Indeks 
Protokół
PDF 365kWORD 320k
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Epidemia wirusa Zika (złożony projekt rezolucji)
 4.Sytuacja w Polsce (złożone projekty rezolucji)
 5.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. i wyniki szczytu UE-Turcja (debata)
 6.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa
 7.Uroczyste posiedzenie - Portugalia
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 10.Skład grup politycznych
 11.Głosowanie
  11.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.3.Projekt budżetu korygującego nr 1/2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii (głosowanie)
  11.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb (głosowanie)
  11.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs (głosowanie)
  11.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor (głosowanie)
  11.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko (głosowanie)
  11.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski (głosowanie)
  11.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (głosowanie)
  11.10.UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (głosowanie)
  11.11.Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (głosowanie)
  11.12.Epidemia wirusa Zika (głosowanie)
  11.13.Sytuacja w Polsce (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II (debata)
 16.Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I (debata)
 17.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (debata)
 18.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (debata)
 19.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 20.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (debata)
 21.Skład komisji
 22.Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I (debata)
 23.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (debata)
 24.Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (debata)
 25.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 26.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 27.Przesunięcie środków
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs
 Załącznik 3 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor
 Załącznik 4 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko
 Załącznik 5 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.10.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Komisję i Trybunał Sprawiedliwości

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 5/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 1-INF/2016 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 6/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD))
(Dokument ten nie jest obecnie dostępny we wszystkich językach)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016: Nowy instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Report on Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2017 (2016/2019(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Epidemia wirusa Zika (złożony projekt rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000030/2016), które złożyli: Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Epidemia wirusa Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Debata odbyła się dnia 10 marca 2016 r. (pkt 2 protokołu z dnia 10.3.2016).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie epidemii wirusa Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 13.4.2016.


4. Sytuacja w Polsce (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Polsce (2015/3031(RSP))

Debata odbyła się dnia 19 stycznia 2016 r. (pkt 10 protokołu z dnia 19.01.2016 r.).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Manfred Weber i Esteban González Pons, w imieniu grupy politycznej PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller i Birgit Sippel, w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt, w imieniu grupy politycznej ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana i Terry Reintke, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev);

—   Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016);

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016);

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc i Marek Jurek, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 13.4.2016.


5. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. i wyniki szczytu UE-Turcja (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. i wyniki szczytu UE-Turcja (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Erikssona, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF i Zoltán Balczó niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Herbert Reul, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Anna Elżbieta Fotyga, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, Laura Ferrara, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb i Knut Fleckenstein.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bronis Ropė, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Knutowi Fleckensteinowi, który udzielił na nie odpowiedzi, Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anneli Jäätteenmäki, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès i Andrejs Mamikins.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


6. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, urzędująca przewodnicząca Rady Jeanine Hennis-Plasschaert i przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker przystąpili do złożenia podpisu pod porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa.


7. Uroczyste posiedzenie - Portugalia

W godzinach od 12.25 do 12.45 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia prezydenta Republiki Portugalskiej Marcela Rebela de Sousy.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Ivo Vajgl.


8. Komunikat Przewodniczącego

Zgodnie z art. 166 Regulaminu dnia 10 marca 2016 r. Przewodniczący postanowił nałożyć sankcję na Nicolasa Bay ze względu na to, że na posiedzeniu w dniu 28 października 2015 r. posłużył się on terminalem do głosowania Marine Le Pen (pkt 5 protokołu z dnia 10 marca 2016 r.). Ponieważ Nicolas Bay odwołał się od tej decyzji, Prezydium na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozpatrzyło jego wniosek i jednomyślnie potwierdziło decyzję Przewodniczącego. Sankcja polega na utracie prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres pięciu dni.


9. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy litewskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Rolandasa Paksasa w celu wczęcia przeciwko niemu postępowania karnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


10. Skład grup politycznych

Marcus Pretzell przestaje być członkiem grupy ECR i jest staje się posłem niezrzeszonym ze skutkiem od dnia 12 kwietnia 2016 r.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Szwecji – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0111)


11.2. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0112)


11.3. Projekt budżetu korygującego nr 1/2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016: Nowy instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0113)


11.4. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Samona Jereba na członka Trybunału Obrachunkowego [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 13.4.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI - mianowanie Sama Jereba

Przyjęto (P8_TA(2016)0114)


11.5. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Mihailsa Kozlovsa na członka Trybunału Obrachunkowego [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 13.4.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI - mianowanie Mihailsa Kozlovsa

Przyjęto (P8_TA(2016)0115)


11.6. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 3 protokołu z dnia 13.4.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI - mianowanie Jana Gregora

Przyjęto (P8_TA(2016)0116)


11.7. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Ladislava Balko na członka Trybunału Obrachunkowego [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 4 protokołu z dnia 13.4.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI - mianowanie Ladislava Balka

Przyjęto (P8_TA(2016)0117)


11.8. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Janusza Wojciechowskiego na członka Trybunału Obrachunkowego [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 5 protokołu z dnia 13.4.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI - mianowanie Janusza Wojciechowskiego

Odrzucony (P8_TA(2016)0118)


11.9. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu przez Pavla Poca, Kateřinę Konečną, Basa Eickhouta, Piernicolę Pediciniego, Marka Demesmaekera, Sirpę Pietikäinen i Frédérique Ries, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0119)

Wystąpienia

Angélique Delahaye przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 11. Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.


11.10. UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony [2015/2272(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0120)


11.11. Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji i przeglądu strategii UE wobec Azji Środkowej [2015/2220(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0121)


11.12. Epidemia wirusa Zika (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000030/2016), które skierowali Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Epidemia wirusa Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Debata odbyła się dnia 10 marca 2016 r. (pkt 2 protokołu z dnia 10.3.2016).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 13 kwietnia 2016 (pkt 2 protokołu z dnia 13.4.2016).

Projekt rezolucji B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0122)


11.13. Sytuacja w Polsce (głosowanie)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Sytuacja w Polsce (2015/3031(RSP))

Debata odbyła się dnia 19 stycznia 2016 r. (pkt 10 protokołu z dnia 19.1.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 13 kwietnia 2016 (pkt 3 protokołu z dnia 13.4.2016).

Projekty rezolucji B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 i B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0461/2016/rev

Przyjęto (P8_TA(2016)0123)

(Projekty rezolucji B8-0463/2016, B8-0464/2016 i B8-0465/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Syed Kamall, przed głosowaniem, w celu zwrócenia się, na podstawie art. 190 ust. 4 Regulaminu, o odroczenie głosowania, Jadwiga Wiśniewska, aby poprzeć ten wniosek, Gianni Pittella, aby się mu sprzeciwić.
W GI (146 głosów za, 501 przeciw, 35 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat - (2016/2624(RSP)) - B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James i Monica Macovei

Sprawozdanie Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins

Epidemia wirusa Zika - (2016/2584(RSP)) - B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins

Sytuacja w Polsce - (2015/3031(RSP)) - B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek i Andrejs Mamikins.


13. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.15 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht i Marju Lauristin przedstawili zalecenia do drugiego czytania:.

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Gianluca Buonanno w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Viviane Reding, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly i Patricija Šulin.

Głos zabrali: Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht i Marju Lauristin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 14.4.2016 i pkt 7.2 protokołu z dnia 14.4.2016.


16. Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I (debata)

Drugie sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Arnaud Danjean (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Axel Voss w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Monica Macovei, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta i Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta i Sophię in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta, Daniel Buda i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić i Patricija Šulin.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert i Timothy Kirkhope.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 14.4.2016.


17. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleftheriosa Synadinosa, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, i Beatrix von Storch.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Kati Piri, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Turcji (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 14.4.2016.


18. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogusława Liberadzkiego, Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior i György Hölvényi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Ivan Jakovčić i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Knut Fleckenstein, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Albanii (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 14.4.2016.


19. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła, co nastepuje:

zalecenie komisji IMCO, by nie wyrażać sprzeciwu wobec aktu delegowanego ogłoszonego na posiedzeniu plenarnym we wtorek 12 kwietnia 2016 r. (pkt 12 protokołu z dnia 12.4.2016).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w czwartek 14 kwietnia 2016 r.


20. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Afzal Khan w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica i Julie Ward.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić i Marijana Petir.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania na temat Bośni i Hercegowiny za 2015 r. (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 14.4.2016.


21. Skład komisji

Przewodnicząca otrzymała od grup PPE i ENF wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja ECON: Barbara Kappel zamiast Michała Marusika

komisja DEVE: György Hölvényi zamiast György'ego Schöpflina

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


22. Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Michèle Rivasi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Lara Comi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson i Dietmar Köster.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu i Notis Marias.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Constance Le Grip.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 14.4.2016.


23. Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (debata)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 [2016/2019(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Jean-Paul Denanot w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka i Herbert Dorfmann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada i Miguel Viegas.

Głos zabrał Indrek Tarand.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 14.4.2016.


24. Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000045/2016), które skierowali Antonio Tajani, Othmar Karas i Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, do Komisji: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000057/2016), które skierowała Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, do Komisji: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000060/2016), które skierowali Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas i Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2016), które skierowali Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer i Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Współczynnik wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000066/2016), które skierował Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, do Komisji: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer i Kay Swinburne rozwinęli pytania.

Johannes Hahn (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD i Markus Pieper, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu i Notis Marias.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


25. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie kategorii uzgodnień, które mają być chronione w przypadku częściowego przeniesienia własności zgodnie z art. 76 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 marca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 marca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 marca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść planów naprawy, planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, minimalne kryteria, które właściwy organ ma poddać ocenie w odniesieniu do planów naprawy i grupowych planów naprawy, warunki udzielenia wsparcia finansowego w ramach grupy, wymagania wobec niezależnych rzeczoznawców, umowne uznanie uprawnień do umorzenia i konwersji, procedury i treść wymogów dotyczących powiadomienia i obwieszczenia o zawieszeniu oraz sposób funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 marca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zezwalające na zawieranie porozumień iwydawanie decyzji przez spółdzielnie iorganizacje producentów innego typu w sektorze mleka i przetworów mlecznych wzakresie planowania produkcji (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

°
° ° °

Projekty aktów delegowanych, w stosunku do których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/63 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 grudnia 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące na wniosek Parlamentu

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc na wniosek Rady

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

°
° ° °

Projekty aktów delegowanych, w stosunku do których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu z 1 do 3 miesięcy na wniosek właściwej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 528/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego podejścia do ryzyka rynkowego oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 604/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji – (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, procedurę i wymogi w zakresie ustanawiania przyjętej praktyki rynkowej oraz wymogi dotyczące jej podtrzymania, zakończenia lub zmiany warunków jej dopuszczenia – (C(2016)01087 – 2016/2597(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2016 r. na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści powiadomień przedkładanych właściwym organom oraz sporządzania, publikowania i przechowywania wykazu powiadomień – (C(2016)01224 – 2016/2602(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2016 r. na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji – (C(2016)01357 – 2016/2614(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2016 r. na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki stosowania odstępstw dotyczących walut z ograniczeniami dostępności aktywów płynnych – (C(2016)00270 – 2016/2551(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 stycznia 2016 r. na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących właściwych rozwiązań, systemów i procedur oraz formularzy powiadomienia stosowanych w celu zapobiegania praktykom stanowiącym nadużycie lub podejrzanym zleceniom i transakcjom, ich wykrywania i zgłaszania – (C(2016)01402 – 2016/2616(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 marca 2016 r. na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów – (C(2016)01403 – 2016/2615(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 marca 2016 r. na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


26. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym, notebookom i tabletom (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - termin: 30 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do zatwierdzania operacyjnego nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów, certyfikacji dostawców usług danych i nadzoru nad nimi oraz morskich operacji śmigłowcowych, a także mające na celu sprostowanie tego rozporządzenia (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - termin: 5 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego meblom (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - termin: 30 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla obuwia (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - termin: 30 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - termin: 21 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji substancji (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - termin: 18 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych należących do grupy charakteryzującej się strukturą alfa, beta-nienasycenia (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - termin: 22 maja 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acekwinocylu, acetamiprydu, benzowyndiflupyru, bromoksynilu, fludioksonilu, fluopikolidu, fosetylu, mepikwatu, prochinazydu, propamokarbu, proheksadionu i tebukonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - termin: 7 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, etoksazolu, fenamidonu, fluoksastrobiny i flurtamonu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - termin: 6 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-naftyloacetamidu, kwasu 1-naftylooctowego, chloridazonu, fluazifopu-P, fuberidazolu, mepikwatu i tralkoksydymu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - termin: 6 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2005/62/WE w odniesieniu do norm i specyfikacji systemu jakości w placówkach służby krwi (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - termin: 5 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - termin: 6 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - termin: 22 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - termin: 30 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE


27. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa podjęła decyzję zatwierdzającą przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 i DEC 05/2016.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 579.940/OJJE).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Załącznik 2 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Załącznik 3 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor


LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Załącznik 4 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Załącznik 5 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności