Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 354kWORD 277k
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Zikaviruksen leviäminen (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)
 4.Puolan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa-neuvoston 17.–18. maaliskuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU:n ja Turkin huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 6.Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä
 7.Juhlaistunto - Portugali
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 10.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/000 TA 2016/ komission aloitteesta annettava tekninen tuki (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.3.Lisätalousarvio 1/2016: uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä (äänestys)
  11.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb (äänestys)
  11.5.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs (äänestys)
  11.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor (äänestys)
  11.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko (äänestys)
  11.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski (äänestys)
  11.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (äänestys)
  11.10.EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (äänestys)
  11.11.EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu (äänestys)
  11.12.Zikaviruksen leviäminen (äänestys)
  11.13.Puolan tilanne (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II - Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II (keskustelu)
 16.Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I (keskustelu)
 17.Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 18.Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 19.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 20.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 21.Valiokuntien kokoonpano
 22.Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (keskustelu)
 23.Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (keskustelu)
 24.Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (keskustelu)
 25.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 26.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 27.Määrärahojen siirrot
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs
 Liite 3 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor
 Liite 4 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko
 Liite 5 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) komissiolta ja unionin tuomioistuimelta

- Määrärahasiirtoesitys DEC 5/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 1-INF/2016 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 6/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD))
(Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Zikaviruksen leviäminen (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000030/2016) Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Zikaviruksen leviäminen (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Keskustelu käytiin 10. maaliskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 10.3.2016, kohta 2).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta zikaviruksen leviämisestä (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.4.2016, kohta 10.12.


4. Puolan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Puolan tilanne (2015/3031(RSP))

Keskustelu käytiin 19. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 19.1.2016, kohta 10).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Manfred Weber ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta Puolan tilanteesta (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev)

—   Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta Puolan tilanteesta (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016)

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta Puolan tilanteesta (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016)

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc ja Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta Puolan tilanteesta (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.4.2016, kohta 10.13.


5. Eurooppa-neuvoston 17.–18. maaliskuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU:n ja Turkin huippukokouksen tulokset (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 17.–18. maaliskuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU:n ja Turkin huippukokouksen tulokset (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Eriksson, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Zoltán Balczó.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Herbert Reul, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Laura Ferrara, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb ja Knut Fleckenstein.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Bronis Ropė, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Knut Fleckenstein vastasi, Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anneli Jäätteenmäki, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès ja Andrejs Mamikins.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


6. Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Martin Schulz (Euroopan parlamentin puhemies), Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) allekirjoittivat yhdessä toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä.


7. Juhlaistunto - Portugali

Parlamentti kokoontui klo 12.25 - 12.45 juhlaistuntoon Portugalin tasavallan presidentin Marcelo Rebelo de Sousan puheen johdosta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Ivo Vajgl käytti puheenvuoron.


8. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies päätti 10. maaliskuuta 2016 määrätä työjärjestyksen 166 artiklan nojalla Nicolas Baylle seuraamuksen Marine Le Penin äänestyskoneen käyttämisestä 28. lokakuuta 2015 (10. maaliskuuta 2016 pidetyn istunnon pöytäkirjan 5 kohta). Koska Nicolas Bay valitti päätöksestä, puhemiehistö käsitteli hänen valitustaan 11. huhtikuuta 2016 ja vahvisti yksimielisesti puhemiehen päätöksen. Seuraamuksena Bay menettää oikeuden päivärahaan viiden päivän ajalta.


9. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Toimivaltaiset Liettuan viranomaiset ovat esittäneet pyynnön Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämiseksi häntä koskevien rikosoikeudellisten menettelyjen käynnistämiseksi.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


10. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Marcus Pretzell ei ole enää ECR-ryhmän jäsen ja on liittynyt sitoutumattomiin 12. huhtikuuta 2016 alkaen.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0111)


11.2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/000 TA 2016/ komission aloitteesta annettava tekninen tuki (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0112)


11.3. Lisätalousarvio 1/2016: uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0113)


11.4. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Samo Jereb tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0060/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 13.4.2016, liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI - Samo Jerebin nimittäminen

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0114)


11.5. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Mihails Kozlovs tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 13.4.2016, liite 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI - Mihails Kozlovsin nimittäminen

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0115)


11.6. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Jan Gregor tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 13.4.2016, liite 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI - Jan Gregorin nimittäminen

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0116)


11.7. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Ladislav Balko tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 13.4.2016, liite 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI - Ladislav Balkon nimittäminen

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0117)


11.8. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Janusz Wojciechowski tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 13.4.2016, liite 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI - Janusz Wojciechowskin nimittäminen

Hylättiin (P8_TA(2016)0118)


11.9. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ja Frédérique Ries ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0119)

Puheenvuorot:

Angélique Delahaye esitti tarkistukseen 11 suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti tämän suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, joten sitä ei hyväksytty.


11.10. EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (äänestys)

Mietintö EU:sta muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma [2015/2272(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0120)


11.11. EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu (äänestys)

Mietintö EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta [2015/2220(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0121)


11.12. Zikaviruksen leviäminen (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000030/2016) Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Zikaviruksen leviäminen (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Keskustelu käytiin 10. maaliskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 10.3.2016, kohta 2).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 13. huhtikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 13.4.2016, kohta 2).

Päätöslauselmaesitys B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0122)


11.13. Puolan tilanne (äänestys)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Puolan tilanne (2015/3031(RSP))

Keskustelu käytiin 19. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 19.1.2016, kohta 10).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 13. huhtikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 13.4.2016, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 ja B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0461/2016/rev

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0123)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0463/2016, B8-0464/2016 ja B8-0465/2016 raukesivat.)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Syed Kamall, joka pyysi työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan nojalla äänestyksen lykkäämistä, Jadwiga Wiśniewska, joka kannatti pyyntöä, ja Gianni Pittella, joka vastusti sitä.
Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (146 puolesta, 501 vastaan, 35 tyhjää).


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen – (2016/2624(RSP)) - B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella ja Stanislav Polčák.

Mietintö Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James ja Monica Macovei.

Mietintö Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins.

Zikaviruksen leviäminen - (2016/2584(RSP)) - B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins.

Puolan tilanne - (2015/3031(RSP)) – B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek ja Andrejs Mamikins.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.15 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II - Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht ja Marju Lauristin esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen).

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Gianluca Buonanno ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Viviane Reding, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly ja Patricija Šulin.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht ja Marju Lauristin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.1 ja istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.2.


16. Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I (keskustelu)

Toinen mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen).

Puheenvuorot: Arnaud Danjean (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Esteban González Pons, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Monica Macovei, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht ja Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht ja Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda ja Juan Fernando López Aguilar.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić ja Patricija Šulin.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Timothy Kirkhope.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.3.


17. Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, ja Beatrix von Storch.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Kati Piri AFET-valiokunnan puolesta Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.9.


18. Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogusław Liberadzki, Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior ja György Hölvényi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Ivan Jakovčić ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Knut Fleckenstein AFET-valiokunnan puolesta Albaniaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.10.


19. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

IMCO-valiokunnan suositus olla vastustamatta täysistunnossa tiistaina 12. huhtikuuta 2016 ilmoitettua delegoitua säädöstä (istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 12).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositus katsotaan hyväksytyksi ja julkaistaan torstaina 14. huhtikuuta 2016 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


20. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot ja Alojz Peterle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica ja Julie Ward.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić ja Marijana Petir.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Cristian Dan Preda AFET-valiokunnan puolesta Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.11.


21. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ECON-valiokunta: Michał Marusikin tilalle Barbara Kappel

DEVE-valiokunta: György Schöpflinin tilalle György Hölvényi

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


22. Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michèle Rivasi (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lara Comi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson ja Dietmar Köster.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Constance Le Grip.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.7.


23. Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 [2016/2019(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Jean-Paul Denanot S&D-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka ja Herbert Dorfmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada ja Miguel Viegas.

Puheenvuoro: Indrek Tarand.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.8.


24. Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000045/2016) Antonio Tajani, Othmar Karas ja Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000057/2016) Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000060/2016) Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000065/2016) Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer ja Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikerroin (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000066/2016) Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer ja Kay Swinburne esittelivät kysymykset.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta ja Markus Pieper, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu ja Notis Marias.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. maaliskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta tiettyjen viininvalmistusmenetelmien osalta (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmistä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. maaliskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään elvytyssuunnitelmien, kriisinratkaisusuunnitelmien ja konsernien kriisinratkaisusuunnitelmien sisältö, vähimmäisperusteet, jotka toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava elvytyssuunnitelmien ja konsernien elvytyssuunnitelmien osalta, konsernin rahoitustuen edellytykset, riippumattomia arvioijia koskevat vaatimukset, alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksien tunnustaminen sopimuksissa, ilmoitusvaatimuksiin ja keskeyttämisilmoitukseen liittyvät menettelyt ja sisältö ja kriisinratkaisukollegioiden operatiivinen toiminta (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 23. maaliskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 oikaisemisesta (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. huhtikuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 oikaisemisesta (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. huhtikuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä asiakkaiden rahoitusvälineiden ja varojen suojaamisen, tuotevalvontavelvoitteiden sekä välityspalkkioiden, provisioiden tai muiden rahallisten tai ei-rahallisten etujen tarjoamiseen tai vastaanottamiseen sovellettavien sääntöjen osalta (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. huhtikuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus osuuskuntien ja muun muotoisten tuottajaorganisaatioiden tekemien tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. huhtikuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

°
° ° °

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/63 oikaisemisesta C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2015

vastustamisen määräajan jatkaminen: 3 kuukautta parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2016

vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

°
° ° °

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on pidennetty asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen:

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 528/2014 oikaisemisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 oikaisemisesta – (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. helmikuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä antamalla teknisiä sääntelystandardeja hyväksytyn markkinakäytännön vahvistamista koskevista perusteista, menettelystä ja vaatimuksista sekä sen säilyttämistä, lopettamista tai hyväksymisehtojen muuttamista koskevista vaatimuksista (C(2016)01087 2016/2597(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien ilmoitusten sisältöä sekä ilmoituksia koskevan luettelon kokoamista, julkaisemista ja ylläpitoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01224 2016/2602(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01357 2016/2614(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisiin valuuttoihin, joissa likvidien varojen saatavuuteen liittyy rajoituksia, liittyvien poikkeusten soveltamisedellytysten määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)00270 2016/2551(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. tammikuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä väärinkäytösten taikka epäilyttävien toimeksiantojen tai liiketoimien estämiseen ja havaitsemiseen sekä niistä ilmoittamiseen käytettäviä asianmukaisia järjestelyjä, järjestelmiä ja menettelyjä sekä ilmoitusmallia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01402 2016/2616(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. maaliskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä sijoitussuositusten tai muiden sijoitusstrategiaa koskevia suosituksia tai ehdotuksia sisältävien tietojen puolueettomaan esittämiseen sekä erityisten etujen tai eturistiriitojen julkistamiseen liittyviä teknisiä järjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01403 2016/2615(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. maaliskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


26. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi henkilökohtaisille tietokoneille, kannettaville tietokoneille ja taulutietokoneille (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - määräaika: 30. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta suorituskykyyn perustuvaan navigoinnin hyväksynnän, tietopalvelujen tarjoajien sertifioinnin ja valvonnan ja merialueella harjoitettavan helikopterilentotoiminnan osalta sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - määräaika: 5. heinäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi huonekaluille (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - määräaika: 30. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - määräaika: 30. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - määräaika: 21. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission päätös päätösten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU ja 2012/721/EU muuttamisesta aineiden luokituksessa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - määräaika: 18. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta alfa-beeta-tyydyttymättömän rakenteen sisältävien tiettyjen aromiaineiden ryhmän osalta (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - määräaika: 22. toukokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, asekvinosyylin, asetamipridin, bentsovindiflupyrin, bromoksyniilin, fludioksoniilin, fluopikolidin, fosetyylin, mepikvatin, prokinatsidin, propamokarbin, proheksadionin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - määräaika: 7. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse etofumesaatin, etoksatsolin, fenamidonin, fluoksastrobiinin ja flurtamonin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - määräaika: 6. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1-naftyyliasetamidin, 1-naftyylietikkahapon, kloridatsonin, fluatsifoppi-P:n, fuberidatsolin, mepikvatin ja tralkoksidiimin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - määräaika: 6. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi direktiivin 2005/62/EY muuttamisesta veripalvelulaitosten laatujärjestelmää koskevien standardien ja spesifikaatioiden osalta (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - määräaika: 5. heinäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - määräaika: 6. heinäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien ja tasasähköön liitettyjen suuntaajakytkettyjen voimalaitosten verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - määräaika: 22. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus kulutuksen verkkoon liittämistä koskevasta verkkosäännöstä (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - määräaika: 30. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


27. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesitykset DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 ja DEC 05/2016.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 579.940/OJJE).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Liite 3 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor


LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Liite 4 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Liite 5 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö