Index 
Protokoll
PDF 358kWORD 273k
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Utbrottet av zikaviruset (ingivet resolutionsförslag)
 4.Situationen i Polen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 mars 2016 och resultatet av toppmötet mellan EU och Turkiet (debatt)
 6.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
 7.Högtidligt möte - Portugal
 8.Meddelande från talmannen
 9.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 10.De politiska gruppernas sammansättning
 11.Omröstning
  
11.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Förslag till ändringsbudget nr 1/2016: Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen (omröstning)
  
11.4.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb (omröstning)
  
11.5.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs (omröstning)
  
11.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor (omröstning)
  
11.7.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko (omröstning)
  
11.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski (omröstning)
  
11.9.Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (omröstning)
  
11.10.EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (omröstning)
  
11.11.Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (omröstning)
  
11.12.Utbrottet av zikaviruset (omröstning)
  
11.13.Situationen i Polen (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II - Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II (debatt)
 16.Användning av PNR-uppgifter ***I (debatt)
 17.2015 års rapport om Turkiet (debatt)
 18.2015 års rapport om Albanien (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 20.2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 21.Utskottens sammansättning
 22.Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I (debatt)
 23.Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (debatt)
 24.Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (debatt)
 25.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 26.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 27.Anslagsöverföringar
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb
 Bilaga 2 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs
 Bilaga 3 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor
 Bilaga 4 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko
 Bilaga 5 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från kommissionen och domstolen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 5/2016- avsnitt III – kommissionen (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 1-INF/2016 – Domstolen (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 6/2016- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD))

(Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2016 till 2016 års allmänna budget - Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (2016/2019(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, och om ersättande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Utbrottet av zikaviruset (ingivet resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000030/2016) från Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, till kommissionen: Utbrottet av zikaviruset (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Debatten hölls den 10 mars 2016 (punkt 2 i protokollet av den 10.3.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, om utbrottet av zikaviruset (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 13.4.2016.


4. Situationen i Polen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Debatten hölls den 19 januari 2016 (punkt 10 i protokollet av den 19.1.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Manfred Weber och Esteban González Pons, för PPE-gruppen, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller och Birgit Sippel för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt, för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev.);

—   Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016);

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016);

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc och Marek Jurek, för ECR-gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 13.4.2016.


5. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 mars 2016 och resultatet av toppmötet mellan EU och Turkiet (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 mars 2016 och resultatet av toppmötet mellan EU och Turkiet (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts; Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík; Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Eriksson; Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff; Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Anna Elżbieta Fotyga, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Laura Ferrara, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl; Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb och Knut Fleckenstein.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Bronis Ropė ställde en fråga ("blått kort") till Knut Fleckenstein, som besvarade frågan; Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anneli Jäätteenmäki; Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès och Andrejs Mamikins.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


6. Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning

Martin Schulz (Europaparlamentets talman), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) undertecknade det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.


7. Högtidligt möte - Portugal

(Kl. 12.25–12.45 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av talet av Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Ivo Vajgl.


8. Meddelande från talmannen

Talmannen hade den 10 mars 2016 i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen beslutat att utdöma en påföljd för Nicolas Bay för att vid sammanträdet den 28 oktober 2015 ha använt Marine Le Pens omröstningsapparat (punkt 5 i protokollet av den 10 mars 2016). Eftersom Nicolas Bay hade överklagat detta beslut, behandlade presidiet överklagandet vid sitt sammanträde den 11 april 2016 och beslutade enhälligt att stödja talmannens beslut. Påföljden innebär att ledamoten förlorar rätten till dagtraktamente under fem dagar.


9. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga litauiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Rolandas Paksas för att kunna inleda ett straffrättsligt förfarande mot honom.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


10. De politiska gruppernas sammansättning

Marcus Pretzell ingick inte längre i ECR-gruppen och har nu sin plats bland de grupplösa ledamöterna med verkan från den 12 april 2016.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0111)


11.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0112)


11.3. Förslag till ändringsbudget nr 1/2016: Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2016 till 2016 års allmänna budget - Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0113)


11.4. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Samo Jereb till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 13.4.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT - nominering av Samo Jereb

Antogs (P8_TA(2016)0114)


11.5. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Mihails Kozlovs till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 13.4.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT - nominering av Mihails Kozlovs

Antogs (P8_TA(2016)0115)


11.6. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Jan Gregor till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 13.4.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT - nominering av Jan Gregor

Antogs (P8_TA(2016)0116)


11.7. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Ladislav Balko till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 4 i protokollet av den 13.4.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT - nominering av Ladislav Balko

Antogs (P8_TA(2016)0117)


11.8. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Janusz Wojciechowski till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 5 i protokollet av den 13.4.2016bilaga 5 i protokollet av den 13.4.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT - nominering av Janusz Wojciechowski

Förkastades (P8_TA(2016)0118)


11.9. Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, av Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen och Frédérique Ries, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0119)

Inlägg:

Angélique Delahaye lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 11. Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledmöter motsatte sig detta.


11.10. EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (omröstning)

Betänkande om EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld [2015/2272(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0120)


11.11. Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (omröstning)

Betänkande om genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien [2015/2220(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0121)


11.12. Utbrottet av zikaviruset (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000030/2016) från Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, till kommissionen: Utbrottet av zikaviruset (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Debatten hade ägt rum den 10 mars 2016 (punkt 2 i protokollet av den 10.3.2016).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 13 april 2016 (punkt 2 i protokollet av den 13.4.2016).

Resolutionsförslag B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0122)


11.13. Situationen i Polen (omröstning)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Debatten hade ägt rum den 19 januari 2016 (punkt 10 i protokollet av den 19.1.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 13 april 2016 (punkt 3 i protokollet av den 13.4.2016).

Resolutionsförslag B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 och B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0461/2016/rev

Antogs (P8_TA(2016)0123)

(Resolutionsförslagen B8-0463/2016, B8-0464/2016 och B8-0465/2016 bortföll.)

Inlägg:

Syed Kamall yttrade sig före omröstningen för att med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen begära att omröstningen skulle skjutas upp. Jadwiga Wiśniewska ställde sig bakom begäran. Gianni Pittella motsatte sig den.
Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (146 röster för, 501 röster emot, 35 nedlagda röster).


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat - (2016/2624(RSP)) - B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella och Stanislav Polčák

Betänkande Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James och Monica Macovei

Betänkande Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins

Utbrottet av zikaviruset - (2016/2584(RSP)) - B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins

Situationen i Polen - (2015/3031(RSP)) - B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek och Andrejs Mamikins.


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II - Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, och om ersättande av rådets rambeslut 2008/977/RIF [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht och Marju Lauristin redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Viviane Reding, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski; Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly och Patricija Šulin.

Talare: Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht och Marju Lauristin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 14.4.2016 och punkt 7.2 i protokollet av den 14.4.2016.


16. Användning av PNR-uppgifter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Arnaud Danjean (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Axel Voss för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai; Beatrix von Storch, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Esteban González Pons, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Monica Macovei, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht och Marju Lauristin; Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht och Sophia in 't Veld; Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni och Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl; Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, som avböjde en fråga ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht; Daniel Buda och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić och Patricija Šulin.

Talare: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert och Timothy Kirkhope.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 14.4.2016.


17. 2015 års rapport om Turkiet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Turkiet (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Kati Piri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou; Renate Sommer för PPE-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleftherios Synadinos; Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki; Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Beatrix von Storch.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis och Georgios Epitideios.

Talare: Johannes Hahn och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Kati Piri, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om Turkiet (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 14.4.2016.


18. 2015 års rapport om Albanien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Albanien (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Eduard Kukan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogusław Liberadzki; Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior och György Hölvényi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Ivan Jakovčić och Igor Šoltes.

Talare: Johannes Hahn och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Knut Fleckenstein, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om Albanien (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 14.4.2016.


19. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Meddelande från talmannen

Rekommendation från IMCO-utskottet att inte invända mot den delegerade akt som tillkännagavs i kammaren tisdagen den 12 april 2016 (punkt 12 i protokollet av den 12.4.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105 i arbetsordningen.

Rekommendationen betraktades därmed som godkänd och ska offentliggöras i Antagna texter från sammanträdet torsdagen den 14 april 2016.


20. 2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Afzal Khan för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot och Alojz Peterle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica och Julie Ward.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić och Marijana Petir.

Talare: Johannes Hahn och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 14.4.2016.


21. Utskottens sammansättning

Grupperna PPE och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Barbara Kappel i stället för Michał Marusik

DEVE-utskottet: György Hölvényi i stället för György Schöpflin

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


22. Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Michèle Rivasi (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Lara Comi (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson och Dietmar Köster.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu och Notis Marias.

Talare: Johannes Hahn och Constance Le Grip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 14.4.2016.


23. Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (debatt)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 [2016/2019(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Jean-Paul Denanot för S&D-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka och Herbert Dorfmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada och Miguel Viegas.

Talare: Indrek Tarand.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 14.4.2016.


24. Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000045/2016) från Antonio Tajani, Othmar Karas och Burkhard Balz för PPE-gruppen, till kommissionen: Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000057/2016) från Elisa Ferreira för S&D-gruppen, till kommissionen: Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000060/2016) från Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas och Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2016) från Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer och Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, till kommissionen: Stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000066/2016) från Kay Swinburne för ECR-gruppen, till kommissionen: Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer och Kay Swinburne utvecklade frågorna.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, och Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu och Notis Marias.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


25. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

– Kommissionens delegerade förordning om klasser av arrangemang som ska skyddas vid en delvis egendomsöverföring i enlighet med artikel76 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 18 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 vad avser vissa oenologiska metoder (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 11 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

– Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 18 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

– Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar innehållet i återhämtningsplaner, resolutionsplaner och koncernresolutionsplaner, de minimikriterier som den behöriga myndigheten ska bedöma när det gäller återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner, villkoren för finansiellt stöd inom koncerner, kraven på oberoende värderingsmän, avtalsenligt erkännande av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter, förfarandena och innehållet för anmälningskrav och underrättelse om uppskjutande samt resolutionskollegiernas operativa funktionssätt (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 23 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 5 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

– Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2016/341 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

– Kommissionens delegerade direktiv om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-monetära förmåner (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tremånader, från och med mottagandedagen den 7 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om tillåtelse för kooperativ och andra former av producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter att ingå avtal och fatta beslut om planering av produktionen (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 11 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

°
° ° °

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

– Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: tre månader, på begäran av parlamentet

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 1 mars 2016

Förlängning av tidsfristen för invändningar: en månad, på begäran av rådet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

°
° ° °

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts från en månad till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

– Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 528/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för optioners icke-deltarisker i samband med standardmetoden för marknadsrisk och om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 604/2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 18 februari 2016, på begäran av ansvarigt utskott.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om fastställande av tekniska standarder för tillsyn för kriterierna, förfarandet och kraven för fastställande av en godtagen marknadspraxis och kraven för att bibehålla den, avsluta den eller ändra villkoren för dess godkännande (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 26 februari 2016, på begäran av ansvarigt utskott

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn för innehållet i anmälningar som ska lämnas in till behöriga myndigheter och sammanställning, offentliggörande och upprätthållande av förteckningen över anmälningar (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 1 mars 2016, på begäran av ansvarigt utskott

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller villkor tillämpliga på återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 8 mars 2016, på begäran av ansvarigt utskott

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för att specificera villkoren för tillämpning av undantagen för valutor med begränsningar för de likvida tillgångarnas tillgänglighet (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 26 januari 2016, på begäran av ansvarigt utskott

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende lämpliga arrangemang, system och förfaranden samt anmälningsmallar som ska användas för att förebygga, upptäcka och rapportera marknadsmissbruk eller misstänkta handelsorder eller transaktioner (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 9 mars 2016, på begäran av ansvarigt utskott

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

– Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 9 mars 2016, på begäran av ansvarigt utskott

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


26. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till persondatorer, bärbara datorer och datorplattor (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - tidsfrist: 30 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller operativt godkännande av prestandabaserad navigering, certifiering av och tillsyn över leverantörer av datatjänster och helikopterverksamhet till havs, och om rättelse av den förordningen (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - tidsfrist: 5 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till möbler (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - tidsfrist: 30 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till skodon (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - tidsfrist: 30 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - tidsfrist: 21 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU som en anpassning till utvecklingen när det gäller klassificering av ämnen (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - tidsfrist: 18 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen från en grupp med en alfa-beta-omättad struktur (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - tidsfrist: 22 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för abamektin, acekvinocyl, acetamiprid, bensovindiflupyr, bromoxinil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, prokinazid, propamokarb, prohexadion och tebukonazol i eller på vissa produkter (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - tidsfrist: 7 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för etofumesat, etoxazol, fenamidon, fluoxastrobin och flurtamon i eller på vissa produkter (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - tidsfrist: 6 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1-naftylacetamid, 1-naftylättiksyra, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat och tralkoxidim i eller på vissa produkter (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - tidsfrist: 6 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av direktiv 2005/62/EG vad gäller standarder och specifikationer angående kvalitetssystem för blodcentraler (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - tidsfrist: 5 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - tidsfrist: 6 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - tidsfrist: 22 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - tidsfrist: 30 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


27. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 och DEC 05/2016.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 579.940/OJJE).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilaga 2 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilaga 3 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor


FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilaga 4 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilaga 5 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy