Rodyklė 
Protokolas
PDF 358kWORD 317k
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Zikos viruso protrūkis (pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos)
 4.Padėtis Lenkijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.2016 m. kovo 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos išvados ir ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)
 6.Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros
 7.Iškilmingas posėdis - Portugalija
 8.Pirmininko pranešimas
 9.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 10.Frakcijų sudėtis
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška EGF/2016/000 TA 2016/ techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.3.2016 m. biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas: Nauja skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonė (balsavimas)
  11.4.Audito Rūmų nario skyrimas: Samo Jereb (balsavimas)
  11.5.Audito Rūmų nario skyrimas: Mihails Kozlovs (balsavimas)
  11.6.Audito Rūmų nario skyrimas: Jan Gregor (balsavimas)
  11.7.Audito Rūmų nario skyrimas: Ladislav Balko (balsavimas)
  11.8.Audito Rūmų nario skyrimas: Janusz Wojciechowski (balsavimas)
  11.9.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas (balsavimas)
  11.10.ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis (balsavimas)
  11.11.ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra (balsavimas)
  11.12.Zika viruso protrūkis (balsavimas)
  11.13.Padėtis Lenkijoje (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***II - Asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos tikslais ***II (diskusijos)
 16.Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) ***I (diskusijos)
 17.2015 m. ataskaita dėl Turkijos (diskusijos)
 18.2015 m. ataskaita dėl Albanijos (diskusijos)
 19.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 20.2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)
 21.Komitetų sudėtis
 22.Komercinių paslapčių apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo ***I (diskusijos)
 23.Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata (diskusijos)
 24.MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (diskusijos)
 25.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 26.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 27.Asignavimų perkėlimas
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Samo Jereb
 2 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Mihails Kozlovs
 3 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Jan Gregor
 4 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Ladislav Balko
 5 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Janusz Wojciechowski


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Komisijos ir Teisingumo Teismo:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 5/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1-INF/2016. Teisingumo Teismas (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 6/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pastatų «Black Pearl» ir «Mérode», esančių Briuselyje, panauda (15 metų uzufrukto) (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 - 2016/2046(GBD))
(Šiuo metu šio dokumento visomis kalbomis nėra.)

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto. Nauja priemonė, skirta skubiai paramai teikti Sąjungoje (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) Biudžeto komitetas

Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

(2016/2019(BUD)) Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas

Pranešėja: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymuidėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas

Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Zikos viruso protrūkis (pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000030/2016), kurį pateikėAnnie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Zikos viruso protrūkis (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. kovo 10 d. (2016 03 10 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu dėl Zikos viruso protrūkio (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Balsavimas: 2016 04 13 protokolo 10.12 punktas.


4. Padėtis Lenkijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Lenkijoje (2015/3031(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. sausio 19 d. (2016 01 19 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Manfred Weber ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller ir Birgit Sippel, S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt, ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana ir Terry Reintke, Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Lenkijoje (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev);

—   Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu dėl padėties Lenkijoje (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016);

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu dėl padėties Lenkijoje (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016);

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc ir Marek Jurek ECR frakcijos vardu dėl padėties Lenkijoje (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Balsavimas: 2016 04 13 protokolo 10.13 punktas.


5. 2016 m. kovo 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos išvados ir ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2016 m. kovo 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos išvados ir ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Eriksson), Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, ir Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Herbert Reul (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff), Tanja Fajon (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Anna Elżbieta Fotyga (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Laura Ferrara (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl), Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb ir Knut Fleckenstein.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bronis Ropė (jis pateikė mėlynosios kortelės klausimą Knut Fleckenstein, pastarasis į jį atsakė), Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anneli Jäätteenmäki), Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès ir Andrejs Mamikins.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


6. Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros

Martin Schulz (Europos Parlamento pirmininkas), Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) pasirašė tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros.


7. Iškilmingas posėdis - Portugalija

Nuo 12.25 val. iki 12.45 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis, skirtas išklausyti Portugalijos Respublikos Prezidento Marcelo Rebelo de Sousa kalbą.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Ivo Vajgl.


8. Pirmininko pranešimas

2016 m. kovo 10 d. Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsniu, nusprendė Nicolas Bay taikyti drausmines sankcijas dėl to, kad jis per 2015 m. spalio 28 d. posėdį naudojo Marine Le Pen balsavimo įrangą ( 2016 m. kovo 10 d. Protokolo 5 punktas). Nicolas Bay biurui apskundė šį sprendimą. 2016 m. balandžio 11 d. posėdyje biuras išnagrinėjo skundą ir vienbalsiai pritarė Pirmininko sprendimui. Jam skiriama sankcija – atimama teisė gauti dienpinigių išmoką penkias dienas.


9. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Kompetentingos Lietuvos valdžios institucijos pateikė prašymą atšaukti Parlamento nario Rolando Pakso imunitetą, siekiant prieš jį pradėti vykdyti baudžiamąją procesą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


10. Frakcijų sudėtis

Marcus Pretzell paliko ECR frakciją ir nuo 2016 m. balandžio 12 d. prisijungė prie nepriklausomų Parlamento narių.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0111)


11.2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška EGF/2016/000 TA 2016/ techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo ( paraiška EGF/2016/000 TA 2016/ techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0112)


11.3. 2016 m. biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas: Nauja skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonė (balsavimas)

Pranešimas Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto. Nauja priemonė, skirta skubiai paramai teikti Sąjungoje [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0113)


11.4. Audito Rūmų nario skyrimas: Samo Jereb (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Samo Jerebą Audito Rūmų nariu [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 04 13 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO - Samo Jereb skyrimas

Priimta (P8_TA(2016)0114)


11.5. Audito Rūmų nario skyrimas: Mihails Kozlovs (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Mihailsą Kozlovsą Audito Rūmų nariu [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 04 13 protokolo 2 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO - Mihails Kozlovs skyrimas

Priimta (P8_TA(2016)0115)


11.6. Audito Rūmų nario skyrimas: Jan Gregor (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Janą Gregorą Audito Rūmų nariu [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 04 13 protokolo 3 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO - Jan Gregor skyrimas

Priimta (P8_TA(2016)0116)


11.7. Audito Rūmų nario skyrimas: Ladislav Balko (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Ladislavą Balko Audito Rūmų nariu [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 04 13 protokolo 4 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO - Ladislav Balko skyrimas

Priimta (P8_TA(2016)0117)


11.8. Audito Rūmų nario skyrimas: Janusz Wojciechowski (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Januszą Wojciechowski Audito Rūmų nariu [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 04 13 protokolo 5 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO - Janusz Wojciechowski skyrimas

Atmesta (P8_TA(2016)0118)


11.9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 4 dalies c punktu, pateiktas Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ir Frédérique Ries, ENVI komiteto vardu dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekto (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0119)

Kalbėjo:

Angélique Delahaye pateikė pakeitimo 11 žodinį pakeitimą. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas balsuoti.


11.10. ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis (balsavimas)

Pranešimas „ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis“ [2015/2272(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0120)


11.11. ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra (balsavimas)

Pranešimas dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir peržiūros [2015/2220(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0121)


11.12. Zika viruso protrūkis (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000030/2016), kurį pateikė Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin, ENVI komiteto vardu Komisijai: Zikos viruso protrūkis (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Diskusijos vyko10 kovo 2016 (2016 03 10 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2016 m. balandžio 13 d. (2016 04 13 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ((P8_TA(2016)0122)


11.13. Padėtis Lenkijoje (balsavimas)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Padėtis Lenkijoje (2015/3031(RSP))

Diskusijos vyko19 sausio 2016 (2016 01 19 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. balandžio 13 d. (2016 04 13 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 ir B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0461/2016/rev

Priimta (P8_TA(2016)0123)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0463/2016, B8-0464/2016 ir B8-0465/2016 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Syed Kamall prieš balsavimą, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 4 dalimi, pateikė prašymą nukelti balsavimą, Jadwiga Wiśniewska, pritardama prašymui, Gianni Pittella prieštaraudamas prašymui.
Vardinio balsavimo metu (146 už, 501 prieš, 35 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas(2016/2624(RSP))B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella ir Stanislav Polčák.

Pranešimas: Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James ir Monica Macovei.

Pranešimas: Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil ir Andrejs Mamikins.

Zika viruso protrūkis – (2016/2584(RSP)) – B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil ir Andrejs Mamikins.

Padėtis Lenkijoje - (2015/3031(RSP)) - B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek ir Andrejs Mamikins.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.15 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***II - Asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos tikslais ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht ir Marju Lauristin pateikė rekomendacijos antrajam svarstymui.

Kalbėjo: Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Gianluca Buonanno ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, , nepriklausomas Parlamento narys, Viviane Reding (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly ir Patricija Šulin.

Kalbėjo: Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht ir Marju Lauristin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.1 punktas ir 2016 04 14 protokolo 7.2 punktas.


16. Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) ***I (diskusijos)

Antrasis pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Arnaud Danjean (AFET komiteto nuomonės referentas), Axel Voss PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu (ji nesutiko, kad Krisztina Morvai pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Esteban González Pons, Tanja Fajon (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Monica Macovei (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier (ji taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Jan Philipp Albrecht ir Marju Lauristin), Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Jan Philipp Albrecht ir Sophia in 't Veld), Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni ir Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux (nesutiko, kad Jan Philipp Albrecht pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Daniel Buda ir Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić ir Patricija Šulin.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert ir Timothy Kirkhope.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.3 punktas.


17. 2015 m. ataskaita dėl Turkijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. ataskaita dėl Turkijos (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Kati Piri S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, , nepriklausomas Parlamento narys, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleftherios Synadinos), Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), ir Beatrix von Storch.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki ir Ruža Tomašić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Kati Piri, AFET komiteto vardu, dėl 2015 m. ataskaitos dėl Turkijos (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.9 punktas.


18. 2015 m. ataskaita dėl Albanijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. ataskaita dėl Albanijos (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, , nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogusław Liberadzki), Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior ir György Hölvényi (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Ivan Jakovčić ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Knut Fleckenstein, AFET komiteto vardu, dėl 2015 m. ataskaitos dėl Albanijos (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.10 punktas.


19. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkė perskaitė pranešimą suivante:

Apie IMCO komitetas rekomendaciją nepateikti prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto buvo pranešta per plenarinį posėdį antradienį 12 balandžio 2016 (2016 04 12 protokolo 12 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnyje nustatytą 24 valandų terminą.

Taigi ši rekomendacija buvo patvirtinta ir bus paskelbta ketvirtadienis 14 balandžio 2016 posėdžio Paskelbtų tekstų rubrikoje.


20. 2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Afzal Khan S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot ir Alojz Peterle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica ir Julie Ward.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić ir Marijana Petir.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Cristian Dan Preda, AFET komiteto vardu, dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2015 m. pažangos ataskaitos (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.11 punktas.


21. Komitetų sudėtis

Pirmininkė gavo šiuos PPE ir ENF frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

ECON komitetas: Barbara Kappel vietoj Michał Marusik

DEVE komitetas: György Hölvényi vietoj György Schöpflin

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


22. Komercinių paslapčių apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Michèle Rivasi (ITRE komiteto nuomonės referentė), Lara Comi (IMCO komiteto nuomonės referentė), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson ir Dietmar Köster.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Victor Negrescu ir Notis Marias.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Constance Le Grip.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.7 punktas.


23. Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata (diskusijos)

Report on Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2017 [2016/2019(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Jean-Paul Denanot S&D frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka ir Herbert Dorfmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada ir Miguel Viegas.

Kalbėjo: Indrek Tarand.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.8 punktas.


24. MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000045/2016) kurį pateikė Antonio Tajani, Othmar Karas ir Burkhard Balz PPE frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000057/2016), kurį pateikė Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000060/2016), kurį pateikė Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2016), kurį pateikė Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer ir Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficientas (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000066/2016), kurį pateikė Kay Swinburne ECR frakcijos vardu Komisijai: MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer ir Kay Swinburne pristatė klausimus.

Johannes Hahn (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, ir Markus Pieper (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Victor Negrescu ir Notis Marias.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


25. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl tam tikrų klasių susitarimų, saugotinų atliekant dalinį nuosavybės perdavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES 76 straipsnį (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 18 Kovo 2016

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų vynininkystės metodų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 606/2009 (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 11 Kovo 2016

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 18 Kovo 2016

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomas gaivinimo planų, pertvarkymo planų ir grupių pertvarkymo planų turinys, minimalūs kriterijai, kuriuos kompetentinga institucija turi įvertinti nagrinėdama gaivinimo planus ir grupių gaivinimo planus, grupių finansinės paramos sąlygos, reikalavimai nepriklausomiems vertintojams, nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse, pranešimo reikalavimų ir pranešimo apie sustabdymą procedūros bei turinys ir pertvarkymo kolegijų veiklos funkcijos (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 23 Kovo 2016

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo5 Balandžio 2016

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo8 Balandžio 2016

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl klientams priklausančių finansinių priemonių ir lėšų apsaugos, produktų valdymo pareigų ir taisyklių, taikomų mokesčių, komisinio atlyginimo arba bet kokios piniginės ar nepiniginės naudos teikimui arba gavimui (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 7 Balandžio 2016

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriaus kooperatyvams bei kitokioms gamintojų organizacijoms leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 11 Balandžio 2016

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

°
° ° °

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 14 Gruodžio 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 3 mėn. Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo1 Kovo 2016

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 1 mėnuo Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

°
° ° °

Deleguotųjų teisės aktų projektų laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas nuo 1 mėn. iki 3 mėn. atsakingo komiteto prašymu:

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 528/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų pasirinkimo sandorių ne delta rizikai naudojant standartizuotą rinkos rizikos metodą, ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 604/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos – (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 18 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi rinkos praktikos pripažinimo, taip pat pripažinimo išsaugojimo, užbaigimo arba pripažinimo sąlygų pakeitimo kriterijai, procedūra ir reikalavimai – (C(2016)01087 – 2016/2597(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 26 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingoms institucijoms teiktinų pranešimų turiniu ir pranešimų sąrašo sudarymu, skelbimu ir tvarkymu – (C(2016)01224 – 2016/2602(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 1 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atpirkimo programoms ir stabilizavimo priemonėms taikomomis sąlygomis – (C(2016)01357 – 2016/2614(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 8 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su valiutomis, dėl kurių taikomi apribojimai turimam likvidžiajam turtui, taikymo sąlygos– (C(2016)00270 – 2016/2551(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. sausio 26 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su tinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis, taip pat pranešimo šablonais, naudotinais siekiant užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo atvejus arba įtartinus pavedimus ar sandorius ir apie juos pranešti – (C(2016)01402 – 2016/2616(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 9 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos investavimo rekomendacijų ar kitos informacijos, kuria rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija, objektyvaus pateikimo ir tam tikrų interesų ar interesų konfliktų požymių atskleidimo techninės taisyklės – (C(2016)01403 – 2016/2615(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 9 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


26. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą asmeniniams, knyginiams ir planšetiniams kompiuteriams (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos dėl skrydžių, kuriems naudojama nustatytų charakteristikų navigacija, patvirtinimo, dėl duomenų paslaugų teikėjų sertifikavimo ir priežiūros ir dėl skrydžių sraigtasparniais virš jūros ir kuriuo tas reglamentas ištaisomas (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - terminas: 2016 m. liepos 5 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą baldams (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą avalynei (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į cheminių medžiagų klasifikavimo pakeitimus, iš dalies keičiami sprendimai 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 18 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų, priklausančių alfa ir beta nesočiųjų junginių grupei, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - terminas: 2016 m. gegužės 22 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios abamektino, acekvinocilo, acetamiprido, benzovindiflupiro, bromoksinilo, fludioksonilo, fluopikolido, fosetilo, mepikvato, prokvinazido, propamokarbo, proheksadiono ir tebukonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios etofumezato, etoksazolio, fenamidono, fluoksastrobino ir flurtamono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 6 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 1-naftilacetamido, 1-naftilacto rūgšties, chloridazono, p-fluazifopo, fuberidazolo, mepikvato ir tralkoksidimo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 6 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria dėl standartų ir specifikacijų, susijusių su kraujo donorystės įstaigų kokybės sistema, iš dalies keičiama Direktyva 2005/62/EB (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - terminas: 2016 m. liepos 5 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - terminas: 2016 m. liepos 6 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 22 d.)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - terminas: 2016 m. birželio 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: ITRE


27. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas, vadovaudamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 et DEC 05/2016 perkėlimą.


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 579.940/OJJE).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.55 val.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Samo Jereb

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


2 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Mihails Kozlovs

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


3 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Jan Gregor


BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


4 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Ladislav Balko

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


5 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Janusz Wojciechowski

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Teisinis pranešimas - Privatumo politika