Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Frankrike – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av förklaringen om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – tillbakadragen kandidatur (Malta) (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om reglering av internet (B8-0272/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förbättringar inom transportsektorn (B8-0273/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av ett europeiskt kreditvärderingsinstitut (B8-0274/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om användning av antibiotika i industriell djuruppfödning (B8-0275/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om de kristna i Irak (B8-0276/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om transparent lobbying av multinationella företag (B8-0277/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om hävande av merparten av sanktionerna mot Vitryssland (B8-0278/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om den minskade brottsligheten i Schweiz efter Frankrikes tillfälliga upphävande av Schengenavtalet (B8-0279/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus (B8-0280/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om behandling av diabetes i EU (B8-0281/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om åtgärder för att stoppa jihadister från att resa in och ut ur EU:s medlemsstater (B8-0282/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om indragande av finansiellt stöd till Ukraina (B8-0283/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om diskriminering av kvinnor i Saudiarabien (B8-0284/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om teknik i skolan (B8-0285/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om forskning kring zikaviruset (B8-0286/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vattenbrist och torka i Europeiska unionen (B8-0288/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om inrättande av kommittéer för turism i syfte att förstärka politiken för ungdomssysselsättning (B8-0289/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

TRAN

- Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om skydd för EU:s stålindustri (B8-0290/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ändring av regelverket för avskogning och bevarande av bergsmiljön (B8-0291/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Marine Le Pen. Förslag till resolution om begränsning av import av icke konventionell gas utvunnen med hjälp av hydraulisk spräckning eller riktad borrning (B8-0292/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om förbud mot farliga ämnen i hudvårdsprodukter för spädbarn (B8-0293/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förstärkning av konkurrensbestämmelserna (B8-0294/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ändring av regelverket för bekämpande av spelberoende (B8-0295/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverket för bekämpningsmedel i jordbruksprodukter som importeras till EU (B8-0296/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken i syfte att bevara resurserna inom den internationella jordbruksbaserade livsmedelssektorn (B8-0297/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av konsumenternas intressen (B8-0298/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om gränsöverskridande brottslighet (B8-0299/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om våld mot kvinnor (B8-0300/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om behovet av att sätta stopp för förhandlingarna om Kosovos kandidatur (B8-0301/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om samarbetsavtalet mellan Serbien och Nato (B8-0302/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om associeringsavtalet med Ukraina (B8-0303/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om migrantkrisens kostnader (B8-0304/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag til resolution om kampen mot barnfetma (B8-0305/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om skydd av lokalt hantverk (B8-0306/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om modernisering av gamla maskiner och gammal utrustning i den europeiska industrin (B8-0307/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger och Auke Zijlstra. Förslag till resolution om import av läder från Kina (B8-0325/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av lagarna för att bekämpa förfalskningar av italienska och europeiska läder- och skinnvaror (B8-0326/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en genomgripande reform av jordbrukspolitiken (B8-0327/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om restriktioner för fabriksgårdar (B8-0328/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om följderna av åtstramningspolitiken för det grekiska folket (B8-0330/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om luddigheten i artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (B8-0331/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om utbrytning av jordbrukssektorn ur förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) (B8-0333/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandet mellan stormarknaderna och producenterna (B8-0334/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om överskott av strukturellt sparande i euroområdet (B8-0336/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om inrättande av ”quantitative easing” för folket (B8-0339/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de nationella fördelningssystemen som hotas av migrantkrisen och den fria rörligheten för personer (B8-0340/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om illojal konkurrens från kinesiskt stål (B8-0341/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ökad medvetenhet om matsvinn (B8-0382/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ändring av regelverket för bevarande av det europeiska musikarvet (B8-0383/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av bestämmelserna om undervisning om laglighet för ungdomar, studenter och arbetstagare (B8-0384/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (”EU-US Privacy Shield”) (B8-0386/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om betydelsen av minnesdagen (B8-0387/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om hjälp och stöd till auteurfilm och kvalitetsfilm (B8-0388/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om unga företagare inom sektorn för förnybara energikällor (B8-0390/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken i fråga om socialt skydd (B8-0391/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken för odling på och sanering av förorenade områden (B8-0392/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den minskade framkomligheten på de europeiska vägarna (B8-0393/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kärnsäkerhet (B8-0394/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om satsningar på investeringar i infrastruktur (B8-0395/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om överdriven användning bland barn av digitala enheter (B8-0396/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken för kontroll av avfallsdeponier och deras miljöpåverkan (B8-0397/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om skärpta kontroller av importerade livsmedel (B8-0398/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens och rådets rekommendationer om arbetsmarknadsreformen i Frankrike (B8-0399/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om märkning av produkter från djur som får genmodifierat foder (B8-0400/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om intressekonflikterna inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (B8-0401/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kvinnomisshandel (B8-0402/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om löneskillnaderna mellan kvinnor och män (B8-0403/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om mer forskning om sällsynta sjukdomar (B8-0404/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Steeve Briois och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om avtalen mellan stormarknader och franska uppfödare (B8-0405/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Steeve Briois och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om folkomröstningen i Bolivia om ändringen av artikel 168 i konstitutionen (B8-0406/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Steeve Briois och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Bosnien och Hercegovinas ansökan om anslutning till Europeiska unionen (B8-0407/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om skydd för journalisternas källor (B8-0408/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av regelverket för offentliga utgifter och gemensamma inköpscentraler (B8-0409/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nya regler avseende initiativ till stöd för företagsamheten på kulturområdet (B8-0410/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om regelverk för mineraloljor i livsmedel och andra vanliga produkter (B8-0411/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om fastställande av och uppmuntran till sponsring i reklamsyfte för restaurering av det mindre europeiska kulturella och konstnärliga arvet (B8-0412/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om reglering av skuggbanker (B8-0413/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om supernät för el (B8-0414/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om frysningen av överföringar av medel till Turkiet och stopp av förhandlingarna om landets anslutning till EU (B8-0415/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om ett förbud mot pälsindustrin (B8-0416/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om sysselsättning av ungdomar inom jordbruket (B8-0417/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy