Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2223(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0040/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0040/2016

Συζήτηση :

PV 14/04/2016 - 4
CRE 14/04/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0136

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

4. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών [2015/2223(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Ο Tamás Meszerics παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miapetra Kumpula-Natri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Petr Mach, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Casa, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, David Casa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Javi López, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Davor Škrlec, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Κώστας Χρυσόγονος και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Tamás Meszerics.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου