletus)

Raport ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta [2015/2220(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0121)


11.12. Zika viiruse puhang (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000030/2016), mille esitas(id) Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI komisjoni nimel komisjonile: Zika viiruse puhang (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Arutelu toimus10. märtsil 2016 (10.3.2016 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekust teatati 13. aprillil 2016 (13.4.2016 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanek B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0122)


11.13. Olukord Poolas (hääletus)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Olukord Poolas (2015/3031(RSP))

Arutelu toimus19. jaanuaril 2016 (19.1.2016 protokollipunkt 10).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 13. aprillil 2016 (13.4.2016 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 ja B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0461/2016/rev

Vastu võetud (P8_TA(2016)0123)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0463/2016, B8-0464/2016 ja B8-0465/2016 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Enne hääletust Syed Kamall, kes taotlus kodukorra artikli 190 lõike 4 alusel hääletuse edasilükkamist, Jadwiga Wiśniewska toetas taotlust, Gianni Pittella oli selle vastu.
Parlament lükkas nimelisel hääletusel (146 poolt, 501 vastu, erapooletuid 35) taotluse tagasi.


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine(2016/2624(RSP))B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella ja Stanislav Polčák

Raport: Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James ja Monica Macovei

Raport: Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins

Zika viiruse puhang – (2016/2584(RSP)) – B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins

Olukord Poolas – (2015/3031(RSP)) – B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek ja Andrejs Mamikins.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.15 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II - Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht ja Marju Lauristin tutvustasid soovitusi teisele lugemisele.

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Viviane Reding, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly ja Patricija Šulin.

Sõna võtsid Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht ja Marju Lauristin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.1 ja 14.4.2016 protokollipunkt 7.2.


16. Broneeringuinfo kasutamine ***I (arutelu)

Teine raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Arnaud Danjean (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Esteban González Pons, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Monica Macovei, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Jan Philipp Albrecht ja Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Jan Philipp Albrecht ja Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić ja Patricija Šulin.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Timothy Kirkhope.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.3.


17. 2015. aasta aruanne Türgi kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2015. aasta aruanne Türgi kohta (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, ja Beatrix von Storch.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Kati Piri AFET komisjoni nimel Türgi 2015. aasta aruande kohta (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.9.


18. 2015. aasta aruanne Albaania kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2015. aasta aruanne Albaania kohta (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, ja Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel ja Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogusław Liberadzki, Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior ja György Hölvényi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Ivan Jakovčić ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Knut Fleckenstein AFET komisjoni nimel Albaania 2015. aasta aruande kohta (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.10.


19. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Asepresident edastas järgmise teate:

IMCO-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväidet delegeeritud õigusaktile, millest anti teada täiskogu teisipäeva, 12. aprilli 2016. aasta istungil (12.4.2016 protokollipunkt 12).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja see avaldatakse neljapäeva, 14. aprilli 2016. aasta istungil vastuvõetud tekstide hulgas.


20. 2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Afzal Khan fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot ja Alojz Peterle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica ja Julie Ward.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić ja Marijana Petir.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Cristian Dan Preda AFET komisjoni nimel Bosnia ja Hertsegoviina 2015. aasta aruande kohta (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.11.


21. Parlamendikomisjonide koosseis

Parlamendi asepresident on saanud fraktsiooni PPE ja fraktsiooni ENF taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ECON-komisjon: Michał Marusiki asemel Barbara Kappel

DEVE-komisjon: György Schöpflini asemel György Hölvényi

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


22. Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michèle Rivasi (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Lara Comi (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson ja Dietmar Köster.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Victor Negrescu ja Notis Marias.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Constance Le Grip.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.7.


23. Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2016/2019(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand tutvustas raportit.

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Jean-Paul Denanot fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka ja Herbert Dorfmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada ja Miguel Viegas.

Sõna võttis Indrek Tarand.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.8.


24. VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000045/2016), mille esitas(id) Antonio Tajani, Othmar Karas ja Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000057/2016), mille esitas(id) Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000060/2016), mille esitas(id) Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000065/2016), mille esitas(id) Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer ja Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsient (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000066/2016), mille esitas(id) Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel komisjonile: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer ja Kay Swinburne esitasid küsimused.

Johannes Hahn (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Pablo Zalba Bidegain fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, ja Markus Pieper, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Victor Negrescu ja Notis Marias.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


25. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus omandiõiguse osalise üleandmise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL artikli 76 alusel kaitstavate kokkulepete klasside kohta (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. märtsist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 606/2009 seoses teatavate veinivalmistustavadega (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 11. märtsist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. märtsist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks finantsseisundi taastamise kavade, kriisilahenduse kavade ja konsolideerimisgrupi kriisilahenduse kavade sisu, miinimumkriteeriumid, mille alusel peab pädev asutus finantsseisundi taastamise kavu ja konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavu hindama, konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused, sõltumatute hindajate suhtes kohaldatavad nõuded, allahindamise ja konverteerimise õiguse lepingukohane tunnustamine, teavitamisnõuete ja peatamisteate menetlused ja sisu ning kriisilahenduse kolleegiumide tegevus (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 23. märtsist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. aprillist 2016


Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. aprillist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses kliendi finantsinstrumentide ja vahendite kaitsmisega, tootejuhtimise kohustuste ja normidega, mida kohaldatakse teenustasu, vahendustasu või mis tahes muu rahalise või mitterahalise hüve maksmise või saamise suhtes (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 7. aprillist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 11. aprillist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

°
° ° °

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/63, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. detsembrist 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: kolm kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 1. märtsist 2016

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: üks kuu alates nõukogu taotlusest.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

°
° ° °

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel ühelt kuult kolmele kuule:

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 528/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse optsioonide muid riske kui deltarisk tururiski standardmeetodi puhul, ning millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 604/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega kvalitatiivsete ja asjakohaste kvantitatiivsete kriteeriumide kohta, mille alusel määratakse kindlaks selliste töötajate kategooriad, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. veebruarist 2016 pädeva komisjoni taotlusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turu tunnustatud tava kehtestamise kriteeriume, korda ja nõudeid ning selle hoidmise, lõpetamise või tunnustamise tingimuste muutmise nõudeid (C(2016)01087 – 2016/2597(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 26. veebruarist 2016 pädeva komisjoni taotlusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele esitatavate teadete sisu, ning teadete loetelu koostamise, avaldamise ja säilitamisega (C(2016)01224 – 2016/2602(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 1. märtsist 2016 pädeva komisjoni taotlusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tagasiostuprogrammide ja stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi (C(2016)01357 – 2016/2614(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. märtsist 2016 pädeva komisjoni taotlusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks selliste erandite kohaldamise tingimused, mis käsitlevad valuutasid, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade kättesaadavusele (C(2016)00270 – 2016/2551(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 26. jaanuarist 2016 pädeva komisjoni taotlusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turukuritarvituste, kahtlaste korralduste või tehingute ärahoidmiste, avastamiste ja nendest teatamiste suhtes kohaldatavaid asjakohaseid kokkuleppeid, süsteeme ja protseduure ning teate vorme (C(2016)01402 – 2016/2616(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 9. märtsist 2016 pädeva komisjoni taotlusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad investeerimissoovituste või investeerimisstrateegiate soovitamist või väljapakkumist käsitleva muu teabe erapooletul viisil esitamise ning konkreetsete huvide või huvide konfliktidele viitava teabe avalikustamise tehnilist korda (C(2016)01403 – 2016/2615(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 9. märtsist 2016 pädeva komisjoni taotlusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


26. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse personaalarvutitele, sülearvutitele ja tahvelarvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - tähtaeg: 30. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 suutlikkusel põhineva navigatsiooniga lendude lubade, andmevahetusteenuste osutajate sertifitseerimise ja järelevalve ning kopterite avamerelendude osas ja parandatakse seda määrust (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - tähtaeg: 5. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse mööblile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - tähtaeg: 30. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - tähtaeg: 30. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - tähtaeg: 21. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL, et võtta arvesse muudatusi ainete klassifitseerimisel (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - tähtaeg: 18. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lähedaste, α,β-küllastumata struktuuri sisaldavate lõhna- ja maitseainete rühma osas (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - tähtaeg: 22. mai 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate abamektiini, atsekinotsüüli, atseetamipriidi, bensovindiflupüüri, bromoksüniili, fludioksoniili, fluopikoliidi, fosetüüli, mepikvaadi, prokinasiidi, propamokarbi, proheksadiooni ja tebukonasooli jääkide piirnormidega (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - tähtaeg: 7. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses etofumesaadi, etoksasooli, fenamidooni, fluoksastrobiini ja flurtamooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - tähtaeg: 6. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 1-naftüülatseetamiidi, 1-naftüüläädikhappe, kloridasooni, fluasifop-P, fuberidasooli, mepikvaadi ja tralkoksüdiimi jääkide piirnormidega (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - tähtaeg: 6. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/62/EÜ seoses vereteenistusasutuste kvaliteedisüsteemi suhtes kehtivate standardite ja spetsifikaatidega (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - tähtaeg: 5. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - tähtaeg: 6. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse võrgueeskiri alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite võrguühenduse nõuete kohta (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - tähtaeg: 22. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse võrgueeskiri tarbimise ühendamise kohta (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - tähtaeg: 30. juuni 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


27. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 ja DEC 05/2016.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 579.940/OJJE).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


2. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


3. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor


HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


4. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


5. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika