Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - оттеглена кандидатура (Малта) (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно нормативното уреждане на киберпространството (B8-0272/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно укрепването на транспортния сектор (B8-0273/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на европейска агенция за кредитен рейтинг (B8-0274/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно използването на антибиотици в промишлените животновъдни стопанства (B8-0275/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно християните в Ирак (B8-0276/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прозрачността на лобистите на многонационалните предприятия (B8-0277/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно отмяната на повечето от санкциите срещу Беларус (B8-0278/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно намаляването на престъпността в Швейцария вследствие на суспендирането на Шенгенските споразумения от страна на Франция (B8-0279/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно шумовите емисии на оборудване и съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (B8-0280/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно лечението на диабет в Европейския съюз (B8-0281/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно мерки, насочени към спиране на пристигането или завръщането на джихадисти в държавите – членки на Европейския съюз (B8-0282/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно спирането на финансовата помощ за Украйна (B8-0283/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно дискриминацията срещу жените в Саудитска Арабия (B8-0284/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно ролята на технологията в преподаването и в училище (B8-0285/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно научните изследвания във връзка с вируса Зика (B8-0286/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно недостига на вода и сушата в Европейския съюз (B8-0288/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно създаването на комисии за туризма с цел укрепването на политиката за младежка заетост (B8-0289/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

TRAN

- Dominique Bilde и Steeve Briois. Предложение за резолюция относно защитата на европейската стоманодобивна индустрия (B8-0290/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на законодателството във връзка с обезлесяването и опазването на естествената планинска среда (B8-0291/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Marine Le Pen. Предложение за резолюция относно ограничаване на вноса на неконвенционален газ, произведен чрез хидравлично разбиване или насочено сондиране (B8-0292/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn и Jean-François Jalkh. Предложение за резолюция относно забраната на опасни съставки в козметичните продукти за бебета (B8-0293/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно засилването на мерките в областта на конкуренцията (B8-0294/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите, свързани с борбата с хазартната зависимост (B8-0295/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на законодателството относно наличието на пестициди в селскостопанските продукти, внос в рамките на Европейския съюз (B8-0296/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на нормативната уредба за действия в защита на ресурсите на международния хранително-вкусов сектор (B8-0297/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на интересите на потребителите (B8-0298/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно транснационалната престъпност (B8-0299/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно малтретирането на жени (B8-0300/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно необходимостта от прекратяване на процеса на преговори по кандидатурата на Косово (B8-0301/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно споразумението за сътрудничество между Сърбия и НАТО (B8-0302/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно Споразумението за асоцииране с Украйна (B8-0303/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно цената на миграционната криза (B8-0304/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно борбата със затлъстяването сред децата (B8-0305/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно защитата на местното занаятчийство (B8-0306/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно приспособяването на остарелите машини и оборудване на европейската промишленост (B8-0307/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger и Auke Zijlstra. Предложение за резолюция относно вноса на кожени изделия от Китай (B8-0325/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на разпоредбите относно борбата с фалшифицирането на италиански и европейски кожени изделия (B8-0326/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно задълбочената реформа на селскостопанската политика (B8-0327/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно ограничаването на появата на фабрични ферми (B8-0328/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно резултатите от политиките на бюджетни ограничения, наложени на гръцкия народ (B8-0330/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно формулировката на член 50 от Договора за Европейския съюз (B8-0331/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно оттеглянето на селскостопанския сектор от обхвата на преговорите по трансатлантическото споразумение (B8-0333/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отношенията между големите търговски вериги и производителите (B8-0334/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно структурния излишък от спестявания в еврозоната (B8-0336/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно въвеждането на количествени облекчения за хората (B8-0339/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно националните системи за преразпределение на благата и заплахата за тях от миграционната криза и свободното движение на хора (B8-0340/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно нелоялната конкуренция от страна на китайската стомана (B8-0341/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно повишаването на осведомеността относно разхищаването на храни (B8-0382/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите, свързани с опазването на европейското музикално наследство (B8-0383/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите относно курсовете за обучение във връзка със законността, предназначени за млади хора, студенти и работници (B8-0384/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно интегрирането на „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ (B8-0386/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно важността на Деня на възпоменание (B8-0387/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно помощта и подкрепата за авторското кино и за киното с високо качество (B8-0388/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно младежкото предприемачество в областта на енергията от възобновяеми източници (B8-0390/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите, свързани със социалната закрила (B8-0391/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите, свързани с отглеждането на култури в замърсени области и съответно възстановяване на земята (B8-0392/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно забавянията на автомобилното движение в Европа (B8-0393/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно ядрената безопасност (B8-0394/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно засилването на инвестициите в инфраструктурата (B8-0395/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно злоупотребата с цифрови устройства от страна на децата (B8-0396/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на законодателството по отношение на депата за отпадъци и тяхното въздействие върху околната среда (B8-0397/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно увеличаването на контрола на вносните хранителни продукти (B8-0398/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно препоръките на Европейската комисия и Съвета във връзка с реформата на пазара на труда във Франция (B8-0399/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно етикетирането на продукти от животни, хранени с ГМО (B8-0400/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно конфликтите на интереси в Европейския орган за безопасност на храните (B8-0401/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно малтретирането на жени (B8-0402/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разликата в заплащането на жените и мъжете (B8-0403/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно засилването на научните изследвания в областта на редките заболявания (B8-0404/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Steeve Briois и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно споразуменията между хипермаркетите и френските животновъди (B8-0405/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Steeve Briois и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно референдума в Боливия за изменение на член 168 от Конституцията (B8-0406/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Steeve Briois и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно молбата за членство на Босна и Херцеговина в Европейския съюз (B8-0407/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно защитата на тайните на журналистическите източници (B8-0408/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на разпоредбите в областта на публичните разходи и централизираното възлагане на обществени поръчки (B8-0409/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно приемането на нови нормативни актове за инициативи в полза на предприемачеството в областта на културата (B8-0410/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn и Jean-François Jalkh. Предложение за резолюция относно регламентирането на минералните масла в хранителните продукти и в други продукти за масово потребление (B8-0411/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно определянето и насърчаването на форми на „рекламно спонсорство“ за дейности по реставриране на по-малко известно европейско културно и художествено наследство (B8-0412/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно регламентирането на паралелното банкиране (shadow banking) (B8-0413/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно супермрежите за електроенергия (B8-0414/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно замразяването на изплащането на средства на Турция и прекратяването на преговорите за членство на Турция в ЕС (B8-0415/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно забраната на кожухарската промишленост (B8-0416/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно заетост на младите хора в селското стопанство (B8-0417/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

Правна информация - Политика за поверителност