Kazalo 
Zapisnik
PDF 351kWORD 310k
Sreda, 13. april 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Izbruh virusa zika (vloženi predlog resolucije )
 4.Razmere na Poljskem (vloženi predlogi resolucij)
 5.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 17. in 18. marca 2016 in izid vrha EU - Turčija (razprava)
 6.Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje
 7.Slavnostna seja - Portugalska
 8.Sporočilo predsedujočega
 9.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 10.Članstvo v političnih skupinah
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/000 TA 2016/tehnična pomoč na pobudo Komisije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: Nov instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (glasovanje)
  
11.4.Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb (glasovanje)
  
11.5.Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs (glasovanje)
  
11.6.Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor (glasovanje)
  
11.7.Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko (glasovanje)
  
11.8.Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski (glasovanje)
  
11.9.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (glasovanje)
  
11.10.EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (glasovanje)
  
11.11.Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo (glasovanje)
  
11.12.Izbruh virusa zika (glasovanje)
  
11.13.Razmere na Poljskem (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***II - Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***II (razprava)
 16.Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih ***I (razprava)
 17.Poročilo o Turčiji za leto 2015 (razprava)
 18.Poročilo o Albaniji za leto 2015 (razprava)
 19.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 20.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (razprava)
 21.Sestava odborov
 22.Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem ***I (razprava)
 23.Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (razprava)
 24.Pregled faktorja za podporo MSP (razprava)
 25.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 26.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 27.Prerazporeditev sredstev
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb
 Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs
 Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor
 Priloga 4 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko
 Priloga 5 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Komisije in Sodišča Evropske unije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 5/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 1-INF/2016 - Sodišče (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 6/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 - 2016/2046(GBD))
(Dokument trenutno ni na voljo v vseh jezikih.)

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2016 za proračunsko leto 2016 – novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (2016/2019(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Izbruh virusa zika (vloženi predlog resolucije )

Vprašanje za ustni odgovor (O-000030/2016), ki so ga postavili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Komisiji: Izbruh virusa zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Razprava je potekala 10. marca 2016 (točka 2 zapisnika z dne 10.3.2016).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI o izbruhu virusa zika (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 13.4.2016.


4. Razmere na Poljskem (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere na Poljskem (2015/3031(RSP))

Razprava je potekala 19. januarja 2016 (točka 10 zapisnika z dne 19.1.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Manfred Weber in Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana in Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na Poljskem (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev.);

—   Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF o razmerah na Poljskem (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016);

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz v imenu skupine EFDD o razmerah na Poljskem (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016);

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc in Marek Jurek v imenu skupine ECR o razmerah na Poljskem (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 13.4.2016.


5. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 17. in 18. marca 2016 in izid vrha EU - Turčija (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 17. in 18. marca 2016 in izid vrha EU - Turčija (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Philippe Lamberts, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Eriksson, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, in Zoltán Balczó samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Herbert Reul, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Laura Ferrara, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb in Knut Fleckenstein.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Bronis Ropė, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Knut Fleckenstein, Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anneli Jäätteenmäki, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès in Andrejs Mamikins.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos (član Komisije) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


6. Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

Martin Schulz (predsednik Evropskega parlamenta), Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) so podpisali medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje.


7. Slavnostna seja - Portugalska

Parlament se je od 12.25 do 12.45 sestal na slavnostni seji zaradi govora Marcela Rebela de Souse, predsednika Republike Portugalske.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govoril je Ivo Vajgl.


8. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je v skladu s členom 166 Poslovnika 10. marca 2016 odločil, da bo naložil sankcijo Nicolasu Bayju, ker je uporabil volilno napravo Marine Le Pen med sejo 28. oktobra 2015 (točka 5 PV z dne 10. marca 2016). Ker se je Nicolas Bay zoper to odločbo pritožil, je predsedsvo na svoji seji 11. aprila 2016 preučilo njegovo zahtevo in soglasno potrdilo odločitev predsednika. Sankcija je izguba pravice do dnevnic za obdobje petih dni.


9. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni litovski organi so posredovali zahtevo za odvzem poslanske imunitete Rolandasu Paksasu, da bi proti njemu lahko izvedli kazenske postopke.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


10. Članstvo v političnih skupinah

Marcus Pretzell ni več član skupine ECR in je samostojni poslanec od 12. aprila 2016 dalje.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, Švedska) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0111)


11.2. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/000 TA 2016/tehnična pomoč na pobudo Komisije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0112)


11.3. Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: Nov instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2016 za proračunsko leto 2016 – novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0113)


11.4. Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Sama Jereba za člana Računskega sodišča [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0060/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 13.4.2016)

PREDLOG SKLEPA - imenovanje Sama Jereba

Sprejeto (P8_TA(2016)0114)


11.5. Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Mihailsa Kozlovsa za člana Računskega sodišča [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 13.4.2016)

PREDLOG SKLEPA - imenovanje Mihailsa Kozlovsa

Sprejeto (P8_TA(2016)0115)


11.6. Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Jana Gregorja za člana Računskega sodišča [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 3 zapisnika z dne 13.4.2016)

PREDLOG SKLEPA - imenovanje Jana Gregorja

Sprejeto (P8_TA(2016)0116)


11.7. Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Ladislava Balka za člana Računskega sodišča [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 4 zapisnika z dne 13.4.2016)

PREDLOG SKLEPA - imenovanje Ladislava Balka

Sprejeto (P8_TA(2016)0117)


11.8. Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Janusza Wojciechowskega za člana Računskega sodišča [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 5 zapisnika z dne 13.4.2016)

PREDLOG SKLEPA - imenovanje Janusza Wojciechowskega

Zavrnjeno (P8_TA(2016)0118)


11.9. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga v skladu s členom 106(2) in (3) in (4c) Poslovnika, vložijo Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen in Frédérique Ries v imenu odbora ENVI o osnutku Izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0119)

Govori

Angélique Delahaye je vložila ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 11. Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.


11.10. EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (glasovanje)

Poročilo o EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet [2015/2272(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0120)


11.11. Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo (glasovanje)

Poročilo o izvajanju in pregledu strategije EU za Srednjo Azijo [2015/2220(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0121)


11.12. Izbruh virusa zika (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000030/2016), ki so ga postavili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Komisiji: Izbruh virusa zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Razprava je potekala dne10. marca 2016 (točka 2 zapisnika z dne 10.3.2016).

Predlog resolucije je bil objavljen 13. aprila 2016 (točka 2 zapisnika z dne 13.4.2016).

Predlog resolucije B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0122)


11.13. Razmere na Poljskem (glasovanje)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Razmere na Poljskem (2015/3031(RSP))

Razprava je potekala dne19. januarja 2016 (točka 10 zapisnika z dne 19.1.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 13. aprila 2016 (točka 3 zapisnika z dne 13.4.2016).

Predlogi resolucij B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 in B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0461/2016/rev

Sprejeto (P8_TA(2016)0123)

(Predlogi resolucij B8-0463/2016, B8-0464/2016 in B8-0465/2016 so brezpredmetni.)

Govori

Pred glasovanjem, Syed Kamall, ki je na podlagi člena 190(4) Poslovnika zahteval preložitev glasovanja, Jadwiga Wiśniewska, ki je zahtevo podprla, Gianni Pittella, ki ji je nasprotoval.
S poimenskim glasovanjem (146 za, 501 proti, 35 vzdržanih) je Parlament zahtevo zavrnil.


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat(2016/2624(RSP))B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella in Stanislav Polčák

Poročilo: Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James in Monica Macovei

Poročilo: Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil in Andrejs Mamikins

Izbruh virusa zika – (2016/2584(RSP)) – B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil in Andrejs Mamikins

Razmere na Poljskem – (2015/3031(RSP)) – B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek in Andrejs Mamikins.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.15, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***II - Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht in Marju Lauristin sta prestavila priporočila za drugo obravnavo.

Govorili sta Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Axel Voss v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Gianluca Buonanno v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Viviane Reding, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly in Patricija Šulin.

Govorili so Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht in Marju Lauristin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 14.4.2016 in točka 7.2 zapisnika z dne 14.4.2016.


16. Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Arnaud Danjean (pripravljavec mnenja odbora AFET), Axel Voss v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Monica Macovei, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Jan Philipp Albrecht in Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Jan Philipp Albrecht in Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni in Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda in Juan Fernando López Aguilar.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić in Patricija Šulin.

Govorili so Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert in Timothy Kirkhope.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 14.4.2016.


17. Poročilo o Turčiji za leto 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o Turčiji za leto 2015 (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Kati Piri v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Renate Sommer v imenu skupine PPE, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, in Beatrix von Storch.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki in Ruža Tomašić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis in Georgios Epitideios.

Govorila sta Johannes Hahn in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Kati Piri, v imenu odbora AFET, o poročilu o Turčiji za leto 2015 (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 14.4.2016.


18. Poročilo o Albaniji za leto 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o Albaniji za leto 2015 (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu), Johannes Hahn (član Komisije), Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Eduard Kukan v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, in Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogusław Liberadzki, Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior in György Hölvényi, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Ivan Jakovčić in Igor Šoltes.

Govorila sta Johannes Hahn in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Knut Fleckenstein, v imenu odbora AFET, o poročilu o Albaniji za leto 2015 (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 14.4.2016.


19. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsedujoča je podala naslednje sporočilo:

Priporočilo odbora IMCO, da ne namerava nasprotovati delegiranemu aktu, ki je bilo razglašeno na plenarnem zasedanju v torek, 12. aprila 2016 (točka 12 zapisnika z dne 12.4.2016).

V roku 24 ur, določenem v členu 105 Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Posledično se priporočilo sprejme in objavi med sprejetimi besedili seje v četrtek, 14. aprila 2016.


20. Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Afzal Khan v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot in Alojz Peterle.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Dubravka Šuica in Julie Ward.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić in Marijana Petir.

Govorila sta Johannes Hahn in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda, v imenu odbora AFET, o poročilu o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 14.4.2016.


21. Sestava odborov

Predsedujoča je od skupin PPE in ENF prejela zahtevi za naslednji imenovanji:

odbor ECON: Barbara Kappel namesto Michała Marusika

odbor DEVE: György Hölvényi namesto Györgyja Schöpflina

Imenovanji se bosta šteli za potrjeni, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


22. Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip je predstavila poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Michèle Rivasi (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Lara Comi (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson in Dietmar Köster.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Victor Negrescu in Notis Marias.

Govorila sta Johannes Hahn in Constance Le Grip.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 14.4.2016.


23. Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (razprava)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 [2016/2019(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand je predstavil poročilo.

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE, Jean-Paul Denanot v imenu skupine S&D, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka in Herbert Dorfmann.

Po postopku "catch the eye" so govorili Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada in Miguel Viegas.

Govoril je Indrek Tarand.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 14.4.2016.


24. Pregled faktorja za podporo MSP (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000045/2016) ki so ga postavili Antonio Tajani, Othmar Karas in Burkhard Balz v imenu skupine PPE Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000057/2016) ki ga je postavila Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000060/2016) ki so ga postavili Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Komisiji: Pregled faktorja za podporo malim in srednjim podjetjem (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000065/2016) ki so ga postavili Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer in Cora van Nieuwenhuizen v imenu skupine ALDE, Komisiji: Faktor za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000066/2016) ki ga je postavila Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer in Kay Swinburne so predstavili vprašanja.

Johannes Hahn (član Komisije) je odgovoril na vprašanja.

Govorili so Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Margot Parker v imenu skupine EFDD, in Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Victor Negrescu in Notis Marias.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


25. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o razredih dogovorov, ki se varujejo pri delnem prenosu lastništva v skladu s členom76 Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 18. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisijeo spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 23. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2016/341 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana direktiva Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 7. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o odobritvi sporazumov in odločitev zadrug in drugih oblik organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov glede načrtovanja proizvodnje (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

°
° ° °

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/63 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. decembra 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 3 mesece na zahtevo Parlamenta

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 1. marca 2016

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 1 mesec na zahtevo Sveta.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

°
° ° °

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok na zahtevo pristojnega odbora podaljšal za 1 do 3 mesece:

– Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane Uredbe (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane Uredbe (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij – (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 18. februarja 2016 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

– Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa regulativne tehnične standarde o merilih, postopkih in zahtevah za odobritev sprejete tržne prakse ter zahtevah za ohranitev ali prenehanje prakse ali za spremembo pogojev za njeno odobritev – (C(2016)01087 – 2016/2597(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 26. februarja 2016 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

– Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino obvestil, ki se predložijo pristojnim organom, ter glede zbiranja, objave in hrambe seznama obvestil – (C(2016)01224 – 2016/2602(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 1. marca 2016 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

– Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev pogojev, ki se uporabljajo za programe ponovnega odkupa in ukrepe za stabilizacijo – (C(2016)01357 – 2016/2614(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 8. marca 2016 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za uporabo odstopanj glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena – (C(2016)00270 – 2016/2551(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 26. januarja 2016 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

– Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov – (C(2016)01402 – 2016/2616(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 9. marca 2016 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

– Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov – (C(2016)01403 – 2016/2615(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 9. marca 2016 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


26. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje osebnim, prenosnim in tabličnim računalnikom (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - rok: 30. junij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operativne odobritve navigacije na podlagi zmogljivosti, glede certificiranja in nadzora izvajalcev podatkovnih storitev in glede helikopterskih operacij na morju ter o popravku navedene uredbe (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - rok: 5. julij 2016.)
posredovano pristojni: TRAN

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje pohištvu (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - rok: 30. junij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje obutvenim izdelkom (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - rok: 30. junij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - rok: 21. junij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Sklep Komisije o spremembi sklepov 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU in 2012/721/EU, da se upošteva razvoj pri razvrščanju snovi (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - rok: 18. junij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi iz skupine, povezane s strukturo α, β-nenasičenosti (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - rok: 22. maj 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, acekvinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoksinil, fludioksonil, fluopikolid, fosetil, mepikvat, prokvinazid, propamokarb, proheksadion in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - rok: 7. junij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za etofumesat, etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin in flurtamon v ali na nekaterih proizvodih (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - rok: 6. junij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1-naftilacetamid, 1-naftilocetno kislino, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat in tralkoksidim v ali na nekaterih proizvodih (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - rok: 6. junij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2005/62/ES glede standardov in specifikacij sistema kakovosti za transfuzijske ustanove (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - rok: 5. julij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - rok: 6. julij 2016.)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - rok: 22. junij 2016.)
posredovano pristojni: ITRE

- Uredba Komisije o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - rok: 30. junij 2016.)
posredovano pristojni: ITRE


27. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 in DEC 05/2016.


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 579.940/OJJE).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor


SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Priloga 4 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Priloga 5 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov